Άρθρο 38 Πειθαρχική ευθύνη μελών του Α.Σ.Ε.Π. – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

 

1. Θέματα που αφορούν πειθαρχικά αδικήματα των μελών του Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, τα πειθαρχικά συμβούλια και την εν γένει πειθαρχική διαδικασία, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. Μέχρι την κατάρτιση νέου Κανονισμού λειτουργίας ή την τροποποίησή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 11 και 12 του ισχύοντος Κανονισμού.
2. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργούν Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια με διετή θητεία. Ειδικότερα:
α) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:
αα) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του/της, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
αβ) ένα (1) μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
αγ) τον/την Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
αδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριές τους κατά τη σειρά εκλογής τους.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του ΑΣ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του και αποτελείται από:
βα) έναν/μια (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των Αντιπροέδρων του Α.Σ.Ε.Π.
ββ) δύο (2) συμβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και
βγ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, κατά τη σειρά εκλογής τους.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από:
γα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της.
γβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..
γδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τo Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου και αποτελείται από:
δα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο/η οποίος/α υποδεικνύεται από τον/τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
δγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..
δδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
Κατά τα λοιπά και για όλα τα ως άνω υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
8. Για τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου τόσο για το προσωπικό της Γραμματείας όσο και για το Ε.Ε.Π., ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄220).
9. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή των αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικώς για την επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γραμματείας, επιλέγονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. με τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω Κώδικα και στην οικεία προκήρυξη.
10. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γραμματείας συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ως κάτωθι:
α. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας αποτελείται από τα μέλη της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
β. Το Συμβούλιο α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας, αποτελείται από:
βα) δύο (2) Αντιπροέδρους του Α.Σ.Ε.Π. με τους/τις αναπληρωτές/ριες τους.
ββ) τον/την Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
βγ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του/της επικεφαλής της οικείας Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
βδ) έναν (1) Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση ή το Τμήμα ή αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα με τον/την αναπληρωτή/τρια του, έτερο/η Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. και για την περίπτωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας από τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του του Α.Σ.Ε.Π..
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.
γ. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας, ως ισχύει με την απόφαση συγκρότησής του από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:53 | Γεώργιος

  Αποτελεί πρόκληση για μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ, του οποίου τα μέλη μετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων ευθύνης σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Γραμματείας του να προέρχονται μόνο από το ΑΣΕΠ και να μην έχουν τη δυνατότητα και άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα να είναι υποψήφιοι Προϊστάμενοι. Η επιλογή των Προϊσταμένων γίνεται ουσιαστικά εκ των ενόντων, αποκλείοντας από τη διαδικασία υπαλλήλους εκτός ΑΣΕΠ, οι οποίοι έχουν ενδεχομένως περισσότερα προσόντα και με τον τρόπο αυτό δεν ανανεώνεται το στελεχικό δυναμικό του ΑΣΕΠ με καλύτερους υπαλλήλους, κάτι που είναι αντίθετο στην αξιοκρατία που ενσαρκώνει το ίδιο το ΑΣΕΠ και ταυτόχρονα έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο υπηρετείται από τους καλύτερους και όχι από τους «ημέτερους» υπαλλήλους. Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί, γιατί δεν έχει καμιά λογική πέρα από αυτή της ευνοιοκρατίας, και, επιπλέον, είναι προδήλως αντισυνταγματική, αφού ακυρώνει μια από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας που είναι η ίση πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες θέσεις και τα δημόσια αξιώματα.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 14:26 | Στάθης

  Στην παρ.10 του άρθρου αναφέρεται ότι αρμόδιο όργανο για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΑΣΕΠ είναι τα μέλη της Ελάσσονος Ολομέλειάς του, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 41, αποτελείται από τους Αντιπροέδρους του ΑΣΕΠ και τους Προέδρους των τριών Τμημάτων. Ποιος θα ελέγξει την επιλογή αυτών των οργάνων σε μια «εκ των έσω διαδικασία»; Γιατί δεν μετέχουν και άλλα μέλη της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ που θα ορίζονται με κλήρωση; Επίσης, γιατί δεν ορίζονται ως μέλη εκτός ΑΣΕΠ όπως μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή άλλα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό το αδιάβλητο και η διαφάνεια της διαδικασίας; Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη αυτή του νόμου δεν διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία και ανοίγει τον δρόμο για διαβλητές, αδιαφανείς και δυνάμει αντισυνταγματικές επιλογές.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:11 | Τ. ΠΑΠΠΑΣ

