Κεφάλαιο Α’- Άρθρο 1 – Σκοπός – Γενικές Αρχές

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζεται το πλαίσιο, της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2.
2. Η άσκηση των υπαγόμενων στον παρόντα Νόμο οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Αυτές δύναται να ασκούνται άνευ τηρήσεως λοιπών ειδικότερων διατυπώσεων, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη λοιπή νομοθεσία υποχρεώσεις, όπως φορολογικές, κοινωνικής ασφάλισης και εγγραφής στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση. Για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, υπαγόμενης στον παρόντα Νόμο, δύναται να προβλέπεται η υπαγωγή σε διαδικασία γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης, εφόσον τούτο επιτάσσεται για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
3. Ειδικότερα η επιβολή από τη Διοίκηση ειδικότερων διατυπώσεων για την ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, είναι ανεκτή μόνο κατά το μέτρο που προστατεύεται πτυχή του δημοσίου συμφέροντος. Ιδίως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων, εξίσου προστατευομένων, πτυχών δημοσίου συμφέροντος, επιβολή επιπλέον διατυπώσεων στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτή μόνο αν αυτό αιτιολογημένα προσδιορίζεται.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγματος και της ενωσιακής νομοθεσίας, το Κράτος δύναται να επιβάλλει μέτρα που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ερμηνεύονται με σκοπό τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου.
6. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, δύνανται να αναθέτουν αρμοδιότητες σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο μέτρο που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:30 | ΑΕΠΙ ΑΕ

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

  Μαρούσι 29.8.2016
  Προς Την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
  Ενταύθα.
  Θέμα: Αίτηση παρατάσεως της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
  Αξιότιμοι Κύριοι της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής,
  Η εταιρεία μας, η οποία λειτουργεί νομίμως από τα 1930, αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής και έχει αποκλειστικό της σκοπό σύμφωνα με το καταστατικό της, τη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό των πνευματικών δημιουργών μουσικής και δικαιούχων των δικαιωμάτων τους. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα το ελληνικό και ξένο μουσικό ρεπερτόριο, δυνάμει συμβάσεων αφ’ ενός με τους ‘Ελληνες πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες-στιχουργούς) και λοιπούς δικαιούχους και αφ’ ετέρου με τις ομόλογες εταιρίες του εξωτερικού, λειτουργεί δε νομίμως συμφώνως προς την υπ’ αριθ. 9485/16/10/1997 άδεια του κ. Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 939/Β/22.10.1997 σελ. 11787).
  Η εταιρία μας είναι μέλος των διεθνών Οργανισμών ΒΙΕΜ – Βureau Ιnternαtiοnal des Societes gerant le droits d Enregistrement et de Reproduction Mecanique (Διεθνές Γραφείο των Εταιριών που διαχειρίζονται τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής) και CISAC – Confederation Internationale des societes d’ Auteurs et Compositeurs (Διεθνής Συνομοσπονδία των Εταιριών των Στιχουργών και Συνθετών).
  Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία μας εκπροσωπεί, προστατεύει και διαχειρίζεται στην Ελλάδα όλο σχεδόν το ελληνικό και το ξένο μουσικό ρεπερτόριο. Η εταιρεία μας εκπροσωπεί περί τούς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δημιουργούς μουσικής, «Έλληνες και αλλοδαπούς, και ένα μουσικό ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) τραγούδια και μουσικά έργα.
  Με βάση τις ως άνω συμβάσεις εκχωρήσεως, οι ‘Έλληνες και ξένοι πνευματικοί δημιουργοί – συνθέτες και στιχουργοί — και δικαιούχοι των δικαιωμάτων τους που εκπροσωπούμε, έχουν εκχωρήσει στην εταιρία μας το δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως του υπάρχοντος και μέλλοντος να υπάρξει έργου τους (περιουσιακό δικαίωμα), ενώ παραμένει σε αυτούς το ηθικό δικαίωμα επ’ αυτού, το οποίο είναι αμεταβίβαστο και ανεκχώρητο ως αυστηρά προσωποπαγές. Στις μορφές εκμεταλλεύσεως του έργου τους συμπεριλαμβάνεται και η παρουσίαση στο κοινό, καθώς και η δημόσια εκτέλεσή του με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.
  Η εταιρία μας, ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχειρίσεως, είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αρμόδια να ασκεί —ενεργώντας στο δικό της όνομα — όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των μουσικών έργων των πνευματικών δημιουργών / μελών της, να χορηγεί τις αντίστοιχες άδειες συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις και να εισπράττει την οφειλόμενη αμοιβή.
  Για κάθε νόμιμη χρήση / εκμετάλλευση των μουσικών έργων των μελών μας, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας εκτελέσεώς τους και της παρουσιάσεώς τους στο κοινό απαιτείται η προηγούμενη της χρήσεως έγγραφη άδεια της εταιρίας μας.
  Στον ιστότοπο httρ://www.opengοv.gr/ypoian/?ρ=7δ53 έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση μεσούντος του Αυγούστου, όπου άπαντες δικηγόροι απουσιάζουν λόγω διακοπών το νομοσχέδιο του Υπουργείου σας με τίτλο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
  Πολλά από τα άρθρα του αναρτηθέντος και τεθέντος υπό διαβούλεση νομοσχεδίου αφενός μεν άπτονται άμεσα της δραστηριότητας της εταιρίας μας, ιδίως δε των χορηγουμένων από πλευράς μας αδειών χρήσεως / εκμεταλλεύσεως του εκπροσωπουμένου από εμάς μουσικού ρεπερτορίου στα πάσης φύσεως καταστήματα και επιχειρήσεις (ενδεικτικώς, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης κλπ.) αφετέρου δε προσκρούουν σε σωρεία διατάξεων.
  Παρατηρούμε με έκπληξη και απορία ότι στις διατάξεις τον νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες βάλλουν άμεσα κατά της υπό του κράτους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται διά της συνδέσεως της χορήγησης αδείας λειτουργίας των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μουσική με την ταυτόχρονη έκδοση της σχετικής αδείας χρήσεως / εκμεταλλεύσεως μουσικής, την οποία χορηγεί η εταιρία μας.
  Επισημαίνουμε δε, όλως ενδεικτικώς το άρθρο 30 παρ. 1 (και συνακολούθως το άρθρο 37 παρ. 2 (α), το οποίο θεωρούμε επιβεβλημένο να αντικατασταθεί με το ακριβώς αντίθετο κείμενο, ήτοι «1. Η χορήγηση άδειας
  μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο δεν Θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος».
  Το γεγονός αυτό της συμπεριλήψεως στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο διατάξεων ως η ανωτέρω, δημιουργεί σειρά σοβαρών ζητημάτων, τα οποία κατά μεγάλο μέρος είναι και νομικά, αφού η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας από πλευράς δημοσίων αρχών θεσπίζεται με σειρά υπερνομοθετικών διατάξεων, μεταξύ των οποίων Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες, Κοινοτικές Οδηγίες κλπ. Η δε παραβίαση των συγκεκριμένων διατάξεων, έστω και εμμέσως, από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο καταλογισμού σοβαρών κυρώσεων κατά αυτού από τα διεθνή Όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιμελητήριο της Βέρνης κλπ.).
  Και όλα βέβαια τα ανωτέρω, υπό το ταυτόχρονο πρίσμα της δημιουργίας ενός πλαισίου απόλυτης αυθαιρεσίας από τους πάσης φύσεως χρήστες μουσικής (ήτοι πρακτικώς από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου), οι οποίοι, ακόμη και για πρωτεύουσες χρήσεις μουσικής (όπως π.χ. τα κέντρα διασκέδασης, οι μεγάλες πίστες, οι ντισκοτέκ κλπ.) δεν Θα είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν άδεια χρήσεως της μουσικής που θα χρησιμοποιούν, ως στοιχείο της αδείας λειτουργίας τους οδηγώντας τα ΚΥΕ (κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος) σε μια κατάσταση εντροπίας ! ! !
  Αντιλαμβάνεσθε Κύριοι, το παράλογο αυτού τον συλλογισμού, ο οποίος, πέραν των υπολοίπων, δεν γνωρίζουμε να ισχύει πουθενά αλλού.
  Ενόψει των ανωτέρω, ιδιαιτέρως σοβαρών ζητημάτων που τίθενται, και τα οποία πρέπει να αναλυθούν πλήρως και να τεθούν υπ’ όψιν σας, ώστε να μην Ψηφισθεί ως έχει το νομοσχέδιο, παγιώνοντας πλέον μία εξαιρετικά δυσμενή και νομικώς αμφισβητούμενη κατάσταση, σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας ζητήσουμε όπως παρατείνετε την δημόσια διαβούλευση επί του ρηθέντος νομοσχεδίου για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες παραπάνω και ειδικότερα έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016.
  Η αιτούμενη παράταση της προθεσμίας είναι απαραίτητη για την υποβολή υπομνήματος ώστε να καταστεί δυνατή η από πλευράς μας λεπτομερής παράθεση όλων των αναλυτικών νομικών επιχειρημάτων, στατιστικών και οικονομικών στοιχείων και μεγεθών που άπτονται των θεμάτων που αναφέρουμε στην παρούσα με την ταυτόχρονη παρουσίαση και των λοιπών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων που θα αποδείξουν πλήρως τους ισχυρισμούς μας.
  Εξάλλου, ουδείς λόγος δημοσίου συμφέροντος φαίνεται να υφίσταται και ο οποίος να δικαιολογεί την επίσπευση ολοκληρώσεως της δημοσίας διαβουλεύσεως εντός του τρέχοντος μηνός Αυγούστου.
  Μετά ταύτα και επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματός μας, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας ολοκληρώσεως της δημοσίας διαβουλεύσεως επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2016.
  Μετά Τιμής,

  Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΠΙ,

  Δημήτριος Ξανθόπουλος

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:43 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  Το Σχέδιο Νόμου διέπεται από πλήρη καχυποψία προς τους ΟΤΑ, αφού τους αφαιρεί αρμοδιότητες και τους μετατρέπει σε απλούς διεκπεραιωτές διοικητικών διαδικασιών.
  Ειδικότερα, από την διαδικασία αδειοδότησης καταργείται η εμπλοκή των Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων και κατά συνέπεια, ο έλεγχος για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος καθώς και για την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Ουσιαστικά, καταργείται κάθε έλεγχος ουσίας για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι δίνεται η δυνατότητα μετατροπής ολόκληρων περιοχών της πόλης σε χώρους διασκέδασης χωρίς ο Δήμος να έχει ούτε καν γνώμη για τη δυσμενή αυτή μεταβολή στην πόλη του.
  Περαιτέρω δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την προστασία της κατοικίας από την λειτουργία των υπό ίδρυση Κ.Υ.Ε. Αντίθετα, ευνοείται κάθε είδους παραβατικότητα αφού η προβλεπόμενη κύρωση είναι απλό διοικητικό πρόστιμο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Η κεντρική φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου κινείται σε δύο επίπεδα: πρώτο επίπεδο είναι η άρση κάθε γραφειοκρατικού κωλύματος και η διευκόλυνση για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Σε δεύτερο επίπεδο η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μετά την υποβολή της γνωστοποίησης αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

  Συμφωνούμε ως προς την φιλοσοφία του νομοσχεδίου. ΑΛΛΑ είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το δεύτερο επίπεδο που αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων από της δημόσιες αρχές όπου αναφέρεται στην πλειοψηφία των άρθρων.

  Η εμπειρία μας στον τουριστικό τομέα τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι η πολιτεία έχει “περάσει” ένα λανθασμένο μήνυμα προς τους επιχειρηματίες. Δηλαδή “κάνε όποια επιχείρηση θέλεις και ο έλεγχος είναι δευτερεύουσα σημασίας και αν έρθει”. Επομένως το ζητούμενο είναι ο συστηματικός έλεγχος και η εποπτεία.

  Ο τουριστικός τομέας είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα καθαριότητας- υγιεινής, ασφάλειας και τροφίμων ως εκ τούτου είναι απαραίτητος και σημαντικός ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Το Υπουργείο για να ελέγξει τα προαναφερόμενα πρέπει να εξασφαλίσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  a) Τη δημιουργία ενός φορέα στελεχωμένου με άτομα που διαθέτουν γνώση και εμπειρία ώστε να υποστηρίξει το άρθρο 15 “περί ελέγχου και εποπτείας…. “
  β) την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά την χειμερινή περίοδο διότι έχουν αλλάξει πολλές διαδικασίες, νόμοι και προδιαγραφές ώστε να ενημερωθούν και να είναι πιο αποτελεσματικοί.
  γ) Η αύξηση κονδυλίων για την εποπτεία και των έλεγχο των Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 10 “περί παραβόλου “ γι’ αυτήν την λειτουργία.
  δ) Κίνητρα στους υπαλλήλους που θα κληθούν να θέσουν τα οικογενειακά αυτοκίνητα τους στη διάθεση της υπηρεσίας διότι η σημερινή ημερήσια αποζημίωση είναι αντικίνητρο για τους υπαλλήλους, τόσο για το κόστος μετακίνησης όσο και την χρήση – ασφάλεια των αυτοκινήτων τους.
  ε) τα διοικητικά πρόστιμα όταν επιβάλλονται από μια αρμόδια αρχή σε μια επιχείρηση να πληρώνονται απ’ ευθείας από τους επιχειρηματίες όπως αυτό ισχύει με τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
  Σε περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να προσφύγει στα υπηρεσιακά συμβούλια ή στα διοικητικά Δικαστήρια να το πράξη σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό το μέτρο θα έχει δύο σημαντικά αποτελέσματα.
  1. τη μείωση της παραβατικότητας και
  2. την άμεση αύξηση των εσόδων

