Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:
α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.
β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.
γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
δ. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
ε. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.).
στ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στο άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.
ζ. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προύπολογισμού τους.
η. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
θ. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α’ 163), των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και εν γένει των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
ι. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.
ια. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως προς το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
ιβ. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β και Γ:
α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.
γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων.
δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικομανείς.
ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των εν γένει γνωστών θρησκειών.
η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης. Επίσης το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές – μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α’ 14).
ια. Οσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.
ιβ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.
ιγ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ιδ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και τιςι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης του, απαγορεύεται.
ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 43.
ιζ. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999, Α’ 96).
ιη. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.
ιθ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ή ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που σχεδιάζονται, καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
κ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. – Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
3. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα άρθρα 34 και 35.
4. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του παρόντος δύνανται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π. να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετικών δαπανών. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 17:32 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ * 2002 *
  Αλληλογραφία: Ελένη Τερζούδη, Καραολή Δημητρίου 77, 41 334 Λάρισα.
  Τηλ.: 2413502057, κιν.: 6972210377. Email: elterzoudi@yahoo.gr

  Θέμα: Απόψεις της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

  Σχετ: α. Άρθρο 34 «Φυσικοί Νοσοκοµείων-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής» του Ν. 4058, ΦΕΚ 63, Τεύχος Α, 22-3-2012.
  β. Π.Δ. 101, Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5-12-2013, ΦΕΚ 194, Τεύχος Α, 20-11-2018.
  γ. Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων, ΦΕΚ 1103, Τεύχος Β, 3-4-2019.
  δ. Άρθρο 32, Ν. 4486, Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 115, Τεύχος Α, 7-8-2017.

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση στην αναμόρφωση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και είμαστε υπέρ της θεσμοθέτησης διαφανών, αντικειμενικών και αδιάβλητων διαδικασιών επιλογής προσωπικού.
  Ειδικά όμως για τον κλάδο που αντιπροσωπεύουμε, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  H επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής σε χώρους εφαρμογής ιατρικής φυσικής, απαιτεί ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (α. σχετικό). Η άδεια αυτή χορηγείται με εισήγηση της Επιτροπής που συγκαλείται από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε (γραπτές) εξετάσεις.
  Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής απαιτούνται (παρ 3.1 α. σχετικό):
  α) Πτυχίο Φυσικής ή δίπλωμα της σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών του Ε.Μ.Π.,
  β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ιατρική φυσική και
  γ) δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση σε τμήματα ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπείας σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
  Αντί της δωδεκάμηνης πρακτικής άσκησης που είναι μέχρι τώρα σε ισχύ, θεσμοθετήθηκε (δ. σχετικό), η τριετής Εκπαίδευση σε ειδικά Εκπαιδευτικά Κέντρα σε νοσοκομεία, σε έμμισθες θέσεις ειδικευομένων και αναμένεται η έναρξη της το επόμενο διάστημα.
  Επιπροσθέτως, στο (β) σχετικό, ορίζονται οι υποχρεώσεις και στο (γ) σχετικό η διαδικασία αναγνώρισης –μέσω κρίσης- του Ακτινοφυσικού Ιατρικής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ως Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής και Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας, τίτλοι απαραίτητοι για την αδειοδότηση και λειτουργία Τμημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών των Νοσοκομείων καθώς και η ανανέωση της αναγνώρισης, ανά 7ετία με συγκεκριμένες απαιτήσεις για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαναξιολόγηση.
  Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι Ακτινοφυσικοί Ιατρικής είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, μέσω μίας μακροχρόνιας συνεχούς και επίπονης διαδικασίας, που περιλαμβάνει συνεχείς εξετάσεις και κρίσεις.
  Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει η πρόσληψη στο δημόσιο τομέα των Φυσικών Νοσοκομείων –Ακτινοφυσικών Ιατρικής να ακολουθεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια των ιατρών του ΕΣΥ ή των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων.
  Αθήνα, 30/11/2020
  Για το ΔΣ της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.
  Ο Πρόεδρος
  Αλέξανδρος Σαμαρτζής

  Η Γενική Γραμματέας
  Ελένη Τερζούδη

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 15:32 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΜΟΣ

  Πρώτη προτεραιότητα κατά την γνώμη μου στη νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι η λιτή και ρητή ρύθμιση του ότι όλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ με κατάργηση αρκετών εξαιρέσεων. Προτείνεται συγκεκριμένα η εξής διατύπωση στην αρχή του άρθρου: «Όλες οι προσλήψεις στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.»

