Άρθρο 15 Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

1. Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν όσοι/ες πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το ισχύον προσοντολόγιο και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού.
2. Τακτικοί υπάλληλοι που διορίσθηκαν ή προσλήφθηκαν σε φορείς που υπάγονται στον παρόντα νόμο, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 7 πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού τους. Η ίδια εξαίρεση συντρέχει και στην περίπτωση υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 14:55 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης (ν. 3304/2005, ήδη αντικατασταθείς από τον ν. 4443/2016) ο καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας ως όρος πρόσβασης στην εργασία και την εν γένει απασχόληση απαγορεύεται και μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον υπό συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από ειδική αιτιολόγηση. Κατόπιν των παραπάνω να απαλειφθεί από το κείμενο η φράση «και όρια ηλικίας».

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:47 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό χωρίς εξαίρεση, όλοι,
  ανεξάρτητα αν είναι ή όχι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:29 | NIKOLAOS

  Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για τους διπλωματούχους ΙΕΚ για θεσμοθέτηση θέσεων κατηγορίας και κλάδου Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Αν.Ε.Κ.) ή κλάδος ΑΡ επιπέδου 05 προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον κλάδο ΔΕ επιπέδου 04. Είναι άδικο ένας διπλωματούχος ΙΕΚ μετά από 05 εξάμηνα σπουδές να τον θεωρεί η αγορά και το δημόσιο κλάδο ΔΕ .

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 17:32 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Τ.Ε – Π.Ε
  Με διαδοχικούς νόμους απο το 2001 και μετά Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 τα ΑΕΙ διακρίνονται σε 2 παράλληλους τομείς τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό . Παρακαλώ να άρετε την αδικία ετών, σε βάρος 400.000 επιστημόνων του Τεχνολογικού Τομέα που σπούδασαν σε ελληνικά ΑΕΙ Τ.Τ έχοντας παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών 8 ετών και 240 ects.
  Ευχαριστώ.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 14:35 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στην παρ. 2 η παρέλευση πενταετίας αποκλίνει από διατάξεις που ισχύουν ήδη σε άλλες περιπτώσεις στο Δημόσιο τομέα. Επομένως η παρ. 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «υποχρεωτική παραμονή στην υπηρεσία για μια δεκαετία τουλάχιστον» όπως ισχύει σε περιπτώσεις όπως οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και αλλού.

  Γενικά, οι προϋποθέσεις που τίθονται στο Δημόσιο τομέα θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να ομογενοποιηθούν ώστε να είναι ίδιες παντού και για όλους. Δεν νοείται να ισχύει ήδη παραμονή επί δεκαετία σε ορισμένες θέσεις και παραμονή επί πενταετία στην προτεινόμενη παρ. 2. Οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι ίδιες για όλους.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 20:00 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σχετικά με το παράδειγμα για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που αναφέρεθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής. Κάθε θέση προς πλήρωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα ανάλογα προσόντα ενός υποψηφίου.

  Δεν νοείται να τοποθετηθεί σε διοικητική θέση ευθύνης απόφοιτος τμήματος Φιλολογίας ή Φυσικής για παράδειγμα, όπως και άντίστροφα δεν νοείται απόφοιτος τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης να τοποθετηθεί σε ένα σχολείο και να διδάξει Αρχαία ή Φυσική. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να τοποθετείται στη θέση που αναλογεί στα προσόντα του και τις σπουδές του.

  Σήμερα ως βασικό προσοντολόγιο στο Δημόσιο τομέα νοείται το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (ΠΔ 50/2001) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Βρισκόμαστε εν αναμονή ενός νέου και πιο σύγχρονου προσοντολογίου-καθηκοντολογίου, που θα βάζει τέλος στις επικαλήψεις προσόντων και τίτλων, ώστε τα προσόντα και οι τίτλοι να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των θέσεων προς πλήρωση. Άρα τα αναγκαία πτυχία θα πρέπει να περιοριστούν δραστικά στις ανάγκες και τα περιγράμματα των θέσεων αυτών.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 15:50 | Παρασκευή

  Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι φορείς για τον κύριο όγκο των θέσεων που χρειάζονται δηλαδή θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέτουν ως προϋπόθεση την κατοχή συγκεκριμένων πτυχίων, γεγονός που περιορίζει πολύ τις πιθανότητες να προσλάβουν τελικά ένα αποδοτικό υπάλληλο. Προτείνω ο γραπτός διαγωνισμός για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού να απευθύνεται σε όλα τα πτυχία, όπως προβλέπεται στο Προσοντολόγιο, έτσι ώστε να βρεθούν οι πιο αποτελεσματικοί υπάλληλοι.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:55 | Έρση Λυκίδου

  1)Εφόσον προβλέπεται για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ για το μόνιμο προσωπικό, προσαύξηση από μεταπτυχιακό και διδακτορικό, θα πρέπει να προβλεφθεί προσαύξηση και για τις θέσεις ΔΕ για την κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον προσαύξηση για τους κατόχους πιστοποίησης χορηγούμενης από ΕΟΠΠΕΠ (Είναι εντελώς άδικο και συνιστά απαξίωση του θεσμού της νεοσύστατης μεταλυκειακής μαθητείας των επαγγελματικών σχολείων (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμιων δομών (ΙΕΚ)καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων.

  2)Ειδικά για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ακόμη περισσότερο διοικητικού λογιστικού,θα πρέπει να ζητείται ο ανάλογος τίτλος για συμμετοχή στις εξετάσεις (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)και σχετικής πιστοποίησης, όπως ισχύει και στις άλλες ειδικότητες. Είναι εντελώς άδικο να μην εξειδικεύεται το αντικείμενο όπως στις άλλες ειδικότητες και να μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις για τις διοικητικές θέσεις ας πούμε και αυτός με τίτλο κομμωτικής ή ηλεκτρολογίας, ενώ φυσικά και λογικά δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο. Αυτό στα πλαίσια του ¨ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση¨. Και εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς άτοπο να μην προβλεφθεί τίτλος διοίκησης και οικονομίας ή σχετικός τίτλος, ή σχετική πιστοποίηση, ως απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις διοικητικές θέσεις ΔΕ βαθμίδας.

  3)Επίσης δεν προβλέπεται κάποιου είδους προσαύξηση για τη γνώση ξένων γλωσσών. Το θεωρώ αστοχία από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι να επιλεγούν άτομα με υψηλή γνώση και κατάρτιση.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 11:51 | ΗΛΙΑΣ

  Νομίζω πως για να δοθούν επιπλέον ευκαιρίες στα νέα παιδιά και να καταπολεμηθεί η ανεργία, πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό των τακτικών υπάλληλων που διορίσθηκαν ή προσλήφθηκαν σε φορείς που υπάγονται στον παρόντα νόμο.

  **Είναι γνωστό το φαινόμενο μεταπηδώ από τη μια υπηρεσία στην άλλη για πλάκα, ενώ έξω στην ελεύθερη αγορά ο κόσμος δεν έχει τροφή για τα παιδία του…..