Άρθρο 10: Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 239 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 239

Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.:

α. το προσωπικό που υπηρετούσε την 01/5/2015 στις υπηρεσίες των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας. Το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπηρετεί στον Πειραιά και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία ΟΤΑ Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.

Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας κάθε ΑΥΕ, η οποία ανατρέχει στο χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής. Με την πράξη αυτή το προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις του οικείου οργανισμού και, αν ακόμα δεν έχει εκδοθεί αυτός και μέχρι την έκδοσή του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις προτιμώνται εκείνες των υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσόντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 217 του παρόντος και ελλείψει αυτών γίνονται δεκτές και αιτήσεις άλλων υπαλλήλων. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163).

Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη.Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.

γ. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.

δ. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισμού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την απόσπασή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη.

2. Μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., για τις μετατάξεις – αποσπάσεις από και προς τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για αποσπάσεις – μετατάξεις από και προς δημόσιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 222.».

 • 19 Ιουνίου 2015, 17:42 | ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Πρέπει να μεταταγούν αυτοδίκαια οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε όλους τους νομούς την 1-5-2014 κατόπιν αιτήσεως τους.
  θα λειτουργήσουν τα γραφεία ΑΥΕ στους νομούς?

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:36 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν.3548/2007 δεν πρεπει να ισχύουν για κανένα υπάλληλο που επιθυμεί να μεταταχθεί. Δεν υπάρχουν και πολλοί υπάλληλοι ιδιαίτερα με πτυχίο Νομικής στο δημόσιο .

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:30 | Α.Τ

  Πρέπει να επανεξεταστεί το αυτοδίκαιο και να αλλάξει σε εθελοντικό δεδομένου ότι δεν πρέπει άτομα, τα oποία βρέθηκαν να κάνουν έλεγχο νομιμότητας, χωpίς να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα , λόγω έλλειψης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ συγκεκριμένων πτυχίων, να υποχρεωθούν σε μετάταξη στην Αυτοτελή Υπηρεσία ΟΤΑ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:10 | Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος

  Στο υπό κρίση σχέδιο νόμου δεν υπάρχει, καμία πρόβλεψη για το προσωπικό που διενεργεί έλεγχο νομιμότητας κατά νομό και δεν διευκρινίζεται εάν το προσωπικό αυτό θα συνεχίσει να ασκεί τον έλεγχο στις κατά τόπους υπηρεσίες των νομών ή θα μεταφερθεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας στην οποία θα ευρίσκεται η αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ , ή αν θα παραμείνει στα αντίστοιχα τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με ποιες αρμοδιότητες .
  Πρόταση μας είναι η δημιουργία Γραφείων ανά Νομό με αρμοδιότητα ελέγχου των ΟΤΑ Α΄βαθμού.. Στα Γραφεία αυτά να δοθούν αρμοδιότητες που θα προσιδιάζουν με αυτές του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων εντασσόμενα στο διάρθρωση της ΑΥΕ ΟΤΑ.
  Η προαναφερόμενη διάρθρωση της ΑΥΕ ΟΤΑ θα ενισχύσει σαφέστατα την ζητούμενη αποκέντρωση αφενός και αφετέρου θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες δυσκολίες λόγω των υπαρκτών προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας των αποστάσεων μεταξύ έδρας και των ελεγχόμενων Δήμων. Εξάλλου η μέχρι σήμερα οργανωτική δομή , ήτοι του ελέγχου από τις κατά τόπους υπηρεσίες απέδειξε σαφή λειτουργικότητα και επίλυση όλων των επιμέρους προβλημάτων.
  Το παρόν άρθρο περιορίζει κατά πολύ το προσωπικό που θα μεταταχθεί αρχικά στις ΑΥΕ , με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας επί μακρύ χρονικό διάστημα , καθώς η προβαλλόμενη πρόβλεψη για μετατάξεις από άλλους φορείς δεν μπορεί να καλύψει το κενό και τίθεται κατά την άποψη μας επ’ αμφιβόλω και χωρίς εξασφαλισμένο αποτέλεσμα.
  Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, οι ανωτέρω αναφερόμενες περιορισμένες αυτοδίκαιες μετατάξεις δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο όγκο ΄΄ελέγχου νομιμότητας΄΄ των πράξεων των ΟΤΑ οι οποίες θα συσσωρευθούν στην έδρα κάθε περιφέρειας.
  Δεν υφίσταται καμία αναφορά για τους υπαλλήλους , οι οποίοι λόγω περιορισμένου προσωπικού στα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν επωμισθεί και με άλλα παράλληλα καθήκοντα(π.χ. έλεγχο δαπανών , κληροδοτήματα κλπ). Θα ενταχθούν οι υπάλληλοι αυτοί στην ΑΥΕ ΟΤΑ ή θα έχουν το δικαίωμα επιλογής?
  Έχουμε την άποψη ότι το δικαίωμα επιλογής πρέπει να αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τόσο των υπαλλήλων με παράλληλα καθήκοντα όσο και των υπαλλήλων που απασχολούνται κατ΄αποκλειστικότητα στον έλεγχο νομιμότητας, καθόσον, έχουμε σαφή αλλαγή φορέα απασχόλησης και πιστεύουμε ότι με αίτηση του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μεταξύ των δύο αυτών φορέων στη κατεύθυνση αποδοτικότερης συμμετοχής τους στην εν λόγω υπηρεσία και στη βάσει της σχετικής κατάρτισης και επαγγελματικής του επάρκειας.
  Επιπλέον, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής διάρθρωσης της ΑΥΕ ΟΤΑ με Γραφεία ανά νομό, έτσι ώστε οι αυτοδίκαια μετατασσόμενοι υπάλληλοι να μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους την μεταφορά τους σε Γραφείο ΑΥΕ του νομού στον οποίο διαμένουν μόνιμα, δίνοντας ταυτόχρονα λύση σε χρόνια προβλήματα συναδέλφων που απασχολούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας των.
  Τέλος, θεωρούμε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι θα επωμισθούν το βάρος λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να τύχουν όχι μόνο ευνοϊκής αντιμετώπισης στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη αλλά και οικονομικής , την οποία τυγχάνουν ήδη και άλλοι υπάλληλοι παρόμοιων εποπτικών ή ελεγκτικών μηχανισμών.
  Για το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, Περιοχής ΑΜΘ Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος, Πρόεδρος – Ανδρέας Χρίστου, Γ. Γραμματέας

