Άρθρο 31 Αρχικοί πίνακες κατάταξης

1. Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που εγγράφονται σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους.
2. Κατά των αρχικών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η επιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων/ουσών για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..