  Επειδή θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να “κτιστεί” πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματιών και των δημόσιων αρχών, που αυτό επιδιώκει το νέο νομοσχέδιο, οι έλεγχοι και η εποπτεία θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, σε αντίθετη περίπτωση θα επικρατήσει αθέμιτος ανταγωνισμός, ασυδοσία και ένα ΧΑΟΣ στην επιχειρηματικότητα. Έτσι τα θύματα θα είναι ο Ελληνικός Τουρισμός που αποδίδει το 22% στο ΑΕΠ της χώρας, η υγιής επιχειρηματικότητα και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

  Η κατάργηση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στα καταστήματα θα δημιουργήσει μείζον θέμα ηχορύπανσης και όχλησης των τουριστών.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. Γραμματέας

  Τσουμάνης. Κ. Σουφλής Γ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:46 | imav

  Γιατι δεν εχει ανεβει ακομα το σχολιο μου;

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:12 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Σε σχέση με τον σκοπό και τις γενικές αρχές , γίνεται φανερό ότι η αρχή της προφύλαξης υποχωρεί έναντι της προτεραιότητας -σκοπιμότητας της απλούστευσης των διαδικασιών.

  Η μέθοδος της απλούστευσης δεν συνεπάγεται και την μείωση ή άρση του βαθμού ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  Οι διατάξεις άρθρο 1 παρ. 5 δεν μπορεί να έχουν μόνο σκοπό την διασφάλιση «…του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου» χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

  Στο πνεύμα αυτό, του περιορισμού της υψηλής προτεραιότητας της προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, υπάγεται και η συνεχής, γενική και ασαφής αναφορά για «πτυχές του δημοσίου συμφέροντος» χωρίς να κατονομάζεται η σπουδαιότερη, για εμάς τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, πτυχή αυτή της προστασίας της δημόσιας υγείας.

  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:20 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και αδειοδότηση μιας επιχείρησης, χωρίς τον σκόπελο της γραφειοκρατίας, αποτελεί βασική και αυτονόητη υποχρέωση. Tο νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης, είναι πράγματι μία σημαντική μεταρρύθμιση, που αλλάζει την εικόνα της αντιμετώπισης και εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας. Η απλοποίηση κάθε μορφής αδειοδότησης με τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μίας επιχείρησης είναι σημαντική, αφού μειώνει τις πολλές «χειραψίες» μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξοικονομώντας στον επιχειρηματικό κόσμο χρόνο και χρήμα.
  Σε αυτό το πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, προσπαθώντας να καταστήσει ενεργότερη και περισσότερο αποτελεσματική τη συμμετοχή του στον δημόσιο διάλογο, καταθέτει τις εξής παρατηρήσεις:
   Στόχος της μεταρρυθμιστικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία ενός φιλικού κλίματος για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός για την ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο τίθενται οι βασικές προϋποθέσεις αναχαίτισης της ύφεσης και στήριξης της απασχόλησης.
   Το παλιό σύστημα αδειοδότησης στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης και προέβλεπε προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών στη διοίκηση, ενώ επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις, πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι πραγματοποιούνταν, χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, χαρακτηριζόταν από ένα ασαφές και περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, που δημιουργούσε σύγχυση στον επενδυτή, απέτρεπε την επιχειρηματικότητα και έθετε βασικά εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα.
   Το νέο Ν/Σ εστιάζει στη δημιουργία υψηλής ασφάλειας δικαίου για τους δυνητικούς επενδυτές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
   Το σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Σεπτεμβρίου, εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα αδειοδοτικά πλαίσια των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Στο γενικό μέρος τίθενται οι βασικές αρχές της αδειοδότησης, ενώ στο ειδικό μέρος εισάγονται οι σχετικές ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας μας, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα τουριστικά καταλύματα. Στοχεύει στην αποτροπή των κινδύνων δημοσίου συμφέροντος, μέσω της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και των προϊόντων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού μας πλούτου.
   Στο προτεινόμενο σύστημα, το βάρος του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων μετατοπίζεται στους εκ των υστέρων ελέγχους, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να ξεκινήσει την δραστηριότητά του άμεσα και να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Το σύστημα αυτό καθιστά τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς και περισσότερο ουσιαστικούς.
   Επιπλέον, εισάγεται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη, η έννοια της γνωστοποίησης, της ενημέρωσης, δηλαδή της διοίκησης από τον επιχειρηματία για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση αντικαθιστά στο μεγαλύτερο μέρος την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Στο νέο σύστημα τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και δεν προσκομίζονται στην διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων και ποτών προβλέπει την κατάργηση των περισσότερων προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση. Παράλληλα, απλοποιείται ουσιαστικά η υποχρέωση συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθώς καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται, εκ των υστέρων, βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) το σύστημα αλλάζει ριζικά, ώστε να αντικαταστήσει τα δύο στάδια αδειοδότησης, την προέγκριση και την άδεια λειτουργίας, που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Στον τουρισμό και ειδικότερα στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.
   Επιτακτική ανάγκη είναι η υλοποίηση του έργου της πληροφορικής για την on line εξυπηρέτηση της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, ένα νέο σύστημα ελέγχων στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
   Δεδομένου ότι, ο επιχειρηματίας καταθέτει όλα τα πρωτογενή στοιχεία της επιχείρησης και ταυτόχρονα δηλώνει τους ΚΑΔ, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προτείνεται εάν κάποιος από τους ΚΑΔ εμπίπτει-υπάγεται στη διαδικασία «γνωστοποίησης, ή προηγούμενης έγκρισης», να ενημερώνεται αυτομάτως το ΟΠΣ-ΑΔΕ και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας και να λαμβάνει αυτόματα το πιστοποιητικό-βεβαίωση γνωστοποίησης από το Γ.Ε.ΜΗ.Η διαδικασία αυτή μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και συντελεί περαιτέρω τόσο στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης όσο και στην απλοποίηση των διαδικασιών

 • Θεωρούμε ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», επιδιώκει ορθά να μειώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την εμπλοκή του Δημοσίου στη διαδικασία αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και να δώσει βαρύτητα στους εκ των υστέρων ελέγχους αντί στους εκ των προτέρων ελέγχους, με κύριο στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Εντούτοις, βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, η έγκαιρη ανάπτυξη του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος, η διασφάλιση της ακεραιότητας κατά την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αδειών χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών ελέγχων και τέλος η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στις λοιπές εμπλεκόμενες μεταποιητικές δραστηριότητες.

  Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες γενικές, καθώς επίσης και κατ’ άρθρο στα αντίστοιχα άρθρα) παρατηρήσεις επί του εν λόγω σχεδίου Νόμου.

  Γενικές Παρατηρήσεις:
  1)Το Παράρτημα με τους κωδικούς αριθμούς οικονομικών δραστηριοτήτων, που αναφέρει το σχέδιο Νόμου, δεν έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες κατανόησης σε πολλά σημεία όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.
  2)Δε γίνεται καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου σχετικά με το αν για την εγκατάσταση μίας μεταποιητικής δραστηριότητας θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή όχι.
  3)Όπως ίσχυε και με τον προηγούμενο Ν. 4262/2014, θα πρέπει να διαμορφωθεί η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία (Π.Δ. και Κ.Υ.Α.), προκειμένου να διευκρινιστούν πολύ σημαντικά θέματα όπως το περιεχόμενο και η διαδικασία για τη γνωστοποίηση, καθώς επίσης η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έγκρισης.
  4)Σε ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος δικαιολογητικών με τον εκ των υστέρων έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς με αυτόν τον τρόπο αφενός απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και αφετέρου οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι πια ουσιαστικοί για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και όχι τυπικοί έλεγχοι δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς, για λόγους απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας. Η διαπίστευση των παραπάνω ιδιωτικών φορέων θα πρέπει να γίνεται από το ΕΣΥΠ με βάση αναγνωρισμένα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:12 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 1 παρ 2 να προστεθεί η περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:25 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  “Το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας δημιουργήθηκε το 2014 όταν για πρώτη φορά συντονίστηκαν και συνεργάστηκαν σύλλογοι και οργανώσεις από όλες τις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου.

  Είναι μια Πρωτοβουλία Οργανώσεων και Πολιτών με σκοπό να ενώσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις οργανώσεις που μοιράζονται το κοινό όραμα για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο, και να τους παράσχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να το διεκδικήσουν με επιτυχία, πάντα βάσει τεκμηριωμένων προτάσεων. Στόχος είναι η επανακατοίκηση του Ιστορικού Κέντρου.” Το Συντονισμό έχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού. Το Δίκτυο απαρτίζεται από τις παρακάτω οργανώσεις:

  Γειτονία- Νεάπολη Εξαρχείων – Geitonia

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Ο Αρδηττός

  Επιτροπή πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας

  Κίνηση ΠΕΖΗ

  Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων

  Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου

  Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου

  Μέγας Αλέξανδρος (Γκάζι, Κεραμεικός, Ρούφ)

  Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννη

  Σύλλογος των Αθηναίων

  Σύλλογος Κατοίκων Θησείου

  Σύλλογος Κατοίκων και Επαγγελματιών Τα Εξάρχεια

  Θέσεις δικτύου για το Σχέδιο Νόμου που εισάγει το
  «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

  Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  1. Το Σ.Ν. δόθηκε στην διαβούλευση χωρίς εισηγητική έκθεση δηλαδή χωρίς καμία αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και την πολιτική στόχευση των ρυθμίσεων, αλλά και χωρίς το παράρτημα που περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής του. Η πρακτική αυτή είναι εκτός λογικής του καλώς νομοθετείν
  2. Το ΣΝ περιλαμβάνει πλήν των άλλων επιχειρήσεων και τα ΚΥΕ για τα οποία το δίκτυο είχε εγκαίρως στείλει προτάσεις στους Υπουργούς (επιστολή31.3.16), όταν συστάθηκε ομάδα εργασίας (ΟΔΕ) σε επίπεδο Γεν Γραμματέων, επισημαίνοντας τα εξής βασικά σημεία σε περίπτωση προώθησης απλούστευσης της αδειοδότησης:
  • Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και απλούστευση των διαδικασιών επιβολής ποινών
  • Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου ανά κατάστημα (και όχι ανά επιχείρηση) με διαφάνεια στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του κάθε φακέλου.
  • Έλεγχος χρήσεων γης και κανονισμού πολυκατοικίας στο στάδιο προέγκρισης
  • Αντιστοίχηση των χρήσεων γης πολεοδομικού καθεστώτος και υγειονομικού με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία (καφενείο, εστιατόριο κλπ) και όχι γενίκευση (επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής)
  • Αποδέσμευση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και άδειας μουσικής, από την βασική άδεια λειτουργίας με στόχο να είναι δυνατή η καθιέρωση σαφέστερων και αυστηρότερων κριτηρίων για τα δύο ανωτέρω θέματα, βάσει του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενίσχυση του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων στην αδειοδότηση μουσικής και χρήσης ΚΧ και γενικά στον έλεγχο του δημόσιου χώρου
  • Τήρηση αυστηρών κανόνων ηχοπροστασίας στα κτίρια για κάθε άδεια μουσικής και απαγόρευση εξωτερικών ηχείων σε κατοικημένες περιοχές
  3. Με βάση αυτή την επιστολή είχε δει την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη τον Απρίλιο, στην οποία ζήτησε να εξαιρεθούν τα ΚΥΕ από το σχέδιο νόμου της αδειοδότησης (που θα περιλάβει την βιομηχανία τροφίμων), επειδή αφορούν θέματα αστικού ιστού και τοπικού ενδιαφέροντος, εισπράττοντας αρνητική απάντηση, με το σκεπτικό ότι έχει οριστεί συντονίστρια του κυβερνητικού έργου της νέας αδειοδότησης, όλων των κλάδων, αλλά και την διαβεβαίωση ότι θα μελετηθούν οι προτάσεις μας.
  4. Στη συνέχεια (Ιούλιο 2016) το δίκτυο συνάντησε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κο Γ. Μπαλάφα, στον οποίο είχαν σταλεί οι πλήρεις προτάσεις του δικτύου για την εξυγίανση του συστήματος ΚΥΕ, με την βασική θέση ότι πρέπει το Υπ Εσωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλία για την έκδοση του προβλεπόμενου από τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΔ/τος, με ταυτόχρονη νομική ενίσχυση της εξουσιοδοτικής διάταξης που προβλέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων από τα Δ.Σ. ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα περιπτώσεων όπου τα όργανα των Δήμων (πχ Δημοτικές Κοινότητες, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) αποδεικνύονται ανίσχυρα να αρνηθούν την αδειοδότηση ή να επιβάλλουν ποινές σε παραβατικές επιχειρήσεις. Ο Υφυπουργός αντιμετώπισε θετικά τις προτάσεις μας και υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει νέα συνάντηση μαζί μας όταν ενημερωθεί.
  5. Από τα ανωτέρω εισακούστηκε μόνο το θέμα των χρήσεων γης αλλά και πάλι χωρίς τις βελτιωτικές μας προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή του στα ΚΥΕ, ώστε να μην καταστρατηγείται το πνεύμα της πολιτικής σχεδιασμού των χρήσεων γης και συνύπαρξης με την κατοικία, όπως συμβαίνει σήμερα με διάφορες παρακάμψεις και διασταλτικές ερμηνείες. Για παράδειγμα οι ειδικές απαιτήσεις (στάθμευσης και ηχομόνωσης) που θέτει η νομοθεσία για τα «κέντρα αναψυχής» θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε διάφορα ΚΥΕ όπως τα μπαρ νυκτερινής λειτουργίας που όμως αδειοδοτούνται ως αναψυκτήρια.
  6. Με την κατάργηση της προέγκρισης και της άδειας μουσικής, διευκολύνονται οι κακές διοικητικές πρακτικές, αντί να ισχυροποιηθούν τα κριτήρια που εξετάζονται στην αδειοδότηση από τα πολιτικά όργανα του Δήμου, έναντι της απρόσωπης διοικητικής γραφειοκρατίας, και μάλιστα στην βαθμίδα που είναι πιο κοντά στον πολίτη δηλαδή τις Δημοτικές Κοινότητες. Η πρόταση για ισχυροποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εξ άλλου η κατάργηση αρμοδιότητας αιρετού οργάνου εν τω μέσω της θητείας ου εγείρει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα με συνταγματικές διαστάσεις. Το ζήτημα της ηχορύπανσης έχει απασχολήσει ακόμα και τον Συνήγορο του πολίτη με μια σειρά βελτιωτικών προτάσεων, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το Σ.Ν.
  7. Ενώ διατηρείται η δυνατότητα των Δήμων να εκδίδουν κανονιστικές πράξεις –και μάλιστα με αντικείμενο την πλήρη απαγόρευση αδειοδότησης, δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τα θεσμική θωράκιση αυτής της στοιχειώδους διαδικασίας ρύθμισης των τοπικών υποθέσεων, θεσμική κατοχύρωση που θα προάσπιζε τον ρόλο των ΟΤΑ για εξασφάλιση μιας ποιότητας ζωής στους κατοίκους.
  8. Όσον αφορά στην βασική φιλοσοφία του ΣΝ για μετάθεση του κέντρου βάρους της διοικητικής μέριμνας στον έλεγχο και όχι στην αδειοδότηση, το δίκτυο δεν θα ειχε αντίρρηση αν πραγματικά εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας. Όπως έχουμε πει και στον Δημο Αθηναίων, που προτίθεται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ΚΥΕ, αν δεν εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην αδειοδοτηση και την αστυνόμευση η εφαρμογή νέων τεχνολογιών από μόνη της δεν εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας.
  Β ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  9. Η θέση του δικτύου σήμερα, είναι ότι το ΣΝ πρέπει να συμπληρωθεί με το παράρτημα και την εισηγητική έκθεση και ν α ξαναδοθεί σε διαβούλευση, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των ρυθμίσεων που εισάγονται και το πεδίο εφαρμογής του.
  10. Βασικές προτάσεις συμπλήρωσης στα κεφάλαια Α ως Ε είναι :
  10.1. Να συμπληρωθεί στα αρ 1και 2 ότι δεν θίγονται οι ρυθμίσεις της περιβαλλοντικής και χωρικής /πολεοδομικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα το καθεστώς θεσμοθετημένων χρήσεων γης (για όλες τις δραστηριότητας και όχι μόνο για τα ΚΥΕ) .
  10.2. Στις αρχές ελέγχου και εποπτείας (Αρ 11 παρ 2 -3) να προστεθεί η αντιμετώπιση της όχλησης που προκαλείται στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων και η κατοικία
  10.3. Επίσης να προβλεφθεί ότι έλεγχοι ασκούνται υποχρεωτικά μετά από καταγγελίες και αν βεβαιωθεί η παράβαση, ο παραβάτης αναλαμβάνει το κόστος του ελέγχου που είναι άμεσα οφειλόμενο (ανεξαρτήτως προστίμου)
  10.4. Στο αρ 14 να προβλεφθούν με σαφήνεια οι υπηρεσίες που ασκούν την αρμοδιότητα ελέγχου, και εποτείας
  10.5. Αρ 15 παρ4-5 να εξασφαλιστεί διαφάνεια με την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα στοιχεία του ΟΠΣ
  10.6. Αρ 16 στις διοικητικές κυρώσεις δεν προβλέπεται αφαίρεση της έγκρισης
  10.7. Αρ 17 να προβλεφθεί τρόπος περιορισμού των αναστολών εφαρμογής των ποινών πχ καταβολή του 30% του προστίμου πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο

