Άρθρο 47 Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται με το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με τους εν λόγω φορείς, προκειμένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι/ες, καθώς και οι εγγεγραμμένοι/ες χρήστες/ριες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.

  • 24 Νοεμβρίου 2020, 22:08 | EYA

    Η διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού θα ισχύσει για όλα τα αντικείμενα και για όλους τους φορείς ανεξαιρέτως;Δηλαδή και για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΕ; Ακόμη θα ισχύσει και για τη Μη Τυπική Εκπαίδευση, όπως για τα ΔΙΕΚ; Προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις εφαρμογής του γραπτόυ διαγωνισμού;