Μέρος Α’ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα Άρθρο 2 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά τα άρθρα 101Α και 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Αποστολή του Α.Σ.Ε.Π. είναι η με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου, και ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές.
3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται, ούτε υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, για γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή σε άλλα όργανα, επιτροπές ή συμβούλια στα οποία συμμετέχουν ως εκ της ιδιότητάς τους με ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Ο/Η Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π. είναι ανώτατοι/ες κρατικοί λειτουργοί, που απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Α.Σ.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος ή επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο διορισμός στο Α.Σ.Ε.Π. Καθηγητών/τριών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, που εντάσσονται στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα προέλευσης, χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών τους καθηκόντων. Διδακτικό ή ερευνητικό έργο δύνανται να ασκούν και άλλα μέλη του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν παρακωλύεται εξ αυτού η άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν αδείας του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..
5. Οι πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. υπόκεινται μόνο σε δικαστικό έλεγχο. Κατά των εκτελεστών διοικητικών πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές, εφαρμοζομένου παράλληλα και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213). Το Α.Σ.Ε.Π. παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις του.
6. Το Α.Σ.Ε.Π. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον Κανονισμό της Βουλής.
7. Οι πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 12:57 | ΣΟΦΙΑ

  το ΑΣΕΠ ειναι με μοριοδοτηση το πιο αξιοκρατικο συστημα ειναι απαραδεκτο να ξαναδινουν τα παιδια μας εξετασεις και απαραδεκτο να υποβαθμιζεται τα ελληνικα πανεπιστημια ανα την ελλαδα ειμαι μητερα φοιτητριας με βαθμο 9,78 23 ετω και με μεταπτυχιακο και ξενες γλωσσες και παιδευτηκε πολυ απεδειξε λοιπον ποια ειναι και δεν εχει να αποδειξει τιποτε αλλο σε καμια ευρωπαικη χωρα δεν συμβαινει αυτο. ΒΑΛΤΕ ΤΟΥς ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΒΑΣΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΖΟΓΟ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 11:53 | Νίκος Αργυρόπουλος

  Με αφορμή το παραπάνω άρθρο, μήπως είναι ώρα να εξετάσουμε και τον έλεγχο των Ανεξάρτητων Αρχών και να οριοθετήσουμε την ανεξάρτητη λειτουργία με την ασύδοτη λειτουργία που κάποιες φορές βλέπουμε απο αυτές;

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:44 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΓΑΛΗΣ

  Για τη κατηγορία ΔΕ θα πρέπει η βαθμολόγηση του απολυτηρίου Λυκείου(δευτεροβάθμιος τίτλος) να προηγείταιτου μεταδευτεροβάθμιου.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 21:00 | Κωνσταντίνος Τζίμας

  Θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου για το νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων και αξιόλογησης τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα.Για την κατηγορία ΔΕ θα πρότεινα να προσμετρώνται ο βαθμός του τίτλου σπουδών,οι ξένες γλώσσες και ο χρόνος απόκτησης προυπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:53 | Μιχαλης

  «. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές.
  3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται, ούτε υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, για γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο Α.Σ.Ε.Π…… «»

  Δηλαδή είναι στο απυροβόλητο και πάμε μόνο δικαστικά? σε παλαιοτερη προκύρηξη σε παραμεθόριο περιοχή , υπηρχαν 2 θεσεις . μια πολυτέκνου και μια τρίτεκνου .
  η προκήρυξη ελεγε :
  * Τις θέσεις αυτές μπορούν να τις συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και οι υποψήφιοι χωρίς την αντίστοιχη ιδιότητα του πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνου, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνου ή παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, ή παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000, δεδομένου ότι εάν οι θέσεις αυτές δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τις προαναφερόμενες ιδιότητες, θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

  υπήρχαν 2 υποψήφιοι στην ιδια παραμεθόριο.
  και οι 2 με την ιδιότητα του πολυτέκνου . Με την ιδιότητα του τρίτεκνου δεν υπήρχε κανείς. Το λογικο ήταν ο ενας υποψήφιος ιδιότητα του πολυτέκνου αλλά και με το κριτήριο της εντοπιότητας θα καταλάβει τη θέση του πολύτεκνου , και ειδικά αυτος με την υψηλά μοριοδότηση. και ο άλλος να πάει στον γενικo γενικο πίνακα όπως ελεγε η προκύρηξη «δεδομένου ότι εάν οι θέσεις αυτές δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τις προαναφερόμενες ιδιότητες, θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς τις ιδιότητες αυτές. » αποτέλεσμα ? υποψήφιος με 13 και πολύτεκνος , καταλαμβάνει την θεση του πολυτεκνου. και ο πολύτεκνος με απολυτήριο 19 δεν καταλαμβάνει την θέση του πολυτέκνου που δικαιωματικά του ανηκει, αλλα πετιέται στον πινακα των γενικό. και διορίζεται ο υποψήφιος με το 19, επειδή δεν υπήρχε τριτεκνος με αυτον τον τίτλο σπουδών που απαιτούσε η προκύρηξη. . σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΑΣΕΠ¨ που ρώτησε γιατί δεν είναι στον πίνακα των πολυτέκνων , αλλα στον άλλο , του ειπαν «»εσυ διορίζεσαι τι σε νοιάζει» .. Αλλά το λάθος του ήταν ότι δεν έκανε ένσταση. Αποτέλεσμα ? ο υποψήφιος με 13 διορίζεται , ενω δεν έπρεπε να διοριστεί , και ενας αλλος υποψήφιος να μην διοριστεί ο οποίος είχε
  πτυχίο παραπάνω από το 13 να μην διοριστει….
  Έτσι θέλετε να γινουν ?? ότι θέλει να κανει η ανεξάρτητη αρχή?

  αυτα μου τα είπε ο πολυτεκνος ….

 • Θεωρώ ότι ακόμα και μια ανεξάρτητη αρχή όπως ο ΑΣΕΠ θα έπρεπε να υπόκειται σε κάποιας μορφής αξιολόγηση, ποσοτική ή ποιοτική. Η έκφραση ότι τα μέλη του ΑΣΕΠ «δεν εξετάζονται» θα έπρεπε να απαλειφθεί και να τεθούν αξιολογικά κριτήρια για την πλήρωση του έργου (π.χ. αριθμός αξιολόγησης αιτήσεων ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προθεσμία υποβολής αξιολόγησης, σκεπτικό και χρησιμοποιούμενα κριτήρια)