Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ περιλαμβάνει:
α) εξέταση γνώσεων,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
2. Η εξέταση της περ. α) της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολογήση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο. Η δοκιμασία της περ. β) της παρ. 1 αξιολογεί ιδίως δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασίας.
3. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της ύπαρξης ειδικής γνώσης ή εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.
4. Για θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτείται, πέραν των περ. α) και β) της παρ. 1, και ατομική συνέντευξη με τους/τις υποψηφίους/ες. Με τη συνέντευξη κρίνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του/της υποψηφίου/ας.
5. Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, συνέντευξη μπορεί να προβλέπεται μόνο για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
6. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού.
7. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | Μαριάνθη Σπουργίτη

  Πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και ακρίβεια τα εργαλεία και τα τεστ που θα χρησιμοποιηθούν για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, ο τρόπος χορήγησής τους, το περιεχόμενό τους και γενικά κάθε παράμετρο που αφορά το περιεχόμενο και την χορήγησή τους. Δεν είναι δυνατόν να τίθενται με τόση ασάφεια σε ένα σχέδιο νόμο, χωρίς ούτε καν να ορίζει πότε και ποιος θα κάνει τελικά την επιλογή τους. Αλλά και με τι κριτήρια. Όσον αφορά τη συνέντευξη, είναι της πάσης γνωστός πως πρόκειται για υποκειμενικό εργαλείο αξιολόγησης. Πρέπει να τεθούν κριτήρια διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας του συνεντευκτή και των ερωτήσεων. Καθώς επίσης και ποιοι θα επιλέγονται για αυτή τη θέση

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 15:22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΜΟΣ

  Για την πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων στο Δημόσιο προτείνεται να διατηρηθεί το επιτυχημένο σύστημα του άρθρου 19 του ν. 2190/1994. Η προσθήκη και γραπτού διαγωνισμού θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις που δεν έχουμε τώρα.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 15:15 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Από ανθρώπους που έχουν εξεταστεί πολλάκις, έχουν κατακτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και έχουν χρόνια εργασίας στον τομέα εργασίας τους είναι παράλογο να ζητείται να δώσουν επιπλέον εξετάσεις. Θα έπρεπε να υπολογίζονται μόνο οι σπουδές, οι ικανότητες και η προϋπηρεσία ολόκληρη, και μάλιστα όχι περιορισμένοι μήνες. Οι εξετάσεις έχουν νόημα μόνο αν η προκηρυσσόμενη θέση απαιτεί και γνώσεις πέρα από το επαγγελματικό πεδίο των σπουδών. Δηλαδή αν το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιθυμεί να προσλάβει έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό με γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης είναι θεμιτό να προκηρύξει διαγωνισμό για να εκτιμήσει τις γνώσεις των υποψηφίων πάνω στην Δημόσια Διοίκηση. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει και μέσα από τις εξετάσεις για τα στελέχη δημόσιας διοίκησης, αλλά η κάθε θέση να καλύπτεται από συγκεκριμένη ειδικότητα ώστε να απορροφώνται στα Υπουργεία αντίστοιχες ειδικότητες με το αντικείμενο των Υπουργείων.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 10:00 | Ντίνα

  Όσον αφορά στον γραπτό διαγωνισμό, ποιος εξασφαλίζει στους υποψήφιους παροχή ίσων ευκαιριών; Το παρόν υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει λάβει υπόψη του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ποσοστά μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες; Όλοι εκείνοι οι υποψήφιοι που βρέθηκαν χρονολογικά στο μεταίχμιο της ίδρυσης των ΚΕΔΔΥ και πλέον ενήλικες δεν έχουν διάγνωση, πως ανταπεξέλθουν στο σύστημα αυτό;

  Επίσης, αναφορικά με τους κατόχους πτυχίων ΔΙΕΚ/ ΙΕΚ, πως θεωρείτε ότι έχουν όλοι οι υποψήφιοι πραγματικά ίσες ευκαιρίες για κάλυψη θέσεων, όταν ένας απόφοιτος Λυκείου του ΄89 θα αναμετρηθεί με έναν απόφοιτο Λυκείου του 2000; Οι εξέταση γενικών γνώσεων είναι αναχρονιστική μέθοδος. Ακόμα και ο θεσμός των Πανελληνίων, αν είναι να συγκρίνουμε πιθανότητα πρόσληψης ανάμεσα σε έναν μεσήλικα και σε έναν που μόλις αποφοίτησε, ακολουθώντας και οι δύο σπουδές αμέσως μετά το Λύκειο, αντιτίθεται στο όλο σας εγχείρημα. Οι εξετάσεις εξειδίκευσης που έχετε καθιερώσει ως σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και η προσπάθεια τώρα να εξεταστούν οι υποψήφιοι σε γενικές γνώσεις, δεν συσχετίζονται;

