Άρθρο 07: Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες.

Το άρθρο 221 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 221

Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

1. Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η οριστική παύση.

2. Όταν ως Ελεγκτής Νομιμότητας υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 219 απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.

3. Την πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν:

  α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  β. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 219

4. ΟΥπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που επιβάλλουν ποινές στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

6.Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:

  α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..

  β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.

  γ. Το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».