Άρθρο 30 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

1. Για την πρόσληψη υπαλλήλων επί θητεία βαθμολογούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Διδακτορικό δίπλωμα, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: πεντακόσιες (500) μονάδες.
β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: διακόσιες πενήντα (250) μονάδες.
δ. Δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
ε. Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό προκύπτει από το οριζόμενο στην προκήρυξη περίγραμμα θέσης: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες.
στ. Γνώση ξένης γλώσσας: α) Για άριστη γνώση: εκατό (100) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.

  • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:14 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

    Η εμπειρία μοριοδοτείται ελάχιστα σε σχέση με τα τυπικά προσόντα και
    ουσιαστικά καταργείται. Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κριτήρια που ισχύουν
    για την πρόσληψη ΕΕΠ σήμερα.