  Τι γίνεται επίσης σε περίπτωση που ένας κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού αποκτά και πτυχίο ΙΕΚ, και συμμετέχει στον διαγωνισμό ως ΔΕ. Πόση ισότητα και δίκαιη κατανομή ευκαιριών πρόσληψης υπάρχει όταν διαγωνίζεται κανείς για την ίδια θέση με τελείως διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο;

  Θα έπρεπε οι εξετάσεις να καλύπτουν το 50% της μοριοδότησης. Μόνο έτσι θα είναι αντικειμενική η νέα σας νομοθεσία.

 • Παρά την γενική πρόβλεψη της παρ. 7 του άρθρου 9, θα πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί ότι οι κτιριακές υποδομές των εξεταστικών κέντρων, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές του Ν. 4067/2012 (Οικοδομικός Κανονισμός) και του Ν. 3979/2011 (και της συνοδευτικής ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989).

  Παναγιώτης Αλεξανδράκης
  Νομικός – Συντονιστής forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος»

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:40 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Όλες οι πρακτικές δοκιμασίες μέχρι τώρα ισχύουν, είναι μετρήσιμες και
  διεξάγονται από το ΑΣΕΠ. Όσον αφορά τα ψυχομετρικά τεστ, αυτά θα πρέπει
  να αφορούν αποκλειστικά σε θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με
  την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και να πραγματοποιούνται από επιτροπές
  αποτελούμενες κατά με πλειοψηφία από μέλη του ΑΣΕΠ και εμπειρογνώμονες
  (πρόβλεψη συγκρότησης ειδικού μητρώου εμπειρογνωμόνων στο ΑΣΕΠ) , και
  σε κάθε περίπτωση όχι από ιδιώτες. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα ψυχομετρικά
  τεστ είναι «on-off», δεν θα πρέπει να καταλήξουν σε διαδικασίες
  χειραγώγησης των διαγωνιστικών . Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να οριστεί με
  σαφήνεια το περιεχόμενο και ο τρόπος της συνέντευξης (δομημένη
  συνέντευξη, με θεματικές ενότητες όπως ισχύουν για την επιλογή στελεχών
  στις θέσεις ευθύνης και περιγράφονται στο νόμο 4369/2016 άρθρο 29 και σε
  οδηγίες του ΕΚΔΑΑ) και σε κάθε περίπτωση η συνεδριάσεις να είναι δημόσιες

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 21:49 | Τραγεα Παναγιώτα

  Να αποσυρθεί . Μετά μεταπτυχιακό και διδακτορικό ο γραπτός διαγωνισμός θα αποδείξει τις γνώσεις κάποιου?

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 15:15 | Τραγεα Παναγιώτα

  Να αποσυρθεί πόσες εξετάσεις?

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 15:08 | Λάμπης Καρυωτάκης

  Ο προσανατολισμός του Υπουργείου σε γραπτούς διαγωνισμούς, όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψήφιων υπαλλήλων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το τεστ δεξιοτήτων θεωρείται διεθνώς η πιο αποτελεσματική μέθοδος επιλογής προσωπικού. Ακολουθούν τα τεστ γνώσεων προσανατολισμένων όμως στις ανάγκες του φορέα.
  Το ΑΣΕΠ συνήθιζε να διεξάγει έναν γραπτό διαγωνισμό 4 μαθημάτων μία φορά το χρόνο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να φέρει σε πέρας έναν διαγωνισμό με εκατοντάδες μαθήματα. Εκτός και αν τα μαθήματα είναι γενικής φύσεως, οπότε θα είναι πολύ λίγα. Αλλά, από την άλλη, αυτό θα σημάνει το τέλος της πρόσληψης εξειδικευμένων υπαλλήλων στο δημόσιο. Ήδη το Υπουργείο αρχίζει να τα αντιλαμβάνεται αυτά, γι’ αυτό τώρα αναφέρεται πως ο γραπτός διαγωνισμός θα διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 έτη.
  Όταν πρωτοάκουσα για το τεστ Προσωπικότητας, αρχικά πίστεψα πως το Υπουργείο είχε πρόσβαση σε κάποια προχωρημένη σύγχρονη μέθοδο. Όταν δέχτηκε οξεία κριτική από διάφορους φορείς για αυτό το είδος τεστ, αντί να απαντήσει με επιχειρήματα, προτίμησε να αλλάξει το όνομα σε τεστ Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.
  Το τεστ δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα από τα γνωστά τεστ αυτοαξιολόγησης της προσωπικότητας. Που σημαίνει ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι θα απαντούν με κοινωνικά επιθυμητό τρόπο για να αυξήσουν τη πιθανότητα να προσληφθούν. Η λύση που χρησιμοποιείται με την προσθήκη έξτρα ερωτήσεων για να πιάσουν όσους ψεύδονται (lie scales), είναι χωρίς αντίκρυσμα. Έστω ότι οι μισοί προσδιορίστηκε ότι ψεύδονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να επαναπροσδιοριστεί η βαθμολογία τους στο τεστ;
  Μπορεί η προσωπικότητα σαφώς να παίζει ρόλο στην εργασία, αλλά ο τρόπος που μετριέται είναι λάθος. Η εμμονή του Υπουργείου στο Τεστ Προσωπικότητας που είναι πολύ πιθανόν να ακυρωθεί στα δικαστήρια, είναι πράγματι πολύ περίεργη.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 08:21 | Κωνσταντίνος

