Άρθρο 23 Διάθεση και διορισμός επιτυχόντων – επιλαχόντων

1. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες διατίθενται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό.
2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων/ουσών, κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καλεί τους διατεθέντες/διατεθείσες σε αυτό να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τα απαιτούμενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικά διορισμού.
3. Ο διορισμός ή η πρόσληψη είναι υποχρεωτικός/ή, πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε υπηρεσία ή νομικά πρόσωπο.
4. Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας και να διενεργήσει εντός τριών μηνών αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/α και τα οποία είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό.
5. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού ή μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου/ας, οι φορείς στους οποίους διατίθενται υποψήφιοι για διορισμό, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. Για την πλήρωση κενών θέσεων το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισμό τον πρώτο κατά σειρά από τους αδιάθετους υποψηφίους/ες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθούν ή όχι τον διορισμό τους ή κωλυθεί ο διορισμός τους λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.
6. Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαρ. ζ5 της παρ. ζ της περ. 4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222). Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.
7. Η πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7 με έναν από τους οριζόμενους στο άρθρο 6 του παρόντος τρόπους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων/ουσών προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους – ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ` αρ. 33/2006 ΠΥΣ, πριν παρέλθουν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40).
8. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες/ούσες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων/ουσών υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι/ες σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες, σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή μέρος αυτών, με την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες/ουσες υποψήφιοι/ες καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις. Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η μη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όμως οι υποψήφιοι/ες να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες που θα διατεθούν προς διορισμό κατόπιν δήλωσης της προτίμησής τους για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται τόσο από τους πίνακες των επιλαχόντων όσο και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού.

  • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:35 | Νίκος

    Επιτέλους!!!!
    Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας επιτυχόντων πλέον μπορούν να προχωρήσουν και να βγούνε απο την ομηρία και να προσχωρήσουν για ανάληψη υπηρεσίας και καθηκόντων…!