Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 4, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως και τον καθορισμό των διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. διεξάγει τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημοσίου τομέα ή μετέχει σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόμοι ορίζουν. Στα όργανα επιλογής μετέχουν κατά τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον μέλη του Α.Σ.Ε.Π. το αρχαιότερο εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος. Τον/την Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 37 του παρόντος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.
3. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να υλοποιεί έρευνες, δράσεις και έργα που σχετίζονται με τον σκοπό του και τους στρατηγικούς του στόχους και να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.
4. Στο Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθενται, στο πλαίσιο της αποστολής του, περαιτέρω αρμοδιότητες με ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

  • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:27 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

    Σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης θα πρέπει να μετέχουν κατά τρία πέμπτα (3/5) μέλη του ΑΣΕΠ.