Μέρος Ε’ Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη έχει εκδοθεί κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος, ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης.
2. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, γραπτοί διαγωνισμοί διενεργούνται με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ.
3. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, η πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους υπαλλήλους επί θητεία.
4. Κανονιστικές και άλλες αποφάσεις που εκδόθηκαν κατόπιν σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή άλλων συναφών διατάξεων, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, κατά το μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Σ.Ε.Π. παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νέου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτές.

  • 28 Νοεμβρίου 2020, 23:16 | Κυριάκος Μ.

    Το ΑΣΕΠ τελείωσε … οποίος-α έχει μέσο,χρηματα για φροντιστήριο και λίγο τύχη διορίστηκε στο δημόσιο τομέα . Ανεξάρτητη Αρχή Αναξιοκρατίας ! Τα 3 ΑΛΦΑ!