Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον πενταμελής και συγκροτείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο και από μέλη ή πρώην μέλη του, εν ενεργεία ή ομότιμους καθηγητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς ή ανώτατους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7.
2. Με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού.
3. Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού μπορούν να διεξάγονται από ειδική τουλάχιστον τριμελή ή τριμελείς επιτροπές, στην οποία μετέχει ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή τεχνικοί ή υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση.
4. Η συγκρότηση ειδικής επιτροπής/επιτροπών γίνεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον/την Πρόεδρό της. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφίους/ες που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.
5. Η διενέργεια συνέντευξης, όπου προβλέπεται, διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. Στην τριμελή σύνθεση μετέχουν δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα/μία (1) ορίζεται Πρόεδρος, και ένας/μία (1) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητής/τρια ή ομότιμος καθηγητής/τρια Α.Ε.Ι. Στην πενταμελή σύνθεση μετέχουν τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές/τριες ή ομότιμους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο/η ένας/μια (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της Διοίκησης του φορέα. Ειδικά όσον αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) μέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής και έναν (1) καθηγητή/τρια ή ομότιμο καθηγητή/τρια Α.Ε.Ι. του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής/τρια με απόφαση του/της Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή/τριας από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο/Η Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του/της, με απόφαση του Προέδρου της, από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π..

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 20:15 | Πολυξένη Λιβά, Προϊσταμένη Δ-νσης Διοικητικών Υηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές μετέχουν με δύο εκπροσώπους τους στη σύνθεση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού τους ενώ αντίθετα οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 δύνανται να παρίστανται με έναν εκπρόσωπό τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις ρυθμίσεις του άρθρου 25 (καθώς και του άρθρου 29) δεν θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές έναντι των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων. Τούτο άλλωστε βρίσκει έρεισμα στις ίδιες τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αφού στo άρθρo 7 παρ. 1 που ορίζει το πεδίο εφαρμογής και συγκεκριμένα στην περίπτωση δ) αναφέρονται «οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή μη ανεξάρτητες αρχές» ως σύνολο. Η συστηματική προσέγγιση των διάτάξεων οδηγεί στο συπμπέρασμα ότι οι αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι, αφού λειτουργούν και επιτελούν κατ’ ουσία με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το ιδιαίτερο έργο τους, με τα ίδια εχέγγυα λειτουργικής ανεξαρτησίας και παρόμοιες αρμοδιότητες, η κάθε μία στον τομέα εποπτείας της. Επιπλέον θεωρούμε ότι η εν λόγω διάκριση δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των αρχών είτε είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες είτε όχι. Συνεπώς κατά την άποψή μας, θα πρέπει στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 25 και 29 να τύχουν της ίδια μεταχείρισης όλες οι αρχές που αναφέρονται στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του νομοσχεδίου.
  Σχετικά με την προσθήκη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο άρθρο 7 παρ. 1 περ. δ) του σχεδίου νόμου έχουμε ήδη υποβάλει σχόλιο στο άρθρο 7.
  Σχετική επιστολή θα σταλεί και υπηρεσιακά.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:17 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Από τo ΑΣΕΠ θα πρέπει να προέρχονται τα 3/5 των μελών της Κεντρικής
  επιτροπής Διαγωνισμού.
  Δεν θα πρέπει να μετέχει στην επιτροπή εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Στον
  δημόσιο τομέα σήμερα υπηρετούν υπάλληλοι όλων ανεξαιρέτως των
  ειδικοτήτων, με γνώσεις και εμπειρία που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές
  τις επιτροπές.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 11:07 | Κωστας

  Ποιος θα μας διασφαλισει οτι δεν υπαρχει διαρροη θεματων; Αφηστε τις αλλαγες, μια χαρα ηταν το προηγουμενο συστημα. Πτυχιο τοσα, μορια μαστερ, τοσα διδακτορικο τοσα, εμπειρια τοσα. Υπηρχε διαφανεια. Φοβαμαι οτι οι αλλαγες ειναι για να βολευονται δικα τους παιδια.