Άρθρο 46 – Κολυμβητικές Δεξαμενές

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:
α. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), καταργείται.
β. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155), καταργείται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α. Η διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής καταργείται.
β. Η διάταξη της παρ. 3.1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.