Άρθρο 42 Οργάνωση – Προσωπικό

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π. διακρίνεται στο προσωπικό της Γραμματείας και στο Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις που προβλέπονται στις οικείες οργανικές του διατάξεις και επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δύναται να εξειδικεύονται τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, ανάλογα με τις ανάγκες του Α.Σ.Ε.Π. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μπορεί να προβλέπει επιπλέον συνέντευξη ή ειδική γραπτή ή πρακτική δοκιμασία.
2. Η Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Π. παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. και την εκπλήρωση της αποστολής του. Η οργάνωση των υπηρεσιών της Γραμματείας, η οποία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις και Αυτοτελείς Υπηρεσίες, η σύσταση και ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή του σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π. και γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) επικουρεί επιστημονικά τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. στην εκπλήρωση της αποστολής του σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Πρόεδρου του Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού, η διαβάθμισή τους, ο καθορισμός των καθηκόντων τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, για την υπηρεσιακή κατάσταση του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
4. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του δύναται να στελεχωθεί με αποσπάσεις μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη. Η απόσπαση διενεργείται, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή των οργάνων που εξομοιούνται με αυτά, με κοινή απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και του αρμόδιου οργάνου κατά περίπτωση, για τον διορισμό ή την πρόσληψη. Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό, οργάνου του φορέα προέλευσης.
5. Η παρ. 3 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως στο σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στα μέλη των επιτροπών που συγκροτεί το Α.Σ.Ε.Π..

  • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:35 | Νίκη

    Στον ίδιο νόμο που επανιδρύεται το ΑΣΕΠ, γράφεται και η πρώτη εξαίρεση από αυτόν. Τόσο πολύ εμπιστοσύνη έχει στις διαδικασίες που θεσπίζει, ώστε εξαιρεί τον εαυτό του από την πρόσληψη προσωπικού με τις διαδικασίες που ακολουθούν όλοι οι άλλοι φορείς. Για λόγους ηθικής τάξης και μόνο, θα πρέπει η φράση «και μπορεί να προβλέπει επιπλέον συνέντευξη ή ειδική γραπτή ή πρακτική δοκιμασία» να διαγραφεί!