Άρθρο 13 Ισοβαθμία υποψηφίων

1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ στη συνολική βαθμολογία, προηγούνται στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έπονται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ακολουθούν οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης.
2. Όταν η σειρά κατάταξης ανεξαρτήτως κατηγορίας δεν μπορεί να καθορισθεί με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση γνώσεων και στη συνέχεια στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση γνώσεων και στη συνέχεια στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
4. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανεξαρτήτως κατηγορίας που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του Α.Σ.Ε.Π. που ορίζεται από τον/την Πρόεδρό του. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
5. Για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται με πιστοποιημένους δημόσιους φορείς.

  • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:03 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

    Στην ισοβαθμία να προηγείται η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και να
    έπονται τα τυπικά προσόντα, με εξαίρεση την περίπτωση των ΔΕ όπου
    προτείνεται να προηγείται σε περίπτωση ισοβαθμίας εκείνος που έχει
    μεγαλύτερη βαθμολογία στο απολυτήριο Λυκείου.