Άρθρο 38 Πειθαρχική ευθύνη μελών του Α.Σ.Ε.Π. – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

 

1. Θέματα που αφορούν πειθαρχικά αδικήματα των μελών του Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, τα πειθαρχικά συμβούλια και την εν γένει πειθαρχική διαδικασία, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. Μέχρι την κατάρτιση νέου Κανονισμού λειτουργίας ή την τροποποίησή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 11 και 12 του ισχύοντος Κανονισμού.
2. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργούν Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια με διετή θητεία. Ειδικότερα:
α) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:
αα) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του/της, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
αβ) ένα (1) μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
αγ) τον/την Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
αδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριές τους κατά τη σειρά εκλογής τους.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του ΑΣ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του και αποτελείται από:
βα) έναν/μια (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των Αντιπροέδρων του Α.Σ.Ε.Π.
ββ) δύο (2) συμβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και
βγ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, κατά τη σειρά εκλογής τους.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από:
γα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της.
γβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..
γδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τo Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου και αποτελείται από:
δα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο/η οποίος/α υποδεικνύεται από τον/τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..
δδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
Κατά τα λοιπά και για όλα τα ως άνω υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
8. Για τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου τόσο για το προσωπικό της Γραμματείας όσο και για το Ε.Ε.Π., ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄220).
9. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή των αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικώς για την επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γραμματείας, επιλέγονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. με τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω Κώδικα και στην οικεία προκήρυξη.
10. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γραμματείας συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ως κάτωθι:
α. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας αποτελείται από τα μέλη της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
β. Το Συμβούλιο α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας, αποτελείται από:
βα) δύο (2) Αντιπροέδρους του Α.Σ.Ε.Π. με τους/τις αναπληρωτές/ριες τους.
ββ) τον/την Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
βγ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του/της επικεφαλής της οικείας Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
βδ) έναν (1) Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση ή το Τμήμα ή αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα με τον/την αναπληρωτή/τρια του, έτερο/η Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. και για την περίπτωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας από τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του του Α.Σ.Ε.Π..
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γ. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας, ως ισχύει με την απόφαση συγκρότησής του από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».