Κεφάλαιο Β’ Διαδικασία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Άρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό γίνεται α) ανά φορέα ή β) ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα ή γ) για περισσότερους φορείς και κλάδους ή ειδικότητες ή δ) σύμφωνα με όσα τυχόν ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων ή τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
β. Τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα.
γ. Την περιγραφή αντικειμένου (περίγραμμα) των προκηρυσσόμενων θέσεων.
δ. Την κατανομή των θέσεων (γενικές θέσεις και ειδικές κατηγορίες θέσεων) κατά περιφερειακή ενότητα, με ειδικότερη αναφορά στις θέσεις για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
ε. Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης.
στ. Πρόσθετα προσόντα, εφόσον προβλέπονται από κείμενες διατάξεις ή από τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς για ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων κατόπιν αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.
ζ. Τα κριτήρια κατάταξης.
η. Τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους.
θ. Τα αποδεκτά διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών.
ι. Τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης.
ια. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους.
ιβ. Τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, την εξεταστέα ύλη, τη βαθμολογική βάση.
ιγ. Τα γνωστικά αντικείμενα και την επιστημονική εξειδίκευση, όταν η προκήρυξη αφορά επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
ιδ. Τον χρόνο διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος όμως μπορεί να καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μεταγενέστερα.
ιε. Την τυχόν υποβολή των υποψηφίων σε ειδική δοκιμασία, το είδος αυτής και τον τρόπο εξέτασής τους.
ιστ. Τον τρόπο εξέτασης εμποδιζόμενων υποψηφίων.
ιζ.Τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της.
ιη. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.
3. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 19:13 | Σταύρος

  Να γινει σε ετησια Βαση

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:01 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις εξακολουθεί να προβλέπεται η προσκόμιση
  δικαιολογητικών πρόσθετων προσόντων όπως άδειες άσκησης επαγγέλματος,
  εμπειρία, ξένες γλώσσες, πιστοποιήσεις κ.λπ.. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
  υποβάλλονται από τους υποψήφιους για έλεγχο στο ΑΣΕΠ με εύλογες
  καθυστερήσεις, εκτός εάν ολοκληρωθεί ψηφιακός μετασχηματισμός της
  δημόσιας διοίκησης και τα δικαιολογητικά αναζητούνται ψηφιακά. Η
  διαλειτουργικότητα όμως των δημόσιων φορέων βρίσκεται σήμερα σε
  εμβρυώδη κατάσταση ή είναι ανύπαρκτη.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 13:59 | Αναστάσιος Παπαιωάννου

  Η διαδικασία διεξαγωγής παννελήνιου γραπτού διαγωνισμού με τέτοιο βαθμό μοριοδότησης ισοδυναμεί με το να μπορεί κάποιος να πάρει ένα πτυχίο πανεπιστημίου δίνοντας απλά 1 φορά εξετάσεις. Επομένως είναι σαν να λέμε ότι δεν χρείαζεται να δώσεις 48 περίπου μαθήματα απλά δώσε μια φορά εξετάσεις που θα καλύπτουν όλη την ύλη των μαθημάτων.

  Η υπάρχουσα μοριδιότηση του ΑΣΕΠ προ του υπο διαβούλευση νόμου θεωρώ πως είναι αξιοκρατική. Προτάσεις προς βελτίωση είναι:

  α) δημιουργία συντελεστή «σπουδαιότητας» πανεπιστημίου: όπως έχει αναφέρει ο κ.υπουργός δεν αντιστοιχεί ένας βαθμός πτυχίου ενός πολύ καλόυ πανεπιστημίου με ενός κατώτερης αξιολόγησης. Ο τρόπος διόρθωσης είναι σε πρώτη φάση ο βαθμός πτυχίου να ανάγεται στον μέσο όρο του τμήματος αποφοίτησης(π.χ Αν σε ένα τμήμα στην Αθήνα ο μέσος όρος είναι 6 ενώ σε μια επαρχιακή πόλη στο ίδιο τμήμα είναι 8 μπορεί να διαιρεθεί ο βαθμός πτυχίου προς τον αντίστοιχο μέσο όρο). Επίσης υπάρχει παγκόσμια αξιολόγηση πανεπιστημίων και τμημάτων που μπορεί να υπάρξει κάποιος συντελεστής διόρθωσης.
  β) Η μόνη κατα την γνώμη μου αξιοκρατική γραπτή διαδικασία είναι το να υποβάλλονται οι υποψήφιοι σε FRT-A τεστ IQ (αυτά που χρησιμοποιεί η mensa) με μια μορφη προσαύξησης της συνολικής βαθμολογίας (έως 10-20%). ο λόγος είναι πως ένας άνθρωπος υψηλότερης νοημοσύνης θα μπορέσει να προσαρμοστεί γρηγορότερα από κάποιον άλλον ακόμα και αν του αναταθεί κάτι καινούργιο.

  Tέλος, σε μια χώρα που υποφέρει από υπογεννητικότητα θεωρώ πως οι γονείς τρίτεκων και πολύτεκων θα πρέπει να καταλαμβάνουν ξεχωριστό μερίδιο προσλήψεων δίνοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο σε νέους ανθρώπους να επιλέξουν αυτόν τον δρόμο.

 • Θεωρούμε ότι απαραιτήτως οι θέσεις όλων των υποκατηγοριών και βεβαίως ημών των καρδιοπαθών και των λοιπών ΑΜΕΑ θα πρέπει να συνδέονται με δεσμευτική ρήτρα ταυτόχρονης προκήρυξης και κάλυψης, χωρίς καθυστερήσεις ή εξαιρέσεις αποό τις οποίες ο χώρος έχει πικρή εμπειρία.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 18:34 | Μιχαλης

  Υπάρχουν πτυχιούχοι που πήραν τώρα πτυχίο . Άρα θυμούνται πολλά. Υπάρχουν πτυχιούχοι που δεν έχουν ασκήσει το επάγγελμα δεν έχουν. Εμπειρία. Άρα λογικά κάποια πράγματα δεν τα θυμούνται και άλλα τα έχουν ξεχάσει .. τι θέλετε να ξαναδιαβάσουμε τα 50και 60 βιβλία των σχολών μας; Αλλά τα θύματα ο 25 και άλλα ο 35 και 45.εσεις θέλετε να πάρετε νέους φαντάζομαι με φτηνό μισθό και μισθολόγιο. Θέλετε πτυχιουχους με Πάρα πολλά προσόντα. Για να δουλεύουν με γνώσεις σε υπηρεσίες που είναι τεχνολογικά 100 χρόνια πίσω .

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:51 | Διαμαντοπούλου

  Έχοντας μελετησει το νεο τρόπο υπολογισμού μορίων διαφωνώ κάθετα. Προτείνεται να εφαρμοστεί ενα νομοσχέδιο που απαξιώνει τις προσπάθειές των υποψηφίων να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.δεν ειναι δικαιο να μην βαθμολογούνται με επιπλέον μόρια η γνωση ξενων γλωσσων, το πτυχίο δ εύτερης σχολής,το δευτερο μεταπτυχιακό. Επιπλέον στις εξετάσεις θα έχετε το σύστημα πολλαπλών επιλογών που καποιος υποψηφιος μπορεί να απαντήσει σωστά από τύχη. Επίσης απαράδεκτο να μην προσμετράται η εμπειρία που εχουν υποψήφιοι που συνήθως έχει αποκτηθεί σε περιοχές ππυ ειναι δυσπρόσιτες και εκατονταδες χλμ μακρυά από το σπίτι τους. Δεν συμφωνώ με την αλλαγή του συστήματος .