Άρθρο 17 Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειόμενων από τον διαγωνισμό

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων/ουσών κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται λόγω μη πληρωμής του καθορισμένου παραβόλου ή συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον προβλέπεται με την προκήρυξη.
2. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων/ουσών εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημέρων από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

  • 25 Νοεμβρίου 2020, 18:34 | Νίκος Αργυρόπουλος

    Με ποιό δικαίωμα κάποιες προκηρύξεις καθορίζουν ανώτατο όριο ηλικίας την στιγμή που απο την νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους θεωρούμαστε ικανοί να εργαζόμαστε εώς τα 67 έτη και γιατί σε αυτές τις προκηρύξεις δεν προστίθεται τεστ σωματικών ικανοτήτων αντί του αντισυνταγματικού (άρθρο 4) όριου ηλικίας.