Άρθρο 22 Πίνακες διοριστέων

1. Οι πίνακες διοριστέων καταρτίζονται από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης με βάση τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι/ες σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
2. Οι πίνακες διοριστέων για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσιεύονται χωρίς η δημοσίευση να κωλύεται από τη διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για άλλες θέσεις.
3. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο (Γ΄)], αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ισχύουν για δύο (2) έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων του επόμενου διαγωνισμού.
4. Απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη άλλου υποψηφίου/ας από τον πίνακα κατάταξης, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι, που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν, παραιτηθούν μετά από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους αφού παρέλθουν οι προθεσμίες της παρ. 3.

  • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:31 | Βαγγέλης

    Θα πρότεινα να γίνεται και ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων κατά την έκδοση της Προκήρυξης. Δηλαδή, η πρόσληψη να γίνεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, από το σύνολο των διορισμένων, στην πρόσληψη θα επιτύχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας έως 30 ετών (ας πούμε το 30%), θα επιτύχει ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 30-40 ετών (ας πούμε 50%, μιας και είναι η πλέον παραγωγική ηλικία) και οι υπόλοιποι των διορισθέντων να ανήκουν ηλικιακά στις ηλικίες πάνω από 40 έτη και να συμμετέχουν στο διορισμό σε ποσοστό 20%.