Άρθρο 12: Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ.

1. Το άρθρο 17 περ. θ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Η Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. νοείται εφεξής η Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότηση Ο.Τ.Α.

3. Το άρθρο 27 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 27

Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.

[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκής Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, με τον τίτλο «Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Επιτροπή»).

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υποτομέα Ο.Τ.Α., κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. β και δ του παρόντος, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το Κράτος ή οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των τελευταίων.

3. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και εν γένει των οικονομικών μεγεθών τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α.

γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πραγματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε τριμηνιαία βάση.

ε) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, από το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου για δήμους, ή τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής απασχολούνται ως Γραμματείς της τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας γνώμης και ψήφου. Δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα και ελέγχονται μόνο για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

7.α) Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της μπορεί να ζητά στοιχεία και να καλεί κατά την κρίση της σε ακρόαση ή διαβούλευση τους αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών τους προσώπων, καθώς τους Προϊσταμένους των Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων αυτών.

β) Οι κατά περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών Αρχές οφείλουν να συνεργάζονται αμοιβαία με την Επιτροπή και να τη διευκολύνουν με κάθε απαραίτητη πληροφορία στην εκτέλεση του έργου της.

8. Ως τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επί της οδού Σταδίου 27, Αθήνα.

9. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς,  η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:01 | Βάϊος Καραστέργιος

  Ο αριθμός των μελών της επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 27 είναι μεγάλος και μάλλον δυσλειτουργία θα έχει η επιτροπή στην πράξη. Καλύτεα να συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Προίστάμενοι Διεύθυνσης που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο Νόμου.
  Επειδή η πράξη απέδειξε ότι η αμοιβαία συνεργασία εναπόκειται στην καλή βούληση της αρμόδιας Αρχής μετά την λέξη συνεργάζονταιστην παράγραφο 7β
  του άρθρου 27 να γραφεί η λέξη υποχρεωτικά και να απαλειφθεί η λέξη αμοιβαία

 • 18 Ιουνίου 2015, 13:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στα άρθρα 12,13,14,15,16 γίνεται αναφορά σε Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ χώρις να αποσαφηνίζεται σε ποιά Νομ. Πρόσωπα αναφέρεται ο νομοθέτης. Δηλαδή ΝΠΔΔ, Κοιν. Επιχειρήσεις, Κοινές ΑΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ , ΔΕΥΑ, Μονομετοχικές ΑΕ και λοιπά. Πρέπει να αποσαφηνιστεί δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ μέχρι σήμερα δέν εχει εντάξη στο μητρώο τα ΝΠΙΔ ΟΤΑ ενώ πρόσθετα στο άρθρο 17 προσδιορίζονται τα Νομ. Πρόσωπα ΟΤΑ που εντάσοντε στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης και στο οποίο όπως είναι γνωστό δεν υπάγονται τα ΝΠΙΔ ΟΤΑ μέχρι σήμερα.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
  τ. Γεν. Διευθυντής
  ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

 • 17 Ιουνίου 2015, 11:16 | Ματίνα

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ?
  «Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας γνώμης και ψήφου. Δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα και ελέγχονται μόνο για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.»

  Η επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου δεν επιτρέπεται να δέχεται οδηγίες από την πολιτική ηγεσία?Τι είναι η επιτροπή, ανεξάρτητη αρχή? Θα καλεί και τους αιρετούς τους σε ακρόαση?
  Απ’ όσα γνωρίζω στα συλλογικά όργανα της διοίκησης οι υπάλληλοι συμμετέχουν πάντα με την ιδιότητά τους.