Άρθρο 20: Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ,  των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των  Συνδέσμων ΟΤΑ, η οποία ενημερώνεται  από τους ανωτέρω φορείς ή και από τις οικείες αυτών Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο τύπος και  το περιεχόμενο των στοιχείων, οι φορείς και οι υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη βάση με τα επιμέρους στοιχεία,  ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την  ίδια απόφαση μπορούν, επίσης, να καθορίζονται οι κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων από τους υπεύθυνους φορείς ή υπηρεσίες.