  Αναφορικα με την συνεντευξη και τον γραπτο διαγωνισμο πως ακριβως θα εξασφαλιστεί η αξιοκρατια κατα την επιλογη υποψηφίων?Στις πανελλαδικές εξετασεις καλυπτεται το ονομα του υποψηφιου,θα γινεται το ιδιο και εδω?

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:53 | Α Ηλιόπουλος

  Η δομή και το περιεχόμενο των δυο τμημάτων του γραπτού διαγωνισμού (α. εξέταση γνώσεων & β. δοκιμασία δεξιοτήτων κ΄ εργασιακής αποτελεσματικότητας) χαρακτηρίζεται από πλήρη ασάφεια και επιτηδευμένη γενικολογία. Δεν διευκρινίζεται αν οι διαφορετικοί κλάδοι εκπαίδευσης θα έχουν θεματολογία διαφορετικού επιπέδου γνώσεων ή αν ο κάθε κλάδος-ειδικότητα θα έχει ξεχωριστή τράπεζα θεμάτων. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει εξειδίκευση τόσο στην εξέταση γνώσεων όσο και στη δοκιμασία δεξιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και με την ειδικότητα κάθε υποψήφιου, ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση-ειδικότητα». Διαφορετικά θα προσλαμβάνονται άνθρωποι με γενικές γνώσεις που πιθανώς θα είναι εντελώς άσχετες με το εργασιακό τους αντικείμενο.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 14:48 | Γεωργία

  Προτείνω να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα, δηλαδή και προκηρύξεις με γραπτό διαγωνισμό αλλά και προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας. Έτσι θα δίνονται ΙΣΕΣ ευκαιρίες σε ΟΛΟΥΣ, και στους νέους που δεν έχουν προϋπηρεσία αλλά και στους μεγαλύτερους που δεν έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις! Είναι ΑΔΙΚΟ να ακυρώνεται η προσπάθεια τόσων ετών!

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 10:11 | Νίτσα Μωραϊτη

  Δηλαδή πάλι θα ανθίσουν τα φροντιστήρια.
  Μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχει όποιος έχει χρήματα και χρόνο.
  Ένας άνθρωπος που εχει δημιουργήσει υποχρεώσεις και κοπιάζει όλη μέρα σε τόσο δύσκολες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες, δεν διαθέτει χρόνο για διάβασμα και ούτε χρήματα για φροντιστήρια. Αυτό δεν τον καθιστά λιγότερο ικανό ομως για μια θεση εργασίας στο δημόσιο.
  Βασικά σε αυτή τη χώρα συμβαίνει το εξής. Αντί η εκάστοτε κυβέρνηση να ασχοληθεί με τη βάση ενός προβλήματος, δηλαδή να υπάρχει δουλειά για όλους, ισότητα, ανάπτυξη και ισοτιμία (και να μη ζούμε ελπίζοντας για μία θεσούλα στο δημόσιο, που υπό υγιείς συνθήκες θα αγνοούσαμε) ασχολείται με τον «καλλωπισμό» του θεσμού και της διαδικασίας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:45 | αδικο

