Άρθρο 51: Εκλογικές αποζημιώσεις υπαλλήλων ΟΤΑ

1. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.

2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.

  • 17 Ιουνίου 2015, 09:20 | Γεωργιάδου Μαρούλα

    Στο άρθρο 48 η δυνατότητα επιλογής του τόπου ενταφιασμού ,θα προκαλέσει προβλήματα στους Δήμους, καθόσον τα σχεδόν κορεσμένα σε χωρητικότητα δημοτικά κοιμητήρια, σε περίπτωση που θέλει κάποιος τον ενταφιασμό του σε τέτοιο ,να μη μπορούν να ανταποκριθούν σε αιτήματα- π.χ. να θέλουν ετεροδημότες να ενταφιαστούν στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών- ίσως η διευκρίνηση «με την σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου- να είναι χρήσιμη