Άρθρο 18 Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης γνώσεων και της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ανακοινώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων.
2. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σε πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που με την προκήρυξη έχει τεθεί συγκεκριμένη βάση, οι πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών περιλαμβάνουν τους υποψηφίους/ες που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.
3. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, τους υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 2.
4. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π. αλλά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συμμετοχής, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Εκπρόθεσμα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
6. Υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.
7. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.
8. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:39 | Βαγγέλης

  Θα πρότεινα να γίνεται και ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων κατά την έκδοση της Προκήρυξης. Δηλαδή, η πρόσληψη να γίνεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, από το σύνολο των διορισμένων, στην πρόσληψη θα επιτύχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας έως 30 ετών (ας πούμε το 30%), θα επιτύχει ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 30-40 ετών (ας πούμε 50%, μιας και είναι η πλέον παραγωγική ηλικία) και οι υπόλοιποι των διορισθέντων να ανήκουν ηλικιακά στις ηλικίες πάνω από 40 έτη και να συμμετέχουν στο διορισμό σε ποσοστό 20%.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».