Άρθρο 33 Προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμβάνονται πλέον και οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..
2. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής.
3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων, καθώς και τους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Ακολούθως, οι πίνακες προσληπτέων αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
4. Αν κατόπιν της εξέτασης ενστάσεων επέρχεται μεταβολή της σειράς του/της υποψηφίου/ας στον πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον της επιτροπής την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, αρχομένης από την επομένη της ανάρτησης των οριστικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Ομοίως αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν/αυτήν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο/η υποψήφιος/α που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου/ας.
5. Για διαδικαστικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική πράξη της παρ. 2 του άρθρου 52, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 14 έως 25.

  • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:54 | Βαγγέλης

    Θα πρότεινα να γίνεται και ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων κατά την έκδοση της Προκήρυξης. Δηλαδή, η πρόσληψη να γίνεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, από το σύνολο των διορισμένων, στην πρόσληψη θα επιτύχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας έως 30 ετών (ας πούμε το 30%), θα επιτύχει ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 30-40 ετών (ας πούμε 50%, μιας και είναι η πλέον παραγωγική ηλικία) και οι υπόλοιποι των διορισθέντων να ανήκουν ηλικιακά στις ηλικίες πάνω από 40 έτη και να συμμετέχουν στο διορισμό σε ποσοστό 20%.