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:25 | ΜΑΝΩΛΗΣ Κ.

  Θεωρώ ότι η «υποχρεωτική μετάταξη» πρέπει να αλλαξει σε «μετάταξη μετά από αίτηση» του υπαλλήλου. Δεν είναι σωστό να δεσμευονται υπαλληλοι για μια πενταετία χωρις το δικαίωμα επιλογης και σε τόσο περιπλοκο και δύσκολο αντικείμενο. Επιπλέον θα υπαρξει σοβαρό πρόβλημα στις ήδη υποστελεχωμένες Α.Δ., εφοσον οι περισσοτεροι υπαλληλοι έχουν παραλληλα καθήκοντα και σε άλλα τμήματα.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:37 | M.

  Επιτυχέστερη διατύπωση θα ήταν οποιαδήποτε που θα έδινε την ευκαιρία σε υπάλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτών που θα στελεχώνουν την ΑΥΕ και απο τις έδρες αυτοδίκαια και από τους νομούς μετά απο αίτησή τους.
  Υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει να μετακινηθεί. Έτσι, και θα στελεχωθεί επαρκώς η ΑΥΕ στην έδρα και οι υπάλληλοι των νομών θα συνεχίσουν να ασχολούνται με έλεγχο νομιμότητας όπως πριν, προσφέροντας την εμπειρία τους.

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:22 | Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Πρέβεζας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  Tο σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ μεταβιβάζεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας και καταργούνται οι κατά Νομό υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που ασκούν το ανωτέρω αντικείμενο.
  Αυτό συνεπάγεται ότι:
  1. Η Διοίκηση απομακρύνεται από το κέντρο των τοπικών υποθέσεων.
  2. Το νέο σχήμα συντελεί στον συγκεντρωτισμό του Κράτους και στην αύξηση της γραφειοκρατίας.
  3. Επέρχεται αποξένωση της Διοίκησης από τις τοπικές υποθέσεις.
  4. Πλήττεται η θεσμική συνέχεια και η θεσμική μνήμη της Διοίκησης, ως προς την παρουσία της ως ελεγκτικό όργανο σε επίπεδο νομού.
  5. Χάνεται το στοιχείο της εγγύτητας μεταξύ διοικουμένου και Διοίκησης με αποτέλεσμα το κόστος τόσο το οικονομικό όσο και το χρονικό σε βάρος του Πολίτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί για μια προσωπική του υπόθεση.

  Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε:
  Στο ενδεχόμενο σύστασης μιας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ, αυτή να διαρθρωθεί με τη στελέχωση προσωπικού που θα ασκεί το εν λόγω αντικείμενο, σε υπηρεσίες (Τμήματα) που θα λειτουργούν ανά Νομό.

  Με τιμή,
  οι υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Πρέβεζας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
  1. Χάιδας Ηλίας
  2. Σκορδίλη Μαρία
  3. Τσίχλη Μαρία

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:02 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 10:

  Το προσωπικό που υπηρετούσε την 01/05/2015 στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, «μετατάσσεται μετά από αίτηση» στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.

  Η αυτοδίκαια μετάταξη θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους που δεν επιθυμούν την μετάταξη τους στην ΑΕΥ ΟΤΑ, όσο και στις υπηρεσίες των ΑΔΑ. Οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν ασκούν μόνο έλεγχο νομιμότητας αλλά και πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:29 | Βάϊος Καραστέργιος

  Η ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑ ΣΤΙΣ 9.20 ΣΗΜΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΩ

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:53 | christ

  Τι σημαίνει «υπηρετουσε την 1/5/2015…μετατάσσεται ??και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ¨??.δηλ.ανιση μεταχείρηση εργαζομένων στον ιδιο φορέα ,στην ιδια γενική διευθυνση αλλα σε άλλο τμήμα ?που έχουν διοριστεί με τα ίδια ή και ανωτερα προσόντα των «ανεξατρητως μετατασσομένων»αλλα και ανιση μεταχειρηση στους υπαλλήλους των Αποκεντρωμενων ,αφου οι υπάλληλοι της Κεντικης Υπηρεσίας του Υπουργείου μπορουν να ζητήσουν απόσπαση κατα παρεκλιση των κειμενων διατάξεων…..Κύριοι διορθωστε,εχετε κ,ανει πληρη καταστρατηγηση όλων των κανόνων του Διοκητικου Δικαίου!!!!!!!!Είναι απαράδεκτο να διαφοροποιείται και ετσι να αποκλείεται υπάλληλος ιδιας κατηγορίας και κλάδου επειδή ετυχε να υπηρετεί σε παρόμοια υπηρεσία του ιδιου φορέα γιατι εκει υπήρχαν αυξημένες ανάγκες!!!!

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:20 | Βάϊος Καραστέργιος

  Επειδή το προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας είναι λίγο ,θα πρέπει να μεταταχθούν όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα τμήματα Διοικητικά- Οικονομικά και στις άλλες περιφερειακές ενότητες οιοποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο έλεγχο.Άλλωστε τα συγκεκριμένα τμήματα δεν εξυπηρετούν άλλο σκοπό δεδομένου ότι οι μόνες υπηρεσίες που υπάρχουν στις άλλες περιφερειακές ενότητες πλην της έδρας της Περιφέρειας είναι μόνον οι Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίεςδεν έχουν καμμία συνεργασία με τα ανωτέρω τμήματα πλην της μεσολάβησής τους όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής στις Υ.Δ.Ε.γεγονός που μπορεί να γίνεται απ’ ευθείας αποφεύγοντας και την γραφεικρατική καθυστέρηση.

 • 19 Ιουνίου 2015, 08:21 | Πετρος

  Απο τη στιγμή που καταργούνται τα κατα νομό Γραφεία Εποπτείας ΟΤΑ, για λόγους ισότητας, θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα, στους νυν υπηρετούντες στα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού των Νομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εφόσον το επιθυμούν, να μεταταχθούν αυτοδίκαια, όπως οι υπάλληλοι της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και να μην χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία της μετάταξης, όπως οι υπάλληλοι των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό θα βοηθήσει άλλωστε και στην κατεύθυνση για άμεση και πλήρη στελέχωση των ΑΥΕ ΟΤΑ με ήδη εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, λόγω των απαιτούμενων προσόντων για τη μετάταξη των υπαλλήλων στην ΑΥΕ ΟΤΑ και ειδικότερα το υψηλό επίπεδο της ξένης γλώσσας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη σχετικών αιτήσεων με αποτέλεσμα την αδυναμία επαρκούς στελέχωσης των εν λόγω Υπηρεσιών.