  ειναι αδικο να υποβαλομαστε τεστ για δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασία ……. την στιγμη που αυτα ΔΕΝ εφαρμοζονται στον Δημοσιο Τομεα

  Αντ’ αυτου πρεπει να υποβαλλομαστε σε τεστ δημιουργικης ανακαλυψης προβληματων, μετατροπης της τριχας σε τριχια, αναγωγη του καφε σε επιστημονικο αντικειμενο, συνδικαλιστικα studies, ταλαιπωριας του πολιτη, δικαιολογισης διασπαθισης δημοσιου χρηματος για αγορες ανοθσιων και επικινδυνων υπηρεσιων απο γνωστους κομματων και προισταμενων,

  ξανα σκεφτειτε το, η ελλαδα πρεπει να παραμεινει μπαχαλο για να περνανε ολοι καλα εκτος απο εμας

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 22:20 | Ιωάννα Μερεμέτη

  Πιστεύω ότι το άρθρο 9 πρέπει να εμπλουτιστεί.
  Καταρχήν τα πανεπιστήμια- πολυτεχνεία σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου να καθορίσουν κριτήρια- αντικείμενα- δεξιότητες, ανάλογα με την εκπαίδευση, την ειδικότητα και τη διεκδικούμενη θέση εργασίας.
  Για παράδειγμα ένας που διεκδικεί θέση ευθύνης να διαθέτει ανάλογες δεξιότητες.
  Αυτά βέβαια απαιτούν συνεργασία από πολλαπλές ειδικότητες.
  Επίσης, ένας ΠΕ να εξετάζεται σε ύλη σχολείου, πανεπιστημίοθ ή πολυτεχνείου (ανάλογα τι έχει τελειώσει) δεν έχει νόημα. Αυτός είναι ρόλος εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μπορούν να εξετάζονται γνώσεις που απαιτούνται σε κάθε θέση. Αν π.χ. ζητείται μηχανικός για την επίβλεψη συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, θα πρέπει να έχει αυτές τις γνώσεις και ότι τι διδάχθηκε στο πανεπιστήμιο.
  Τέλος, ποιοι θα πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις και με τι κρητήρια;;;;

  Τέτοια θέματα ΠΡΕΠΕΙ να καθοριστούν όπωσδήποτε.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:15 | EYA

  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες πως η περιγραφή του περιεχομένου και της δομής των εξετάσεων είναι ασαφής και γενικευμένη. Δεν αναφέρονται τα αξιολογικά κριτήρια ούτε οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος επιτυχών. Επίσης το ότι επαφίεται στον εκάστωτε φορέα να ζητήσει και επιπλέον διαγωνιστικές διαδικασίες, αφήνει τον εκάστωτε υποψήφιο έρμαιο του κάθε φορέα ο οποίος θέλει να προσλάβει «δικό του» προσωπικό.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:15 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ !!! Αυτές είναι οι νέές καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας ??? Το πολιτικό σύστημα έχει πέσει σε ένα απερίγραπτο κυκεώνα δημιουργίας σχολών ΑΕΙ και τώρα, μή έχοντας τι να κάνει τους άπειρους αποφοίτους ιδίως σχολών που δεν δίδουν προσόντα επαγγελματικής αποκατάστασης, τους ωθεί στον φροντιστηριακό τομέα υποστήριξης των υποψηφίων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Η μισή Ελλάδα να πληρώνει φροντιστηριακά μαθήματα στην άλλη μισή. Αυτό είναι η λύση ???
  Όχι κύριοι.
  Αν θέλετε και παιδεία σκέτη και παιδεία με επαγγελματική επάρκεια, δώστε σχολές που θα δίδουν Α. βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων αφ ενός και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, μόνο για μόρφωση δηλαδή, και Β.δώστε σχολές παιδείας με επαγγελματική πληρότητα που θα δίδουν πτυχία αποδεκτά απο τον Δημόσιο τομέα δηλαδή όχι μόνο για ΑΣΕΠ αλλα και για άσκηση επαγγέλματος. Στον ιδιωτικό τομέα εξ άλλου ο κάθε εργοδότης θα μπορεί να επιλέγει για υπάλληλο όποιον θέλει απο τις 2 παραπάνω κατηγορίες. Κι αν επιλέξει να προσλάβει απο την Α, και ο υπάλληλος του κάνει τη δουλειά για την οποία τον προσέλαβε, δεν θα έχει κανένα λόγο να προσλάβει απο τη Β.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 12:09 | οικονομου

  Στον ΑΣΕΠ του 2008 είναι ευρέως γνωστό ότι τα θέματα που έπεσαν ήταν επιπεδου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δε φυσικοί αποτυχαν κατα ποσοστό 72% και παρόμοιο το ποσοστό και στους μαθηματικους.

