Άρθρο 28 Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας

1. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.
2. Πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, μόνο εκείνους τους/τις υποψηφίους/ες που, επί τη βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης και αντιστοιχούν σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.
3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..
4. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους/τις επόμενους/ες κατά σειρά υποψηφίους/ες και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..
5. Για διαδικαστικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική πράξη της παρ. 2 του άρθρου 52, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 14-25.

  • 24 Νοεμβρίου 2020, 12:26 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ Χ.

    Προτείνω να διορίζουν με απευθείας επιλογή τους υπάλληλους τα βουλευτικά γραφεία .Είναι πιο τίμιο αυτό παρα το ‘νέο’ ΑΣΕΠ..

  • 17 Νοεμβρίου 2020, 15:00 | Ειρήνη Μαρκάκη

    Eίναι κατά της αρχής της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών, το γεγονός ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διασφάλιση του ελάχιστου ποσοστού προσλήψεων για τις κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες όπως π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑΜΕΑ, να υπάρχει και επιπλέον προσαύξηση μοριοδότησης και για τις υπόλοιπες θέσεις.

  • 17 Νοεμβρίου 2020, 10:00 | Φαίη

    Η μοριοδότηση με βάση κάποια κριτήρια θα πρέπει να αλλάξει. Εμείς οι νέοι που μόλις έχουμε αποφοιτήσει με γνώσεις και πολύ όρεξη δουλειά, μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ελπίδα να προσληφθούμε. Και αυτό γιατί; Επειδή προφανώς δεν έχουμε ειδική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο μας ούτε για τον δημόσιο αλλά ούτε και για τον ιδιωτικό τομέα. Και αναρωτιέμαι; Πως θα αποκτήσουμε εμπειρία αν δεν εμπιστευτεί κανείς τις γνώσεις μας; Προσπαθούμε χρόνια για ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό, καθώς έχει γίνει πλέον απαραίτητο. Επίσης, γιατί πρέπει να μοριοδοτείται η αναπηρία συγγενών; Υποτίθεται μετά τα 18 είμαστε αυτόνομοι. Εάν για παράδειγμα έχω αδελφό με αναπηρία, γιατί να παίρνω μόρια; Πως επηρεάζει το γεγονός αυτό την επαγγελματική μου πορεία; Ακόμα, η τριτεκνία και η πολυτεκνία γιατί να μοριοδοτούνται; Προφανώς οι γονείς έχουν να θρέψουν περισσότερα άτομα, αλλά τα παιδιά τους να έχουν φτάσει 30 χρόνων και ακόμα να χρησιμοποιούν σαν προσόν την πολυτεκνία; Δηλαδή αυτός που έχει αδελφό με αναπηρία ή που έχει τρία αδέλφια πρέπει να σημαίνει ότι έχει περισσότερες γνώσεις από εμένα που δεν πληρώ κανένα από αυτά τα ειδικά κριτήρια και είναι πιο κατάλληλος για την θέση; Με αυτόν τον τρόπο εμείς οι νέοι δεν έχουμε ελπίδα ποτέ να αναγνωρίστουν οι γνώσεις μας;