Άρθρο 49 Συμμετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να συμβάλλεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διενέργεια ερευνών, μελετών και την εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποστολή του.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, προς μη κρατικούς φορείς της ημεδαπής, καθώς και προς αλλοδαπούς, διεθνείς και υπερεθνικούς φορείς, μπορεί να παρέχονται έναντι αμοιβής, που θα καθορίζεται στην οικεία σύμβαση.
3. Για το σύνολο των σκοπών του παροντος άρθρου το Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση του Προέδρου του, μπορεί να ανοίγει απλό τραπεζικό λογαριασμό υπό την ομάδα λογαριασμών 260 – Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο μεταφέρονται οι σχετικές πιστώσεις.

  • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:58 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

    Θα πρέπει να έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.