 • 19 Ιουνίου 2015, 07:46 | Κατερίνα

  Η «Πρώτη Φορά Αριστερά Κυβέρνηση» αποφασίζει να μετατάξει υποχρεωτικά υπαλλήλους που έχουν διοριστεί, και σε πολλές περιπτώσεις υπηρετούν με δέσμευση παραμονής στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε μια υπηρεσία (όπου θα έχουν νέα πενταετή δέσμευση) που όπως όλα δείχνουν δεν μπορεί με τίποτα να στελεχωθεί. Γιατί άραγε?
  Με ποιόν τρόπο ακριβώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων και ποιό είναι το κίνητρο για να στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία, όπως διακηρύσσεται στην αιτιολογική έκθεση?
  Τουλάχιστον οι προηγούμενοι μιλούσαν για πενταετείς αποσπάσεις και όχι για μετατάξεις.

 • 18 Ιουνίου 2015, 20:21 | Α. Κ.

  Η αυτοδίκαιη μετάταξη καλό είναι να αλλάξει σε εθελοντική. Οι υπαλληλοι που κάνουν ελεγχο νομιμότητας τοσο καιρό, πολλές φορές χωρίς καν τα απαιτούμενα προσόντα, σε τόσο δύσκολο αντικείμενο, υπερεβαλλαν πολλές φορές τις δυνατοτητες τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αντικείμενο και να βοηθήσουν τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σωστό τώρα να «τιμωρούνται» κιόλας με την αυτοδικαιη μετάταξη. Πρέπει να τους δωθεί η δυνατότητα να επιλέξουν.

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:15 | Θανάσης

  α) Τι σημαίνει ζητώ μετάταξη στην έδρα νομίζω ότι το ορθό είναι ζητώ μετάταξη σε Αυτοτελη Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  β) Η παράγραφος β δεν είναι σαφές ότι αναφέρεται σε υπαλλήλους ΠΕ αλλά αυτό προκύπτει λόγω της παραγάφου γ.
  γ) Ο περιορισμός της παραγράφου β σε μόνιμους υπαλλήλους και άρα όχι σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου, νομίζω ότι θα είχε νόημα μόνο σε μετατάξεις σε δικαστήρια και όχι σε δημόσια υπηρεσία.
  γ) Δεν δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπαλλήλους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
  δ) Εάν αλλάξει ο όρος μόνιμοι τότε μόνο θα έχει νόημα να προστεθεί και η δυνατότητα μετάταξης σε υπαλλήλους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

  – Ο δικαστικός κώδικας δίνει δυνατότητα μετάταξης σε δικαστήρια σε υπαλλήλους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αλλά ο δικαστικός υπαλληλος πρέπει να είναι μόνιμος ενώ όλοι οι υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι αορίστου χρόνου.

  Αυτό έχει ως συνέπεια όποιος υπαλληλος ΝΠΙΔ παρασύρεται και υποβάλλει αίτηση αυτή απορρίπτεται επειδή είναι αορίστου χρόνου.

  Αναφέρω τα παραπάνω για να γίνει κατανοητό τη σημασία που έχει η λέξη «μόνιμοι».

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:58 | Λουιζα

  Τι θα γίνει με όσους είχαν κανει αιτηση με τη πρόσκληση του 2011;;;; Παλι θα καταθετομε δικαιολογητικά;;;; και ποιος εγγυάται οτι αυτή τη φορά θα προχωρησει;

 • 18 Ιουνίου 2015, 10:02 | Μαρία Μούσουρα

  Άρθρο 10: Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Τι θα απογίνει για αυτούς τους υπαλλήλους που το έτος 2011 ελαβαν μερος στην προκήρυξη στελέχωσης της εν λόγω αυτοτελούς υπηρεσιας με αποστολή εμπρόθεσμης & πλήρους αίτησης συνοδευόμενης με τα αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων (κατα την συγκεκριμμένη προκήρυξη)τυπικών και επικουρικών προσόντων τους…???? στην συνέχεια η ιδια διαδικασία επαναλήφθει το έτος 2014 με βάσει το Ν. 4257/2014…??
  Θεωρείται σωστό, να ληφθούν κατά προτεραιότητα υπ όψιν…???

