Άρθρο 36: Καθολική διαδοχή ΟΤΑ α’ βαθμού σε ΝΠΔΔ.

Το  τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο  δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών».

  • 19 Ιουνίου 2015, 11:17 | ΠΑΣΕΚΔΑΠ (Εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ)

    Προτείνουμε το άρθρο αυτό να διαμορφωθεί ως εξής:

    Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών».

    Αιτιολογία: Πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (Κοινωφελείς επιχειρήσεις) διότι διαφορετικά θα υπάρχει άνιση μεταχείριση των εργαζομένων σε αυτά, κυρίως δε όσον αφορά στα δεδουλευμένα ποσά που τους οφείλονται από τα υπό κατάργηση ΝΠΙΔ