  Λογικό μεν διότι αν περνάει καποιος με 3000 μόρια στο μαθηματικό σημαίνει ότι δεν εχει στοιχειώδη γνώση μαθηματικών λυκείου. (μην πούμε και γυμνασίου)
  Αρα ο «πτυχιούχος» brandrain της Κας κεραμέως καποτε θα παρει πτυχίο, (γιατί όλοι παιρνουν) και θα το παιζει μαθηματικός.
  Θα παει στο ΑΣΕΠ να δώσει εξετάσεις σε λυκειακή ύλη και κατα 72% ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΆΣΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ.

  θα θεωρούνται επιτυχόντες αυτοί που έπιασαν την βάση (το υπόλοιπο 28%) ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ξανατονίζω. Αυτα που καλούνται οι ίδιοι να διδάξουν ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.

  Τα παραμύθια των πανεπιστημίων για τις ανώτατες σπουδές είναι γνωστά χρόνια τώρα αλλά το brain drain brain drain (ο παραμυθας)

  πως θα θεραπευθεί όλο αυτό.
  Πρώτα απο όλα αρμόδιο ειναι το υπουργείο παιδείας.
  Η αναβαθμιση της κατάρτισης πρέπει να παιξει κομβικό ρόλο. Ολες οι σχολές μετα το λυκειο θα πρέπει να διαγωνίζονται για είσοδο στην αγορά εργασίας.
  Υπαρχουν ειδικότητες ΙΕΚ που εχουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε ορισμένες ειδικότητες απο τα Πανεπιστήμια σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Να εχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος.
  Στις θετικές επιστήμες η εξέταση να γίνεται σε αυστηρά πανεπιστημιακή ύλη και οχι Δ.Ε. Οι αποτυχόντες να μην προσλαμβάνονται επ ουδενί.
  Δεν θα είχε νοημα το ασεπ τοτε.
  Ολοι να προσλαμβάνονται μέσω γραπτού διαγωνισμού και όχι με μόρια. Ειναι αδικια για τα νέα παιδιά.

 • Επανερχόμαστε στο ΆΡΘΡΟ 9 Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
  Χωρίς να αντιτιθέμεθα εξ ορισμού στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, το εν λόγω άρθρο στο σύνολό του ως προς τα ΑΜΕΑ και του χρονίως πάσχοντες είναι ελλιπέστατο και άκρως προβληματικό. Η λογική μας: Συγκεκριμένες κατηγορίες ΑΜΕΑ και δη αισθητηριακές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες πάσης φύσεως κτλ., πώς ακριβώς θα εξετάζονται; Σε ποια ύλη και με ποια διαδικασία; Πώς ανόμοιες εντελώς κατηγορίες θα συγρίνονται και θα διαγκωνίζονται μεταξύ τους επί ίσοις όροις; Η συνέντευξη κατ’ αρχήν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αν και δεν υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ως προς την αντικειμενικότητά της. Οι συμμετέχοντες ωστόσο στη διαδικασία αυτής θα πρέπει να είναι γνώστες του χώρου μας, των ιδιατέρων δεξιοτήτων ή αδυναμιών, της ιδιάζουσας ψυχοσύνθεσης, της εξωτερικής εικόνας και άλλων καθοριστικών παραγόντων άνευ των οποίων η κρίση μπορεί να είναι παραπλανητική παντελώς.
  Οι φυσικές και ψυχομετρικές διαδικασίας οι οποίες προβλέπονται δεν είναι δεδομένο ότι λαμβάνουν υπόψη τις ιδαιτερότητές μας και άρα θα πρέπει να τύχουν ευρύτερης ανάλυσης ώστε προσσωπικά τουλάχιστον να αποφανθώ. Κρίνω αναγκαία την άμεση εμπλοκή εξειδικευμένων επιστημόνων από το χώρο της αναπηρίας – χρόνιας πάθησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 11:26 | Ελένη Μ.

