Άρθρο 05: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το άρθρο 219 του ν.3852/2010, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 20 παρ.6 του ν.4257/2014, επανέρχεται και  τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 219

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας, αποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο ή τον Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρο, δύο Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν ακόμα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ως μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του ανωτέρω Υπουργείου.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ελεγκτή Νομιμότητας και ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές αρμοδιότητες επί του Ελεγκτή Νομιμότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  Ελεγκτών Νομιμότητας   και τη διαδικασία ενώπιον αυτού.