  11. Όσον αφορά στο κεφ Ζ το δίκτυο – μετά από μια μακρόχρονη δουλειά γύρω από το ζήτημα των ΚΥΕ – εκφράζει την απορία του αν το θέμα των ΚΥΕ είναι πραγματικά το βασικό πεδίο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί το ΥΠ Ανάπτυξης, στην προσπάθειά του διευκόλυνσης των επενδύσεων και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πρόκειται για ένα τομέα, εύκολων και «φτηνών» επενδύσεων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλα προβλήματα παραβατικότητας με σοβαρές συνέπειες στην υποβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών πόλεων και της τουριστικής ανάπτυξης.
  12. Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας για το κεφ Ζ είναι ότι πρέπει να:
  1.1. Μην καταργηθεί η προέγκριση (αρ29 παρ1και3) αλλά να αντικατασταθεί με έγκριση που θα εκδίδεται από τις Δ.Κ. όπως σήμερα. Δηλαδή βάσει του Σ.Ν. να ενταχθούν τα ΚΥΕ σε καθεστώς έγκρισης και όχι γνωστοποίησης λόγω των πασιφανών κινδύνων για το δημόσιο συμφέρον που επιφέρει η μέχρι σήμερα λειτουργία τους.
  Κατά την προβλεπόμενη στο αρ 5 παρ4 διαβούλευση για την υπαγωγή της δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης θα υπάρξει η ευκαιρία συμπλήρωσης, αποσαφήνισης και ενίσχυσης των προϋποθέσεων.
  1.2. Διορθωθεί στο αρ 29 αρ2 ότι η ΥΔΟΜ εξετάζει τις θεσμοθετημένα επιτρεπόμενες χρήσεις γης (βάσει γενικών ή ειδικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων), και όχι τις υπάρχουσες. Να προβλεφθεί ότι οι εξειδικευμένες χρήσεις και διατάξεις των πδ/των χρήσεων γης (πχ παραδοσιακό καφενείο κλπ) κατισχύουν της διάταξης καταστήματα εστίασης και αναψυχής.
  1.3. Αποσυρθεί το αρθρο 30 που καταργεί την άδεια μουσικής και αντίθετα να ενισχυθεί η δυνατότητα των Δ.Κ. να αρνούνται την άδεια μουσικής σε περιπτώσεις παραβατικών ΚΥΕ. Να συμπληρωθούν οι προϋπόθεσης για την άδεια μουσικής με διάταξη που θα διευκρινίζει ότι η άδεια μουσικής δεν είναι συνοδεύει υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας αλλά υπόκειται σε προϋπόθεσης και περιορισμούς που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
  • Απαίτηση τεχνικής μελέτης ηχοπροστασίας του καταστήματος βάσει των προβλέψεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού (ΓΟΚ/ΚΚ). Πρόβλεψη έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (που θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές δεσμεύσεις του ΓΟΚ/ΚΚ αλλά και δεσμεύσεις για την λειτουργία) για ΌΛΑ τα ΚΥΕ που θα έχουν έγκριση μουσικής με ηχεία.
  • Απαγόρευση εξωτερικών ηχείων αν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 150 μέτρων από νομίμως υφιστάμενη κατοικία.
  • Η παράβαση των κανονισμών ηχορύπανσης συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα και υπόκειται στις ανάλογες διατάξεις
  • Να προβλεφθεί ότι γίνεται ανάκληση της άδειας μουσικής με την ίδια διαδικασία έκδοσής της και μετά από καταγγελίες και βεβαίωση παράβασης και όχι μετά από τελεσίδικη καταδίκη
  • Ότι η ΔΚ αρνείται την έγκριση παράτασης ωραρίου όταν υπάρχουν καταγγελίες περιοίκων για ηχορύπανση.
  1.4. Να τροποποιηθεί το αρ 31 που αφορά στην άδεια χρήσης Κ.Χ. ώστε:
  • Η οριοθέτηση των περιοχών παραχώρησης να εξασφαλίζει το καθεστώς κοινοχρησίας και την ανεμπόδιστη χρήση του Κ.Χ., και την τήρηση των εθνικών και διεθνών κανονισμών για την βιώσιμη κινητικότητα και την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
  • Η άδεια χρήσης ΚΧ υπόκειται σε καθεστώς ελέγχου ως προς την καταλληλότητα του ΚΧ και κάθε Δήμος επιβάλλεται να εκδώσει κανονιστική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του Κ.Χ. ή οριοθετούνται βάσει μελέτης επακριβώς οι περιοχές δυνητικής παραχώρησης.
  • Μπορεί (συμπληρωματικά) να προβλεφθεί ΚΥΑ (Υπ Εσωτερικών και ΥΠΕΝ) για την καταγραφή των προϋποθέσεων και κριτηρίων οριοθέτησης των περιοχών παραχώρησης (παράλληλα με την ΥΑ της παρ 2.), που θα έχει γενική εφαρμογή στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί κανονιστική πράξη Δ.Σ.
  • Να προβλεφθεί απαγόρευση κατασκευών επί ΚΧ (όπως ντέκ και ανεμοφράκτες) χωρίς έγκριση συνολικών «Μελετών Διαμόρφωσης» ανά ενότητα δημόσιου χώρου, εγκεκριμένων από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε δήμου.
  • Κάθε άδεια χρήσης ΚΧ συνοδεύεται από σχέδιο με συντεταγμένες και αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του καταστήματος, ενώ παράλληλα αναρτάται και στο ΟΠΣ
  • Η άδεια ΚΧ είναι ετήσια και η ανάκλησή της –σε περιπτώσεις παραβατικότητας- πρέπει να απλουστευθεί διότι δεν παρακωλύει την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του ΚΥΕ, εντός του καταστήματος

  1.5. Το Αρ 34 εξουσιοδότηση έκδοσης ΚΥΑ για την βεβαίωση χρήσης γης, πρέπει να τροποποιηθεί διότι πρόκειται για σύγχυση αφού εμπλέκει χωρίς λόγο το Υπ Πολιτισμού. Η βεβαίωση χρήσης γης εκδίδεται κανονικά βάσει της αρ 2 αρ 29 (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ) και αν χρειάζεται ΚΥΑ για τα διαδικαστικά ελέγχους κλπ να είναι εσωτερικών και ΥΠΕΝ.

  Τέλος το Δίκτυο επισημαίνει ότι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος, και η υποβάθμισή του αποτελεί μια επικίνδυνη οδό, για την ποιότητα του θεσμικού μας πολιτισμού. Το δίκτυο καλεί την ΚΕΔΕ και τον Δήμο Αθηναίων να παρέμβουν δραστικά και να ζητήσουν την απόσυρση των διατάξεων που υποτιμούν την θεσμική οντότητα της Αυτοδιοίκησης και κυρίως τον ρόλο της στην προάσπιση της ποιότητας ζωής των πόλεων και των κατοίκων τους.

 • 29 Αυγούστου 2016, 08:19 | ΣΕΤΚΕ – Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

  Στο άρθρο 1 «Σκοπός – Γενικές Αρχές» και ειδικότερα στην παράγραφο 4, αναφέρεται ρητά ότι το Κράτος δύναται να λαμβάνει κάθε πρόνοια για να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων
  περιοχών.
  Με βάση δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ένα από τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν με τους δανειστές είναι η μετακίνηση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται σε δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, από τον ΟΓΑ στο ενιαίο καθεστώς του ΕΦΚΑ, εκτός κι αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι δανειστές απαιτούσαν η αλλαγή να ισχύσει για το σύνολο των μικροεπαγγελματιών που έχουν το συγκεκριμένο προνόμιο (περίπου 45.000 ασφαλισμένοι με καφενεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα κ.λπ.), ενώ τελικά η ρύθμιση θα αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
  Ειλικρινά, αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως θα προαχθεί η οικονομία των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών, όταν συζητείται –έστω και ανεπίσημα- η μετάπτωση των επαγγελματιών που κρατούν τον τουρισμό ζωντανό στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της χώρας από το ευνοϊκό καθεστώς του ΟΓΑ στην άμεση εισφορά 26,95% του εισοδήματός τους. Είναι αυτονόητο ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα κλείσει οριστικά τα συγκεκριμένα καταλύματα, αφού οι επιχειρηματίες δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το βάρος αυτό και θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προϊόν των συγκεκριμένων περιοχών.

