Άρθρο 19 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Πίνακες απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων.
2. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από την ανωτέρω επιτροπή κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.
3. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
4. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των φορέων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεουμένων. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου/ας μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου/ας να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων.
5. Μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέταση τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.