  Υποσ.: Οι συγκεκριμμένοι φάκελλοιτων υποψηφίων, ειχαν ελεχθει από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που παραλαμβάνονταν και πρωτοκολλούνταν για την πληρότητα τους ή μη με αποτέλεσμα να ειχαν χαρακτηρισθεί «πληρεις» ή «απορριπτέοι».

 • 18 Ιουνίου 2015, 09:14 | Άννα

  Αυτοί οι ταλαίπωροι ΔΕ που έκαναν έλεγχο νομιμότητας (για να βοηθήσουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα), για ποιό λόγο πρέπει να μεταταχθούν αυτοδίκαια αφού δε θα αξιοποιηθεί η εμπειρία τους? Διότι, όπως προβλέπεται, έλεγχο νομιμότητας κάνουν μόνο οι ΠΕ και οι ΤΕ και για το λόγο αυτό τους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία Προσϊσταμένου Τμήματος!Αν οι ΔΕ χρειάζονται μόνο για γραμματειακή υποστήριξη γιατί πρέπει να μεταταχθούν υποχρεωτικά όσοι έκαναν έλεγχο νομιμότητας και δε στελεχώνονται οι υπηρεσίες με εθελοντικές μετατάξεις?

 • 18 Ιουνίου 2015, 09:52 | Κατερίνα

  Αφού οι Αποκεντρωμένες φορτώθηκαν τον έλεγχο νομιμότητας, είτε είχαν προσωπικό (με τα σούπερ προσόντα ή χωρίς) είτε όχι, απορεί κανείς με την επιμονή να δημιουργηθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία. Αφού είναι προφανές ότι «τα πιο δραστήρια και φιλόδοξα μέλη του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση) δεν ενδιαφέρονται για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες, διαφορετικά θα τις είχαν ήδη στελεχώσει.Επομένως τι περιμένετε να γίνει? Όλα θα μείνουν όπως είναι και το μόνο που θα πετύχουμε είναι η δημιουργία δεκατριών επιπλέον υπαλλήλων που θα αμείβονται με μισθό Γενικού Διευθυντή Υπουργείου!
  Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη στελέχωσή τους θα έπρεπε να μας έχει διδάξει κάτι και να κρατάμε «μικρότερο καλάθι» όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα.

 • 17 Ιουνίου 2015, 13:57 | Χ.Α

  Σχετικα με το συγκεκριμένο άρθρο:α. το προσωπικό που υπηρετούσε την 01/5/2015 στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας.
  Το ερωτημα μου ειναι….
  Που θα απασχοληθεί το προσωπικό των τμημάτων Διοικητικού –Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που την 1.5.2015 υπηρετούσε στους νομούς και όχι στην έδρα των Περιφερειών, ασκώντας τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ;Θα υπάρξει προβλεψη;π.χ στην Αποκεντρωμενη Διοικηση Στερεάς-θεσσαλίας;Και οι υπάλληλοι πο κανουμε ελεγχο νομιμότητας αλλα ανήκουμε σε άλλο Τμήμα π.χ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ;

 • 17 Ιουνίου 2015, 12:10 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗ

  Θεωρώ πως είναι σκόπιμο για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και σχετικής γνώσης του αντικειμένου, να έχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης απόσπασης ή μετάταξης στην αναφερομένη στο άρθ. 10 υπηρεσία και οι ΙΔΑΧ των ΝΠΙΔ με τα αντίστοιχα προσόντα, ειδικά όταν αυτά ανήκουν σε ΟΤΑ.

 • 17 Ιουνίου 2015, 12:20 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Στο νομοσχεδιο επιβάλλεται να κατοχυρωθεί η θέση των υπαλλήλων στο επίπεδο των Π.Ε., των παλιών νομών δηλαδή, ωστε να μην ξεσπιτωθούν οι υπάλληλοι αυτοί.

 • 17 Ιουνίου 2015, 12:22 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Στο σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 «Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» η παρ. 1 α δημιουργεί ερωτηματικό σχετικά με το που θα απασχοληθεί το προσωπικό των τμημάτων Διοικητικού –Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που την 1.5.2015 υπηρετούσε στους νομούς και όχι στην έδρα των Περιφερειών, ασκώντας τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ. Ενδέχεται η μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών σε άλλο νομό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα;

 • 17 Ιουνίου 2015, 11:10 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Γιατί μπορούν να κάνουν αίτηση μετάταξης μόνο οι μόνιμοι υπάλλοι και δεν συμπεριλαμβάνονται και οι ΙΔΑΧ?