 • 29 Αυγούστου 2016, 00:15 | Ελένη

  EINAI AΠAPΆΔEKTO H YΓEIA MAΣ NA ANATIΘETAI ΣTOYΣ EΠIXEIPHMATIEΣ. H ΠPOΣTAΣIA THΣ ΔHMΌΣIAΣ YΓEIAΣ EINAI APMOΔIΌTHTA TOY KPΆTOYΣ. ΠPΈΠEI NA ΓINONTAI ΠPOΛHΠTIKOI ΈΛEΓXOI ΠPOTOY ΞEKINΉΣEI TH ΛEITOYPΓIA THΣ MIA EΠIXEIPHΣH.

 • 28 Αυγούστου 2016, 21:01 | Γεώργιος Κίκκος

  Δεν μπορει να δινονται αδειες χωρις να γινεται προληπτικος ελεγχος. Και η Δημοσια Υγεια δεν προστατευεται, και οι επιχειρηματιες χανουν χρηματα αφου επενδυουν χωρις καθοδηγηση απο το κρατος,οπως θα επρεπε να ειναι

 • 28 Αυγούστου 2016, 21:49 | Αγανακτισμένος Πολίτης

  Θα ήταν σκόπιμο να παραταθεί η διαβούλευση κατά τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα, καθώς η περίοδος στην οποία γίνεται συμπίπτει με μήνα διακοπών και υπάρχουν πολλοί πολίτες που δεν την αντιλήφθηκαν εγκαίρως.

 • 28 Αυγούστου 2016, 20:17 | Τασος

  Δεν αναφερετε πουθενα στο νομοσχεδιο με ποιον τροπο θα διασφαλιζεται η δημοσια υγεια γενικοτερα καθως και η επενδυση του επιχειρηματια! Μετατρεπετε τους πολιτες σε ερμαια των καλων ήμη προθεσεων των επιχειρηματιων και τους επιχειρηματιες σε ερμαια των ιδιωτικων συμβουλευτικων εταιριων. Η πολιτεια οφειλει να ειναι υπευθυνη για την ορθη καθοδηγηση των επιχειρηματιων και την διασφαλιση της δημοσιας υγειας ολων των πολιτων.

 • 28 Αυγούστου 2016, 19:58 | anna

  Πιστεύω πως η προστασία της υγείας μας είναι και πρέπει να είναι ευθύνη της πολιτείας και του κράτους. Με το να ανατίθεται στους επιχειρηματίες υποβαθμίζεται η έννοια της Δημόσιας Υγείας. Αναθεωρείστε!

 • 28 Αυγούστου 2016, 18:11 | ΜΑΡΙΑ

  Εγώ, ως απλή πολίτης αναρωτιέμαι ποιος θα αναλάβει την προστασία της Δημόσιας Υγείας, της υγείας μας? Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες…??? Δεν υπαρχει πλέον ΚΡΑΤΟΣ να αναλάβει καμία ευθύνη?? Είμαστε στο έλεος των κερδοσκόπων. ..?

 • 28 Αυγούστου 2016, 17:30 | ΜΑΝΟΣ

  Τόσο ως πολίτης αυτής της χώρας όσο και με την ιδιότητά μου ως γιατρός, θα ήθελα να εκφράσω την αγανάκτησή μου για το νέο σύστημα, που προωθείται, ένα σύστημα που οι έλεγχοι στα καταστήματα θα γίνονται εκ των υστέρων, μετά την ίδρυσή τους. Ποιο το νόημα? Ποιος θα προστατεύσει την υγεία μας?

 • 28 Αυγούστου 2016, 16:50 | imav

  Δεν ερχεται ετσι η αναπτυξη. Η ισοπεδωση ερχεται

 • 28 Αυγούστου 2016, 15:43 | Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την σφραγίδα του ΣΕΒ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ,
  η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στην κατάργηση αδειών & ελέγχων

  Με προειλημμένες αποφάσεις και μια προσχηματική διαβούλευση η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», δηλαδή σε νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούν τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους επιχειρήσεων, που τις οδηγούν σε καθεστώς πλήρους «απελευθέρωσης».

  Το Σχέδιο Νόμου, που έδωσε στη δημοσιότητα και εντάσσεται στις προαπαιτούμενες δράσεις που αφορούν στην ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου έχει γραφτεί και με «το χέρι» του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αποτελεί εναρμόνιση με τις «ελευθερίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπηρετεί μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

  Η κυβέρνηση στο όνομα της προώθησης της ανάπτυξης και του ελεύθερου ανταγωνισμού δίνει «γη και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους, καταργώντας ότι «άφησαν όρθιο» ανάλογοι νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όπως ο ν. 4262/2014, ο 4276/2014, ο ν. 3526/2007. Συνεχίζει την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες.

  Καταργεί την αρχή της προφύλαξης στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων, της πυροπροστασίας και του περιβάλλοντος. Απεμπολεί την ευθύνη του κράτους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αφήνει στα «χέρια» των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρώντας ότι ο ανταγωνισμός θα εξαλείψει και τους κινδύνους, που δημιουργούνται. Όμως από πότε το κυνήγι του κέρδους και η εξοικονόμηση δαπανών αφήνουν περιθώριο στην τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής και την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας;

  Η λογική που διαπνέει όλο το σχέδιο νόμου είναι: δεν προσφέρουν τίποτα οι προληπτικοί έλεγχοι στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αποτελούν «βάρος», βάζουν εμπόδια στις επενδύσεις…, άρα δεν χρειάζονται!!! Οι αρμόδιοι δεν ζήτησαν ούτε καν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διατάξεων εκείνων…., με τις οποίες είχαν ήδη καταργηθεί οι αδειοδοτήσεις σε ορισμένα είδη μικρών και απλών επιχειρήσεων…., αν και έγιναν κάποιες συναντήσεις «επιτροπών» και υπηρεσιακών παραγόντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν ζητούσαν την αξιολόγηση των προηγούμενων νομοθετημάτων θα έβλεπαν ότι η κατάργηση της αδειοδότησης και η επιβολή της γνωστοποίησης απέδειξε ότι δεν πληρούνταν στις περισσότερες των επιχειρήσεων ούτε οι βασικοί όροι υγιεινής καθώς και ότι το καθεστώς αυτό επιβάρυνε και δεν ωφέλησε τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί το κόστος των εκ των υστέρων διορθωτικών παρεμβάσεων είναι πολύ μεγαλύτερο…

  Επιβεβαιώθηκε και με αυτόν τον τρόπο ότι οι διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίες γίνονται τις περισσότερες φορές για να συσκοτίσουν το προειλημμένο των κυβερνητικών επιλογών και αποφάσεων.

  Το Σχέδιο Νόμου καταργεί την απαίτηση για αδειοδότηση σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, στα καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», καθώς και στα τουριστικά καταλύματα. Πρόκειται για τους πρώτους τομείς, καθώς στη συνέχεια με νέα νομοθετήματα θα προχωρήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξορύξεις, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, τα «έξυπνα» επιχειρηματικά πάρκα, οι λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (μαρίνες, γήπεδα γκολφ) κ.ά. Αντιμετωπίζει την υγιεινή και ασφάλεια ως υποδεέστερο παράγοντα από τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης.

