Κεφάλαιο Γ’ Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων, έκτακτων και παροδικών αναγκών Άρθρο 34 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

 

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον η περιφερειακή ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Αν βασίμως εκτιμάται, ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της λήξεως του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένου αυστηρά του άρθρου 35, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο/η γενικός/η γραμματέας της οικείας περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της παρ. 2.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης των παρ. 2 και 3.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:40 | Αντώνης

  Το προσωπικό που προσλήφθηκε για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών θεωρείται έμπειρο προσωπικό σε ανάλογες συνθήκες καθώς έχει αποκτήσει πολύ σημαντική εμπειρία λόγω των παρακάτω:
  1. Κλήθηκε να αναλάβει άμεσα να διεκπεραιώσει καθήκοντα και εργασίες κάτω από αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες.
  2. Εργάστηκε με ζήλο και κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταπεξέλθει σε ό, τι χρειαζόταν να γίνει ούτως ωστε να ανταποκριθεί κάθε δομή επαρκώς και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα.
  Επομένως αποτελει πλεον έμπειρο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις κάθε υπηρεσίας και να λειτουργήσει κάτω από πίεση συνθηκών και ωραρίου .

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:10 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Να καταργηθεί η διαδικασία της ειδικής εμπειρίας που εφαρμόζεται κατ΄εξακολούθηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για την πρόσληψη των ίδιων ατόμων και των ίδιων μέσω μεμονωμένων προκηρύξεων. Να γίνονται οι προσλήψεις για τα έργα συνολικά μέσω ΑΣΕΠ, μία φορά το χρόνο, με αντικειμενικά κριτήρια.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:36 | Γιώργος

  Η επέκταση της διάρκειας της σύμβασης του προσωπικού το οποίο έχει προσληφθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
  και έρχεται αντιμέτωπο καθημερινά με την υγειονομική κρίση είναι μείζονος σημασίας. Το υπουργείο εσωτερικών έλαβε υπόψη τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτει το προσωπικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και έχει λάβει την απαραίτητη κατάρτιση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών και των Δήμων σε μια κρίση στο θεσμό της υγείας αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. Η στελέχωση του νέου προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αυξήσει τη λειτουργικότητα των δομών δημόσιας υγείας και δημόσιας διοίκησης. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων και των Περιφερειών για όσο καιρό διαρκεί η πανδημία αλλά και για τις νέες ανάγκες που αφορούν σε προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται τη μονιμοποίηση του προσωπικού που έχει προσληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 22:52 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Η πρόσληψη του προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) πρέπει ν αλλάξει. Ετησίως θα πρέπει να καταρτίζονται πίνακες για όλες τις κλαδοειδικότητες που υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούν για έκτακτες περιπτώσεις ανά Υπουργείο. Με την παρούσα πρακτική προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού που δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Υπηρεσία/φορέα ανά Νομό να εκδίδει προκήρυξη και να προσλαμβάνει προσωπικό, είναι αδύνατον το ΑΣΕΠ να εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις εγκαίρως, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει το 8μηνο υπηρεσίας των προσληφθέντων.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:22 | Δήμητρα Αναγνώστου

  Καταργείστε την «προκλητική» ειδική εμπειρία που προσλαμβάνει συνεχώς τα ίδια άτομα.Παραγινε φέτος στις συμβάσεις λόγω covid το κακό με τις φωτογραφικές προκηρύξεις. Είναι ντροπή να αποκλείονται από μια ΣΟΧ χιλιάδες άνεργοι που δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν την πολυπόθητη προαπαιτούμενη ειδική εμπειρία.