Άρθρο 27: Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ.

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) διαγράφονται οι λέξεις «και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
 2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπό των μετατασσομένων κατεχόμενες θέσεις, λογίζονται κενές.
 3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».
 • 19 Ιουνίου 2015, 11:03 | ΠΑΣΕΚΔΑΠ (Εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ)

  Προτείνουμε να προστεθεί το εξής:
  «Εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 οι ανανεώσεις των ήδη υφισταμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, που εργάζονται στο πλαίσιο τους προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» κλπ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωσή του».

  Αιτιολογία: Αυτό γιατί με δεδομένο ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι διαδοχικές και άρα έχουν ελεγχθεί αρκετές φορές και επειδή πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, η έγκριση κάθε χρόνο των ίδιων συμβάσεων από την ΠΥΣ 33/2006 προκαλεί καθυστερήσεις και προβλήματα, θέτει τη συνέχιση των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ (ΚΔΑΠ, παιδικοί σταθμοί βοήθεια στο σπίτι κλπ) σε κίνδυνο και παρατείνει την εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων στις δομές.

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:24 | Τάσος

  Ακριβώς όπως τα λένε οι ανωτέρω κυρίες … δεν μπορεί να ισχύει μια διάταξη που το μόνο που προκαλεί είναι γραφειοκρατική δυσλειτουργία και καθυστέρηση άνευ ουσιαστικού λόγου ιδιαίτερα όταν δεν προκαλεί κανένα δημοσιονομικό κόστος και μη ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:55 | Βαλασιαδου Αικατερινη

  Να ισχύει και για τους άλλους φορείς όχι μόνο για τους ΟΤΑ. Περιμένουμε πάρα πολυ για να μπορέσουμε να κάνουμε την μετάταξη και σε εποχές που ο καθένας από εμάς θέλει να βρεθεί κοντά στον μόνιμο τόπο κατοικίας του για να μπορέσει να ζήσει.

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:42 | Μαρία

  Θα έπρεπε να καταργηθεί συνολικά η συγκεκριμένη διάταξη δηλαδή και για το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και όχι μόνο για τους ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού.

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρεται ότι συνέπεια της σχετικής διάταξης είναι η κατακόρυφη αύξηση του χρόνου υλοποίησης μιας μετάταξης, και δεδομένου ότι οι μετατάξεις δεν προκαλούν επιπλέον δημοσιονομικό κόστος αφού γίνεται μεταφορά των πιστώσεων μεταξύ των φορεών Γενικής Κυβέρνησης, δεν υφίσταται λόγος για μια απίστευτα χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία προκαλεί αύξηση τόσο του λειτουργικού κόστους όσο και σπατάλη των ανθρώπινων πόρων του υπουργείου σας.