Άρθρο 24 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων

1. Υποψήφιος/α που επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης, η οποία συνεπάγεται κατάταξη σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν/αυτήν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση του φορέα, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισμού σε προσωποπαγή θέση, μπορεί να ζητήσει με νέα δήλωση προς το Α.Σ.Ε.Π. τον διορισμό σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..
2. Υποψήφιος/α που αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό, εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισμού του, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δικαιούται να εξετασθεί μεμονωμένως από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης, εφόσον έλαβε την καθορισμένη βάση της βαθμολογίας. Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης παρέχει δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, εφαρμόζεται η παρ. 1.