Άρθρο 46 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόμου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις.
2. Οι φορείς αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και μετά από αίτημα του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., οι φορείς της παρ. 1 μεταφέρουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα.
4. Με απόφαση του/της Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέμα σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π.
5. Τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο/η Υπουργός αρμόδιος/α για τα θέματα δημόσιας διοίκησης.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:03 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Δεν προκύπτει η μείωση των δαπανών. Αντιθέτως το κόστος της διεξαγωγής
  των γραπτών διαδικασιών είναι εξαιρετικά υψηλό. Θυμίζουμε ότι πριν μερικά
  χρόνια (2008) το ΑΣΕΠ είχε διεξαγάγει ‘τεστ δεξιοτήτων’ στο οποίο
  συμμετείχαν περισσότεροι από 100.000 περίπου υποψήφιοι και είχε κόστος
  άνω των 3εκ ευρώ! Πρόκειται για μεγάλη σπατάλη δημόσιου χρήματος σε
  περίοδο οικονομικής ασφυξίας, όπως η σημερινή.