  Απαράδεκτη και κατάφωρα αντισυνταγματική η ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου της παρ.9 του παρόντος άρθρου να επιλέγονται για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. «υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. με τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω Κώδικα (εννοεί τον Υπαλληλικό) και στην οικεία προκήρυξη» και να αποκλείονται λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι για την κατάληψη των θέσεων αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π. δημιουργήθηκε για να εξαλείψει φαινόμενα αναξιοκρατίας, αναξιοπιστίας και ανισότητας και ήδη με τη διάταξη αυτή εισάγονται εξαιρέσεις για την ίδια την Αρχή. Γιατί λοιπόν να αποκλείονται για την επιλογή θέσεων ευθύνης του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι από άλλες ανεξάρτητες Αρχές – συνταγματικά κατοχυρωμένες ή μη – ή λοιποί υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν αυξημένα προσόντα και τεχνογνωσία και μπορούν να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις προς όφελος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης; Πολύ περισσότερο δε όταν σε αυτές τις θέσεις του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται και οριζόντιες (Διοικητικο-Οικονομικές) θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης; Αυτό δεν αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας, αξιοκρατίας, ίσης πρόσβασης για επαγγελματική ανάπτυξη και εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για τη διεκδίκηση θέσης ή αξιώματος; Και γιατί αύριο να μην το κάνουν το ίδιο και άλλες ανεξάρτητες αρχές όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κ.λ.π. ή και λοιποί φορείς του Δημοσίου και να επιλέγονται για τις θέσεις ευθύνης τους υπάλληλοι μόνο των Αρχών αυτών ή του εκάστοτε φορέα του δημοσίου; Ισχύει ή δεν ισχύει ο Υπαλληλικός Κώδικας και για τις ανεξάρτητες αρχές; Ή μήπως επιχειρείται η ανωτέρω ρύθμιση να αποτελέσει εφαλτήριο για την νομοθέτηση ανάλογων διατάξεων και για άλλες ανεξάρτητες αρχές ή δημόσιους φορείς, ώστε να κάνουν ό,τι θέλουν, καταστρατηγώντας συνταγματικές διατάξεις και καταργώντας εμμέσως διατάξεις ισχυόντων νόμων όπως του υπαλληλικού κώδικα;

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 00:07 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  1. Σε σχέση με το «Ειδικώς για την επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γραμματείας, επιλέγονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. με τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω Κώδικα και στην οικεία προκήρυξη» θεωρώ ότι αποτελεί σκανδαλώδη εξαίρεση από τη διαδικασία επιλογής που ισχύει για το υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Στερεί έτσι τη δυνατότητα να αναλάβουν τις θέσεις αυτές άνθρωποι από το υπόλοιπο δημόσιο με σημαντικά προσόντα και δεξιότητες που πιθανόν να υπερτερούν των εντός ΑΣΕΠ υπαλλήλων-υποψηφίων για τις θέσεις αυτές. Επιπλέον δημιουργείται η εντύπωση ότι οι θέσεις Γενικών Δ/ντων (φωτογραφικά) γίνεται προσπάθεια να στελεχωθούν από συγκεκριμένα άτομα.

  2. Επιπλέον η Επιτροπή που θα επιλέξει τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων του ΑΣΕΠ δεν μπορεί να συγκροτείται από μέλη προερχόμενα αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ, σε αντίθεση με ότι ισχύει στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα ως προς την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
  3. Παραδόξως για την επιλογή Προϊσταμένων Δ/νσεων του ΑΣΕΠ, η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει και μέλη που προέρχονται εκτός ΑΣΕΠ.