Άρθρο 18 Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης γνώσεων και της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ανακοινώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων.
2. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σε πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που με την προκήρυξη έχει τεθεί συγκεκριμένη βάση, οι πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών περιλαμβάνουν τους υποψηφίους/ες που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.
3. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, τους υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 2.
4. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π. αλλά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συμμετοχής, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Εκπρόθεσμα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
6. Υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.
7. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.
8. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

  • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:39 | Βαγγέλης

    Θα πρότεινα να γίνεται και ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων κατά την έκδοση της Προκήρυξης. Δηλαδή, η πρόσληψη να γίνεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, από το σύνολο των διορισμένων, στην πρόσληψη θα επιτύχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας έως 30 ετών (ας πούμε το 30%), θα επιτύχει ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 30-40 ετών (ας πούμε 50%, μιας και είναι η πλέον παραγωγική ηλικία) και οι υπόλοιποι των διορισθέντων να ανήκουν ηλικιακά στις ηλικίες πάνω από 40 έτη και να συμμετέχουν στο διορισμό σε ποσοστό 20%.