Άρθρο 38: Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Τα ποσά τα οποία αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών και εξοφλούνται καθοιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου που τα έχει συστήσει, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τους προς απόδοση από το δήμο προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών. Η παρακράτηση των ποσών αυτών μπορέι να γίνει και τμηματικά, έπειτα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν συμψηφισμοί που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα.

 • Στο άρθρο 38 προβλέπεται συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν τα ποσά να παρακρατούνται και να συμψηφίζονται από τους προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών. Ο υποχρεωτικός αυτός συμψηφισμός θα προκαλέσει μεγάλη οικονομική δυσκολία στα ΝΠΔΔ και κυρίως στις Σχολικές επιτροπές που η επιχορήγηση τους επαρκεί μόνο για πληρωμές σε ΕΥΔΑΠ , ΟΤΕ και φυσικό αέριο και όχι για την ΔΕΗ. Γι΄ αυτό προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα παρακράτησης και συμψηφισμού των ποσών αυτών χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική.

 • Προτείνεται η συμπλήρωση στη διάταξη αυτή ή η προσθήκη νέου άρθρου για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ ΔΕΥΑ και Δήμου, δηλαδή χρωστάει η ΔΕΥΑ στον Δήμο είτε επειδή πλήρωνε την ΔΕΗ για την λειτουργία των ανλτιοστασίων είτε διότι παρακρατούνται από τα Ταμείο Παρακαταθηκών τοκοχρεωλύσια για δάνεια της ΔΕΥΑ από τον Δήμο ως εγγυητή και αντιστοίχως ο Δήμος χρωστάει στην ΔΕΥΑ τέλη ύδρευσης. Για το θέμα αυτό έχουμε ήδη υποβάλλει ως Δήμος Χαλκιδέων την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση…..

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
  ΔΕΥΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ

  Άρθρο………..
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι ΔΕΥΑ ιδρύονται από τους Δήμους και ασκούν την αρμοδιότητα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τον ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διοίκησή τους ορίζεται από τον οικείο Δήμο ενώ ο Δήμος ασκεί εποπτεία σε κρίσιμες για την λειτουργία τους αποφάσεις όπως π.χ. η έγκριση του προϋπολογισμού, η σύναψη δανείων κ.ο.κ.
  Πριν από την θέση σε ισχύ του ν.3852/2010 ορισμένες ΔΕΥΑ των «καποδιστριακών» δήμων προσέφυγαν σε δανεισμό για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών ειδικότερα για την κατασκευή η συντήρηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Συνηθέστερη πηγή δανεισμού τους είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικείος Δήμος ορίζεται εγγυητής αφού εξάλλου κάθε αίτημα για χορήγηση δανείου προς δημοτικό νομικό πρόσωπο ή δημοτική επιχείρηση συνοδεύεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
  Όταν η εξυπηρέτηση του δανείου της ΔΕΥΑ δεν γίνεται κανονικά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρακρατεί το τοκοχρεωλύσιο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του οικείου δήμου ο οποίος είναι εγγυητής του δανείου ή στην περίπτωση των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθιστά τον δήμο οφειλέτη του μη εξυπηρετούμενου από την επιχείρηση δανείου.
  Η πληρωμή των υποχρεώσεων των ΔΕΥΑ από τον οικείο δήμο και μάλιστα με παρακράτηση των αναλογούντων κεντρικών αυτοτελών πόρων τους αλλά και σε κάθε περίπτωση σε βάρος των προϋπολογισθέντων εσόδων τους δημιουργεί πλείστα προβλήματα μεταξύ των οποίων και ο μη ισοσκελισμός του ισοζυγίου εσόδων και δαπανών. Ορθώς συνεπώς βεβαιώνονται ως οφειλές της ΔΕΥΑ προς τον οικείο δήμο.
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί βεβαίωσης των εσόδων των δήμων αμέσως μετά την βεβαίωση των ληξιπρόσθεσμων οφειλών αυτές επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τα οποία αυξάνονται με βάση την μηνιαία κλίμακα και πολλαπλασιάζουν την βεβαιωθείσα οφειλή.
  Άλλη συνήθης αιτία δημιουργίας χρέους των ΔΕΥΑ προς τον οικείο Δήμο είναι η πληρωμή της ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων δια μέσου της παρακράτησης των αντίστοιχων ποσών από την ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και παρακρατεί το αναλογούν στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού και γενικότερα των δημοτικών υποδομών ποσόν. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των αντλιοστασίων επειδή δεν εκδίδεται ξεχωριστός λογαριασμός ιδίως στις περιπτώσεις των παροχών που προέρχονται από τους παλαιούς καποδιστριακούς δήμους. Εν συνεχεία ο Δήμος αναγκάζεται να βεβαιώσει σε βάρος της ΔΕΥΑ το ποσόν που πληρώνει για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένος να εισπράξει τα ποσά αυτά διότι διαφορετικά θα επιχορηγούσε εμμέσως την ΔΕΥΑ.
  Μετά την συνένωση των δήμων με βάση τον νόμο 3852/2010 και την επακολουθούσα συγχώνευση των ΔΕΥΑ οι οφειλές από τις δύο προαναφερόμενες αιτίες, παραχθείσες στο πλαίσιο των συνενωθέντων ΔΕΥΑ συσσωρεύτηκαν στους νέους Δήμους και σε βάρος της ενιαίας ΔΕΥΑ που τις διαδέχθηκε έτσι ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής η αποπληρωμή τους, να αποτελούν τεράστιο οικονομικό βάρος τόσο για την ΔΕΥΑ όσο και για τον ίδιο τον δήμο.
  Επειδή μάλιστα πρόκειται για δύο μέρη που διέπονται από σχέσεις εποπτείας και συναποτελούν την διευρυμένη οντότητα του ενιαίου δήμου διαπιστώνεται το φαινόμενο της αμοιβαίας ζημίας υπό την έννοια ότι η επαύξηση του χρέους καθιστά αδύνατη τη διαχείρισή του και για τα δύο μέρη.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η βεβαίωση των οφειλών σε βάρος της ΔΕΥΑ χωρίς όμως τις προσαυξήσεις ή πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ενώ στην περίπτωση που η βεβαίωση των οφειλών έχει ήδη συντελεστεί πριν από την ισχύ της προτεινόμενης διάταξης το ποσόν που αντιστοιχεί σε προσαυξήσεις ή πρόστιμα να μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  Εν συνεχεία προτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των απαλλαγμένων από τις προσαυξήσεις ή πρόστιμα οφειλών σε πολλαπλές δόσεις έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη αποπληρωμή τους χωρίς να δημιουργείται οικονομική ασφυξία στην ΔΕΥΑ.
  Τέλος, επειδή οι ΔΕΥΑ ως πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης συναλλάσσονται με τον οικείο Δήμο καλύπτοντας τις ανάγκες του για ύδρευση των χώρων πρασίνου, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολικών υποδομών, των κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών και των κτιρίων της διοίκησης, οφείλουν να χρεώνουν αυτές τις υπηρεσίες σε βάρος του οικείου δήμου. Συνεπώς δημιουργείται αντιστοίχως οικονομική υποχρέωση του δήμου προς την οικεία ΔΕΥΑ για την αγορά των υπηρεσιών της. Με την τελευταία παράγραφο της προτεινομένης διάταξης προτείνεται ο συμψηφισμός των αμοιβαίων οφειλών μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑ. Την απόφαση για τον συμψηφισμό λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ δεδομένης της εποπτεύουσας θέσης του Δήμου έναντι της ΔΕΥΑ.

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Άρθρο ……………..
  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο.
  Οι από οποιαδήποτε αιτία βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προστίμων. Οι τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρούσης παραγράφου μπορεί να ρυθμίζεται σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη.
  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς την ΔΕΥΑ που προέρχονται από την τιμολόγηση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑ προς τον Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.