Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων πανελλήνιων γραπτών διαγωνισμών, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, οι ειδικές κατηγορίες θέσεων εφόσον προβλέπονται, καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης. Κάθε προκήρυξη εκδιδόμενη εφεξής θα παραπέμπει στην ανωτέρω απόφαση για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή. Οι εκδιδόμενες προκηρύξεις παραπέμπουν στην ανωτέρω απόφαση, κατά το άρθρο 57 του ν. 4674/2020 ( Α΄53).
2. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, όπως o τρόπος εξέτασης, η κλίμακα βαθμολόγησης, η λειτουργία των επιτροπών, ο τρόπος βαθμολόγησης και η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, το περιεχόμενο των επιμέρους δοκιμασιών καθώς και ο τρόπος συμμετοχής και εξέτασης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό εμποδιζόμενων ατόμων. Με την ίδια απόφαση, σε περίπτωση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Ε.Ε.Π. καθορίζονται ο τρόπος βαθμολόγησης της συνεντευξης και η στάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης στο αντικείμενο της θέσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής των λοιπών διαδικασιών πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών διαδικασιών. Για την κανονιστική απόφαση το Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες, που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. ή τις αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ανωτέρω θέμα, με τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την άσκηση των ενστάσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Τα παράβολα αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Α.Σ.Ε.Π., καθορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης, αποζημίωση στους προέδρους, μέλη, γραμματείς, βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές επιτροπών, καθώς και σε όλους όσοι μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων του παρόντος.

  • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:09 | Κουτσούρης Β.

    Αυτοί είστε… αναξιοκρατία και ψηφοφόροι -πελάτες!