  Σπουδάσουμε πόσα χρόνια, εργαζόμαστε άλλα τόσα για να αποκτήσουμε εμπειρία σε ένα αντικείμενο τουλάχιστον, ενισχύουμε τις δεξιότητες μας μέσα από την εργασία και διάφορες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων. Όλα αυτά θεσμοθετημένα και επικυρωμένα από τον κρατικό μηχανισμό. Για να ακυρωθούν όλα τώρα και να πρέπει να κριθούμε άπαξ από εξετάσεις αμφιβόλου περιεχομένου. Εξαιρετικά.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Βασιλης

  Απαράδεκτο να ακυρώνονται τόσα χρόνια σπουδών εξαναγκάζοντας μας να δίνουμε εσαεί εξετάσεις ενώ υπάρχουν ήδη διαπιστευτήρια γνώσης, ειδίκευσης και ικανότητας από προηγούμενες εξετάσεις

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 12:20 | Φώτης Αλεξάκος

  Αν καταλαβαίνω σωστά, εδώ μας λένε πως αν π.χ. κάποιος έχει σπουδάσει Μηχ/κός Η/Υ στο ΕΜΠ και προκηρυχθεί θέση ας πούμε στο
  Υπ. Εσωτερικών, ή στην ΗΔΙΚΑ, ή στην ΚΤΠ Α.Ε. ή σ’ένα Νοσοκομείο (Μηχανογράφηση κλπ.) θα του ζητήσουν να εξεταστεί σε όσα έχει σπουδάσει
  και επιπλέον σε «δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασία».
  Δηλαδή *και* οι ΠΕ θα εξετάζονται σε τί; Στην ορθογραφία; Στις πράξεις της αριθμητικής; Δεν ξέρω.
  Ίσως να πρέπει να καταργηθεί εντελώς η Τριτοβάθμια και απλώς να πηγαίνει κανείς σε διάφορες σχολές/φροντιστήρια (τύπου ΚΕΚ, ΙΕΚ, Coding bootcamps κ.τ.ό.) που προσφέρουν skills (π.χ. υπολογισμό τετραγωνικής ρίζας μόνο με χαρτί και μολύβι, χρήση λογαριθμικού κανόνα, γλώσσα προγραμματισμού Rust, διόρθωση κειμένου, στίξη κλπ) ανάλογα με το που θα θελήσει να βρει δουλειά.
  Νομίζω πως αυτό το (1β) στο άρθρο θα πρέπει να εξαιρεί *τουλάχιστον* τους αποφοίτους ΠΕ.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 11:58 | Μάρκος

  Γίνεται αναφορά πως η εξέταση της περ. α) της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου.
  Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν μια εξέταση να μετατρέπεται με χρήση γενικών ερωτήσεων σε τηλεπαιχνίδι.Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ύλη για κάθε ειδικότητα όσον αφορά τους ΠΕ και ΤΕ και καμία ύλη παρά μόνο με μοριοδότηση προσόντων (βαθμολογία απολυτηρίου λυκείου, ξένες γλώσσες , υπολογιστές) έτσι όπως ισχύει και στο υπάρχον σύστημα για τους ΔΕ.
  Ετσι γίνεται η επιλογή των αρίστων όπως θα θέλατε να ισχύει.
  Κάθε άλλος τρόπος πλην αυτών που σας αναφέρω μετατρέπει την διαδικασία επιλογής προσωπικού σε τυχερό παιχνίδι. Ετσι η πιθανότητα να μείνει ο πραγματικά άριστος απέξω αυξάνεται δραματικά.
  Τους πραγματικά μορφωμένους από τους απλά γραμματιζούμενους δεν θα τους ξεχωρίσετε με αυτό το εξεταστικό σύστημα.Η πραγματική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια της θητείας ενός υπαλλήλου με μεθόδους και ελέγχους που θα καθοριστούν από ειδικές επιστημονικές επιτροπές.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 04:41 | Μιχαήλ Βολκίδης

  Γιατί δεν αναφέρονται ρητώς τα αξιολογικά εργαλεία με τα οποία θα μετρήσετε την εργασιακή αποτελεσματικότητα και τις δεξιότητες? Μηπώς επειδή α.δεν υπάρχουν αξιόπιστα εργαλεία β.η ασάφεια βοηθάει στο »μαγείρεμα» ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες…

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 19:20 | ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ

  Αναφορικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων θεματολογίας και διεξαγωγής πανελλήνιου διαγωνισμού θεωρώ σημαντικό να γίνουν συνεργασίες με φορείς που ήδη έχουν μακρά εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και σίγουρα θα έχουν πολλά εργαλεία στη διάθεσή τους να προτείνουν σχετικά με την ασφαλέστερη και πληρέστερη διεξαγωγή εξετάσεων. Σαν ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρω 1)Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.2)OPEN WHO 3)CDC TRAIN 4)COURSERA.