Κεφάλαιο Β’ Πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής

1. Η επιλογή υπαλλήλων επί θητεία γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Για τη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του/της υποψηφίου/ας για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, η επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε συνέντευξη με τους υποψηφίους.
2. Με την ίδια διαδικασία πληρούνται θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
3. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 14 και 16 του παρόντος.
4. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές/τριες ή ομότιμους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο/η ένας/μια (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της Διοίκησης του φορέα. Ειδικά όσον αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) μέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής και έναν/μια (1) καθηγητή/τρια ή ομότιμο καθηγητή/τρια Α.Ε.Ι. του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του/της Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του/της εισηγητή/τριας από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο/Η Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον/την αναπληρωτή/τρια του με απόφαση του/της Προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π..
5. Τα τακτικά μέλη της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες αυτών αντίστοιχα, ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικότερα: α) Καθόσον αφορά στους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., με βάση πίνακα που αποστέλλεται άπαξ ετησίως από τους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικού αιτήματος του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., και περιλαμβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείμενο, εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές/τριες. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν τον σχετικό πίνακα εντός ευλόγου χρόνου από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήματος του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μετά από δήλωση των οικείων καθηγητών/τριων, ότι αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών της Επιτροπής της παρ. 3. β) Καθόσον αφορά στα μέλη άλλων ανεξάρτητων αρχών, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον/την επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής. Ο/Η εκπρόσωπος του φορέα και ο/η αναπληρωτής/τρια αυτού ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον/την προϊστάμενο της οικείας αρχής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον/την πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο οικείος φορέας δεν ορίσει εκπρόσωπο εντός ευλόγου χρόνου από την περιέλευση σε αυτόν σχετικού αιτήματος του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του φορέα.
6. Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, με αιτιολογημένη απόφασή της, κατατάσσει αυτούς σε πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο εκείνων των υποψηφίων, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις (έχουν την υψηλότερη βαθμολογία) στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».