Άρθρο 44 Συντάξιμη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς

1. α) Αναγνωρίζεται ως πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία το χρονικό διάστημα που διανύουν τα μέλη Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β) Το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών του Α.Σ.Ε.Π. ρυθμίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Για τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που λαμβάνουν σύνταξη και εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), προσμετράται στη συνολική συντάξιμη υπηρεσία τους, μετά την αποχώρησή τους από το Α.Σ.Ε.Π., το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν ως μέλη του.