Άρθρο 39 Αρμοδιότητες προέδρου – Αναπλήρωση

1. Στον/στην Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας του, σύμφωνα με τον νόμο, τις κανονιστικές και άλλες αποφάσεις της Ολομέλειας. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως: α. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, οδηγιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. και ενημερώνει την Ολομέλεια. β. Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.. γ. Καλεί, οσάκις κρίνει αναγκαίο, εκπροσώπους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 για την παροχή οδηγιών προς τήρηση ενιαίων αρχών στα θέματα αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π.. δ. Υποβάλλει στον/στην Πρόεδρο της Βουλής την κατά το άρθρο 45 ετήσια έκθεση. ε. Κοινοποιεί στον/στην Πρωθυπουργό και στον/στην Υπουργό Εσωτερικών την ως άνω έκθεση μετά την υποβολή της στον/στην Πρόεδρο της Βουλής. στ) Είναι ο/η διοικητικός/η προϊστάμενος/η του προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική εξουσία. ζ) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως. η) Ασκεί τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται ρητά από την νομοθεσία σε άλλα όργανα του Α.Σ.Ε.Π..
2. Τον/την Πρόεδρο, όταν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει Αντιπρόεδρος κατά σειρά αρχαιότητας. Σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματός του/της Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο/η αρχαιότερος/η Σύμβουλος.
3. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. με απόφασή του, που αναρτάται στον οικείο δικτυακό τόπο που αυτό διατηρεί κατά το άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄112) μπορεί να εξουσιοδοτεί συμβούλους – επιθεωρητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. να υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις.