Άρθρο 20 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

1. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν επιτρέπονται.
2. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψή του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί, αντί να επαναλάβει τον διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών.
3. Κατά των οριστικών πινάκων είναι δυνατή η άσκηση αίτησης θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων, από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό. Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο/η υποψήφιος/α που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:30 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΜΟΣ

  Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας προτείνω η προθεσμία για την αίτηση θεραπείας της παραγράφου 3 να είναι 30 ημέρες και όχι 3 μήνες.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 00:17 | Μιχάλης

  Να αποσυρθεί .. είναι έκτρωμα αναξιοκρατίας θυμίζει 1980!

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 19:52 | Μιχαλης

  Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν επιτρέπονται..
  Και πως διασφαλίζεται ο υποψήφιος ότι εγρ;ως σωστά; Οι σωστές απάντησεις που θα αναρτώνται; Πώς θα γνωρίζει ο υποψήφιος ότι έγραψε καλά; Μήπως θα πρέπει να μπορεί να αντλήσει το αντίγραφο του του τεστ πολλαπλής επιλογής; Πώς θα ξέρει ότι οι σωστές απαντήσεις δεν είναι αυτές που έδωσε η δεν έδωσε για ξερει ότι οντως έκανε λάθος;