Άρθρο 27 – Μεταβατικές, τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3526/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας, καθορίζονται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(ΦΕΚ 721 Β΄), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης που παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσίας Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 ν. 3325/2005.
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
«10.Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ιθ΄ και κζ΄) του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), χορηγείται μία μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Για τις μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Στ΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), πλην της υπ’ αριθμόν 38 δραστηριότητας του Παραρτήματός του, καταργείται η υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας.»
γ) Η υπ’ αριθμ. 12710/860/Φ15 κοινή Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(Β’/721) και τη δραστηριότητα παραγωγής κι εμφιάλωσης νερού.
δ) Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (Β’ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμ. 32 έως 103 του παραρτήματός της.
ε) Όπου στις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α’/32) γίνεται λόγος για «αδειοδοτούσα αρχή» εφεξής νοείται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
στ) Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
3.Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
4.Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.
5.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:35 | Καίτη Μυλωνά

  Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία τροποποιείται και ο Ν.3325/2005, ως προς το σημείο της κατάργησης της Άδειας Καταλληλότητας και από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγείας υπάγεται η διασφάλιση υγιεινής των χώρων της επιχείρησης, η διασφάλιση της απουσίας εντόμων, ποντικών, μυγών κλπ, η διαχείριση των αποβλήτων, η καθαριότητα των τουαλετών κλπ. Ούτε αυτά ενδιαφέρουν, ας υπάρχουν και λίγα ποντίκια να μας κάνουν παρέα και καμιά μύγα στην τυρόπιτα.
  Ενώ στη νομοθεσία που ισχύει τώρα, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να κάνει τακτικές μυοκτονίες – απεντομώσεις και να καθαρίζει και να απολυμαίνει τους χώρους της επιχείρησης και επιπλέον να τηρεί σχετικά αρχεία με ημερομηνίες, προμηθευτές των προϊόντων, τα οποία, σημειωτέον, πρέπει να είναι κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων και βέβαια να δηλώνει πώς θα επεξεργαστεί και πού θα διαθέσει τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και της τουαλέτας.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:23 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 27

  Παρ. 1α
  Η Υπουργική Απόφαση Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄), έχει καταργηθεί με το άρθρο 21 του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ Α 24/2007)

  Παρ. 1β
  Tο άρθρο 41 του ν. 2218/1994 (που αφορούσε σε αρμοδιότητες δήμων) κωδικοποιήθηκε με το πδ 410/1995, το οποίο (πδ) έχει καταργηθεί στο σύνολό του με το άρθρο δεύτερο του ν. 3463/2006

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.