Άρθρο 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
2. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και περιφερειακή ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.
3. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.
4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου/ας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι/ες δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

  • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

    Οι 10 ημέρες για την κατάθεση των δικαιολογητικών να μην είναι ημερολογιακές, αλλά εργάσιμες, ώστε να δίνετε χρόνος στους υποψηφίους να μαζέψουν τα δικαιολογητικά. Άλλωστε το Σ/Κ είναι νεκρός χρόνος, ποιο το νόημα να προσμετράτε στις 10 ημέρες.Να είναι δλδ από Δεύτερα 1/1 (Σ/Κ 6,7/1)έως 12/1.
    Γιατί μπορεί μέσα σε αυτές τις ημέρες να υπάρξουν, απεργίες, στάσεις εργασίας κτλ..

    Και το παράβολο να μην είναι το ίδιο για όλους, αλλά κλιμακωτό, άλλο παράβολο ΥΕ,άλλο ΔΕ και άλλο ΤΕ,ΠΕ.