Άρθρο 42 – Απλούστευση της Διαδικασίας Έναρξης Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:
α. Το στοιχείο δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.
β. Το στοιχείο δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.
γ. Το στοιχείο ζ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.
δ. Το στοιχείο ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.
ε. Στο στοιχείο στ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».
στ. Στο στοιχείο στ’, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α. Το στοιχείο β’, της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.
β. Το στοιχείο στ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.
γ. Το στοιχείο ζ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.
δ. Στο στοιχείο θ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».
ε. Το στοιχείο ε’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.