Άρθρο 35: Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ α’ βαθμού.

Το άρθρο 33 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α ́ 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή τους λειτουργία διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου.  Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας του προσωπικού του δήμου να αναλάβει αυτή την υποχρέωση, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο δύναται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή, κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α ́ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ως άνω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.»

  • 17 Ιουνίου 2015, 19:10 | Κώστας Ευαγγελινός

    Να προστεθεί και ότι οι διατάξεις του 315/99 εφαρμόζονται στις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών

  • 17 Ιουνίου 2015, 08:36 | ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ

    Στο άρθρο 35 αναφέρετε το παρακάτω:
    «Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή τους λειτουργία διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου.»
    Ομως υπάρχει και η περίπτωση για την οποια πρέπει να διευκρινηστεί τι θα γίνει και αφορά τα Νομικά Πρόσωπα που ενώ έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία εντούτοις δεν έχουν υπάλληλο με άδεια λογιστή .Παρακαλώ δώστε λύση στο παραπάνω γιατί είναι σημαντικό!!