Άρθρο 5 – Έγκριση

1.Ως έγκριση ορίζεται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου κάθε εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή άλλη αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία. Δεν αποτελεί έγκριση η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.
2.H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και το επίπεδο του κινδύνου είναι τέτοιο που, λαμβανομένων υπόψη της πιθανότητας επέλευσης και των επιπτώσεών του, δικαιολογεί την υπαγωγή,
β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή του κινδύνου και
γ) η αποτροπή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης.
Στη περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση έγκρισης εντός των ορίων της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον δημιουργείται όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δύναται να προκαλέσει βλάβη σε αυτό.
3.Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας συνεπάγεται την πρόκληση διαφορετικών κινδύνων προσβολής του δημοσίου συμφέροντος, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς εγκρίσεως ή/και γνωστοποιήσεως κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το ανωτέρω εδάφιο ισχύει και για την περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων της μιας οικονομικών δραστηριοτήτων.
4.Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού για τις οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εισάγεται υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 1, πέραν των υφιστάμενων στην κείμενη νομοθεσία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα επεκτείνεται η υποχρέωση λήψης υφιστάμενης έγκρισης σε νέα οικονομική δραστηριότητα. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την εισαγωγή της νέας έγκρισης. Με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης, το περιεχόμενο και η διαδικασία της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα θέματα εφαρμογής της έγκρισης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο όργανο για εξέταση της προσφυγής του άρθρου 9 όταν αυτό δεν ορίζεται με διάταξη Νόμου, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της επιβολής υποχρέωσης έγκρισης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Η ως άνω διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαμβανομένης και της έκθεσης του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εμπιστευτικές συνολικά ή μερικώς, οπότε και εμφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να μην δημοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας. Σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται μόνο μία φορά με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, για αντικειμενικά σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από το μισό της προβλεπόμενης κατά την έναρξη της διαβούλευσης διάρκειας. Η επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.
Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των συναρμοδίων Υπουργείων έκθεση με την οποία βεβαιώνεται είτε ότι συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης και οι αναγκαίοι όροι για την αποτροπή του κινδύνου για συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον είτε ότι δεν συντρέχουν. Η έκθεση δημοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία θεωρείται ότι δεν συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης.
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο εκάστοτε συναρμόδιος Υπουργός με αιτιολογημένη κοινή απόφασή τους ορίζουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να υπαχθεί η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα (30) ημερών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η έκθεση της προηγουμένης παραγράφου αποτελεί μέρος της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
5.Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για τις οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τροποποιείται η υπαγωγή σε καθεστώς υφιστάμενης έγκρισης υπό τις αρχές του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα θέματα εφαρμογής της έγκρισης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο όργανο για εξέταση της διοικητικής προσφυγής του άρθρου 9 όταν αυτό δεν ορίζεται με διάταξη Νόμου, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης έγκρισης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να καταργείται η υπαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων σε καθεστώς υφιστάμενης έγκρισης.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:56 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου γίνεται αναφορά στην έννοια της έγκρισης η οποία είναι η «… εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας…» και ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μίας οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης τίθεται ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής με βάση προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος.

  Από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, όμως με το εν λόγω σχέδιο νόμου καταργούνται και οι Επιτροπές αδειοδότησής τους με αποτέλεσμα να προκύπτει κενό στην αδειοδότηση αυτού του είδους των επιχειρήσεων.

  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • Παρ’ όλο που η έννοια της έγκρισης και πότε αυτή θα απαιτείται ορίζονται με σαφήνεια, θεωρούμε ότι το υπόλοιπο άρθρο, ως προς τις λεπτομέρειές του, είναι ασαφές. Επομένως και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία, για να αποσαφηνιστεί το τι τελικά θα ισχύει ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε καθεστώς έγκρισης.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:43 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Όταν καταργείται η γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για την άδει χρήση Κ.Χ δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν και οι υγειονομικές διατάξεις. αυτές πρέπει να ελέγχονται από κάποια όργανα του Δήμου,

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:05 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 5 παρ 2 Διατυπώσεις όπως : Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας συνεπάγεται την πρόκληση διαφορετικών κινδύνων προσβολής του δημοσίου συμφέροντος, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς εγκρίσεως ή/και γνωστοποιήσεως κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Αρ 5 παρ3 Δεν συμβάλλουν στην ασφάλεια δικαίου και την «κοινωνική ειρήνη» που έχει ανάγκη ο τόπος
  Παρ 4 μέχρι την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την ένταξη σε καθεστώς έγκρισης τι ισχύει? Εντάσσεται σε καθεστώς γνωμοδότησης η παραμένει ως έχει

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:02 | WWF

  (α) Το άρθρο 5, και ειδικά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 , πρέπει να τροποποιηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπονομεύει την αρχή της πρόληψης, η οποία ισχύει για θέματα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, και επιβάλλει (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) την λήψη μέτρων ακόμα και όταν τα επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Η αρχή της πρόληψης αναγνωρίζεται τόσο στο εθνικό, όσο και στο ενωσιακό δίκαιο.

