Άρθρο 41 Λειτουργία

1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και τις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας τοποθετούνται ως μέλη όλοι/ες οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π.. Η Ελάσσων Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. είναι επταμελής και συγκροτείται από τους/τις Αντιπροέδρους και κατά σειρά αρχαιότητας από τους/τις Προέδρους των Τμημάτων και τους/τις Συμβούλους.
2. Στο Α.Σ.Ε.Π. συνιστώνται τρία (3) τουλάχιστον Τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) συμβούλους. Με απόφαση του Προέδρου μπορούν να συμμετέχουν σε Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. Αντιπρόεδροι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, εάν η σύνθεση του Τμήματος είναι ελλιπής, για τη συγκρότηση νόμιμης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, μαζί με μέλη του Τμήματος.