  Από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 προτείνω να διατηρηθούν μόνο οι α), β), γ) δ) ζ) ι) ιγ) και κ) δηλαδή μόνο 8 κατηγορίες εξαιρέσεων.

 • Με τις εισαγόμενες εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 επί της ουσίας ο Νόμος αυτοαναιρείται. Η νομική βάση πάνω στην οποία βασίζεται η εισαγωγή του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η άρση της πολυνομίας, η οποία με την συγκεκριμένη εξαίρεση διατηρείται αυτούσια και διαιωνίζεται επανακαθοριζόμενη με ένα καινούργιο νόμο. Στους αναφερόμενους φορείς δίνεται το δικαίωμα της κατά βούληση επιλογής κατηγοριών ωφελούμενων και ποσοστώσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία προετοιμάστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία.

  Παναγιώτης Αλεξανδράκης
  Νομικός – Συντονιστής forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος»

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 19:48 | Πολυξένη Λιβά, Προϊσταμένη Δ-νσης Διοικητικών Υηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Στο άρθρο 7 παρ. 1 περ. δ του σχεδίου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στις ανεξάρτητες αρχές, θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί ονομαστικά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τον ν.1969/1991 και οργανώθηκε με τον ν. 2324/1995 σε ανταπόκριση ευρωπαϊκής επιταγής για την προστασία του επενδυτικού κοινού και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Έχει αποκλειστικά δικούς της πόρους, δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η δε Διοίκηση και το προσωπικό της διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίού, εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους. Προκύτπει λοιπόν ότι η Ε.Κ. παρόλο που δεν έχει συσταθεί ως Ανεξάρτητη Άρχή, εντούτοις αναγνωρίζεται κατά κοινή παραδοχή ως Ανεξάρτητη Αρχή (βλ. ενδεικτικά την πρόσφατη Έκθεση Πισσαρίδη, σελ. 57) και κατά το παρελθόν έχει συμπεριληφθεί σε νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών.
  Σχετική επιστολή θα σταλεί και υπηρεσιακά.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:45 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Με την πρόβλεψη διορισμού ιδιωτών μετακλητών σε θέσεις ευθύνης του
  δημόσιου τομέα κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων διαδικασιών
  αξιολόγησης μέσω ΑΣΕΠ πλήττεται η αξιοκρατία και η θεσμική θωράκιση της
  συνταγματικά κατοχυρωμένης αποστολής της δημόσιας διοίκησης

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:49 | Νικόλαος Στασινόπουλος

  Για το παραϊατρικό προσωπικό τι θα ισχύει; Πχ ‘διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου’;

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 08:52 | ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Να υπάρχει πρόβλεψει για πρόσληψη στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος κατα την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος οπως στο ν. 3448/2006 αρ. 18 ΦΕΚ 57Α

  Πρόσληψη στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος
  κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος
  1. Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218
  Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17α του άρθρου 2
  του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 5 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄), αντικαθίσταται
  ως εξής:
  «20. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο
  δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται
  στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυ−
  τός ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης
  υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος
  της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού
  συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του
  να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα
  σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που
  διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να
  υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5)
  ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλή−
  ρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την
  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση
  συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των
  λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συ−
  νεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδί−
  καιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από
  τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον
  οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος
  ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού
  του δικαιώματος.»