  (β) Η 4η παράγραφος, που αφορά την διαβούλευση, περιέχει δύο ιδιαίτερα αρνητικές, και άτολμες ρυθμίσεις. Πρώτον, η υπαγωγή (ή μη) μίας δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης δεν μπορεί να καθορίζεται αποκλειστικά βάσει των απόψεων που κατατίθενται στην διαβούλευση: αντιθέτως, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη (φυσικά, με διαφανή τρόπο) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες – για παράδειγμα, τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, την τεχνική πρόοδο, αναφορές από άλλες αρχές ή πολίτες, πορίσματα αυτοψιών, κοκ. Ακόμα χειρότερα, δεν είναι δυνατόν οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται βάσει απόψεων που δεν δημοσιεύονται, με άλλα λόγια βάσει μίας αδιαφανούς αλληλογραφίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και κάποιας αόρατης «ομάδας πίεσης». Στην περίπτωση που υπάρχουν θεμιτοί λόγοι εμπιστευτικότητας (π.χ., βιομηχανικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα), είναι απολύτως εφικτό να δημοσιεύεται επώνυμα και δημόσια μία σύνοψη των σχετικών απόψεων.

  (γ) Η προθεσμία των 15 ημερών για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης βεβαίωσης συνδρομής των όρων υπαγωγής (4η παράγραφος) είναι τελείως εξωπραγματική. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία τόσο ασφυκτική προθεσμία ως πρόσχημα για να απαλλαγεί κάποια δραστηριότητα από το καθεστώς έγκρισης. Αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι κάποια δραστηριότητα πρέπει να «απορρυθμιστεί», ας το αποφασίσει ρητά και αιτιολογημένα.

  (δ) Η 5η παράγραφος φαίνεται να επιτρέπει την τροποποίηση ή την κατάργηση του καθεστώτος έγκρισης χωρίς να τηρείται η ίδια διαδικασία που τηρήθηκε για την έγκρισή του (4η παράγραφος). Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τροποποίηση ή η κατάργηση του καθεστώτος έγκρισης μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις της 4ης παραγράφου. Αλλιώς, όλη η διαβούλευση χάνει το νόημά της.

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:42 | hellascert

  Άρθρο 5, §1

  Προτείνεται η φράση:

  «…Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που
  προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή άλλη αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία….»

  να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «…Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, διαπιστευμένου πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που
  προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή άλλη αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία….»

 • 29 Αυγούστου 2016, 01:12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

  Ειναι πολυ συνθέτη διαδικασία που δύσκολα θα εφαρμοστεί

 • 27 Αυγούστου 2016, 20:19 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 5 η 10 ΕΤΗ
  ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:19 | Καίτη Μυλωνά

  : Στα άρθρα που καταργούνται είναι και το
  Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής, στο οποίο υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:
  Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
  Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
  Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
  Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
  Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»
  Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
  Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
  Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
  Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
  Ομάδα 10η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
  Ομάδα 11η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»

  Παρατήρηση: Σε όλες αυτές τις ομάδες δραστηριοτήτων καταργείται η Αρχή της Προφύλαξης και σε ό, τι έχει σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και σε ό, τι έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι για την Ομάδα 7, καταργείται η έκδοση Άδειας Λειτουργίας, δηλαδή η βιοασφάλεια στις πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επιπτώσεις για την Ομάδα 9 – αφού καταργείται η απαίτηση οι πρώτες ύλες να προέρχονται από ζώα τα οποία είναι υγιή, δηλαδή καταργείται η δημιουργία συνθηκών ελέγχου των ασθενειών, μη μετάδοσής τους και μη μετάδοσης ασθενειών από τις τοξίνες των νοσογόνων παραγόντων που μεταφέρονται στα τρόφιμα.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:11 | Καίτη Μυλωνά

  Παρατήρηση 1η : Στο δημόσιο συμφέρον υπάγεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον; Κατά τη γνώμη μου ΟΧΙ. Γιατί στο Άρθρο 1 δεν αναφέρεται πουθενά η δημόσια υγεία, ούτε και το περιβάλλον, αλλά γενικά πράγματα περί βιώσιμης ανάπτυξης , αειφορίας κλπ.
  Παρατήρηση 2η: Ως έγκριση νοείται η απόκτηση Κωδικού Έγκρισης, ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα που επικολλάται στη συσκευασία του προϊόντος. Ο Κωδικός Έγκρισης παρέχεται από τον ΕΦΕΤ, μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας – Καταλληλόλητας (μαζί με το HACCP). Όλα αυτά επομένως δεν θα έχουν καμιά σημασία, ούτε η ιχνηλασιμότητα, ούτε η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, ούτε η αρχή της προφύλαξης.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:45 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 5

  Παρ. 1
  Ένα παράδειγμα «άλλης αρχής που ασκεί δημόσια εξουσία» χωρίς να είναι δημόσια αρχή;

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.