Άρθρο 14: Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ

Μετά το άρθρο 27 Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 27Β, ως εξής :

«Άρθρο 27ΒΛογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

1. Συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 2% επί αυτών που αποδίδο­νται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού.

3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοι­νού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Το υπόλοιπο του «Λογαριασμού Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76  παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται από τη δημοσίευση του παρόντος στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Λογαριασμού, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

  • 17 Ιουνίου 2015, 12:36 | Φώτης Αλεξάκος

    Καλημέρα, ο λογαριασμός ενίσχυσης των ΟΤΑ, με το 2% είναι πολύ φτωχός για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Απαιτείται τουλάχιστον ισόποση συμμετοχή του κράτους.Όχι όπως είναι διατυπωμένος τώρα αλλά με υποχρεωτικότητα.
    Φώτης Αλεξάκος Δήμαρχος Καρδίτσας.