  Καταργεί ακόμα και την υποχρέωση για υποβολή γνωστοποίησης καθώς και Υπεύθυνης Δήλωσης του επιχειρηματία, ότι γνωρίζει τους όρους που πρέπει να τηρεί και ότι τους τηρεί!!!

  Για να δημιουργήσει δε την εντύπωση ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτα «τα πράγματα» δίνει την δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να θεσμοθετούν την ένταξη κάποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης ή της έγκρισης, μόνον όταν δημιουργείται «κίνδυνος δημοσίου συμφέροντος»…

  Καταργεί επί της ουσίας και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών, αφού με το άρθρο 13 προβλέπεται η απαίτηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό «της διεξαγωγής των ελέγχων, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται…», το οποίο θα εκδοθεί…!!! Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που με το ισχύον μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4354/2015) κατήργησαν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης που διενεργούσαν ελέγχους εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.

  Αντιμετωπίζει τους υγειονομικούς, κτηνιατρικούς, πυροσβεστικούς κλπ ελέγχους, τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ως γραφειοκρατικά εμπόδια, που εμποδίζουν τις επενδύσεις!! Οι ιδιες οι κυβερνήσεις, που θεωρούσαν αναγκαίο να έχουν λόγο οι Δημαρχιακές Επιτροπές (χορήγηση προέγκρισης) για το που μπορεί να ανοίξει ένα μπακάλικο ή ένα ψιλικατζίδικο, που για χρόνια ήταν απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπογράψει ένας δήμαρχος μια Άδεια Λειτουργίας, έρχονται και βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με τους αναγκαίους προελέγχους και ελέγχους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταργούν όλα!!! Όλα για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

  Δίνει την δυνατότητα να ανατίθεται η αρμοδιότητα των όποιων ελέγχων απομείνουν ως «φύλλο συκής» ή και άλλων αρμοδιοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου!!!, απαξιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Γι αυτό εξάλλου «σπρώχνοντας» τις αδειοδοτήσεις στα Επιμελητήρια (την πόρτα την άνοιξε ο ν. 3526/2007) η κυβέρνηση προωθεί και την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και την θεσμοθέτηση «υπηρεσιών μιας στάσης» για την ίδρυση επιχειρήσεων. Δηλαδή «Γιάννης θα κερνάει, Γιάννης θα πίνει»!!! Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΚΕΔΕ αντέδρασε κι εξέδωσε ανακοίνωση όχι όμως γιατί ενδιαφέρεται για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί « Η αφαίρεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στα οικονομικά των δήμων, οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές». Όσο για την ΕΝΠΕ ούτε κουβέντα…

  Μέχρι τώρα οι επαγγελματίες και οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις έβρισκαν έναν σύμβουλο στις δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες, που τους παρείχε δωρεάν οδηγίες, συστάσεις και συμβουλές, για να καταφέρνουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θα οδηγούνται «υποχρεωτικά» και αυτοί να πληρώνουν μια πιστοποιημένη ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλών, πιστοποιητικών κλπ, για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη γνώση και τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. Αντί να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους η διεξαγωγή των ελέγχων και η παροχή συμβουλών και οδηγιών μεταφέρεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Αποκαλύπτεται δηλαδή πόσο προσχηματική και αντιφατική είναι η επιχειρηματολογία τους. Από τη μια επαίρονται ότι μειώνουν το χρόνο για την έκδοση άδειας, από την άλλη αυξάνουν το κόστος, έστω και έμμεσα, για την έκδοσή της. Φυσικά αυτό γίνεται σε βάρος των μικρών επιχειρηματιών, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με ένα κοστολόγιο που πολλοί απ’ αυτούς δεν θα μπορούν να αντέξουν. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, μέσα από τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί η κυβέρνηση.

  Βέβαια από την άλλη, η τραγική κατάσταση του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο από πλευράς προσωπικού, όσο και των μέσων που διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια το έργο τους, δεν προδιαθέτουν θετικά για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι μυστικό, όπως καταγράφεται στον τύπο τουλάχιστον, η αύξηση των τροφιμογενών λοιμώξεων, ο μειωμένος αριθμός – σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους αλλά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες – δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. πόσιμου νερού) εξαιτίας παύσης λειτουργίας εργαστηριακών υποδομών (π.χ ΠΕΔΥ ΑΜΘ) και έλλειψης αναλωσίμων.

  Προπαγανδίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης πως εναρμονίζει το καθεστώς της λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των ελέγχων με αυτό των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, αποσιωπώντας σκόπιμα, ότι όλα τα διατροφικά σκάνδαλα ξεκίνησαν από αυτές τις Ευρωπαϊκές Χώρες, που οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, που την σφραγίδα την βάζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

  Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι των Περιφερειών απορρίπτουμε αυτό το Σχέδιο Νόμου, το οποίο δεν παίρνει βελτίωση και ζητάμε:

  -να παραμείνουν οι αρμοδιότητες στις Περιφέρειες

  -να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε και οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, να γίνονται με «κωδικοποιημένες», σταθερές, διαφανείς διαδικασίες και να αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας των πολιτών

  -να παρθούν μέτρα αναβάθμισης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.-

 • 27 Αυγούστου 2016, 20:03 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 5 η 10 ΕΤΗ
  ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • 27 Αυγούστου 2016, 19:55 | Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την σφραγίδα του ΣΕΒ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ,
  η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στην κατάργηση αδειών &
  ελέγχων

  Με προειλημμένες αποφάσεις και μια προσχηματική διαβούλευση η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», δηλαδή σε νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούν τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους επιχειρήσεων, που τις οδηγούν σε καθεστώς πλήρους «απελευθέρωσης».

  Το Σχέδιο Νόμου, που έδωσε στη δημοσιότητα και εντάσσεται στις προαπαιτούμενες δράσεις που αφορούν στην ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου έχει γραφτεί και με «το χέρι» του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αποτελεί εναρμόνιση με τις «ελευθερίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπηρετεί μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

  Η κυβέρνηση στο όνομα της προώθησης της ανάπτυξης και του ελεύθερου ανταγωνισμού δίνει «γη και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους, καταργώντας ότι «άφησαν όρθιο» ανάλογοι νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όπως ο ν. 4262/2014, ο 4276/2014, ο ν. 3526/2007. Συνεχίζει την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες.

  Καταργεί την αρχή της προφύλαξης στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων, της πυροπροστασίας και του περιβάλλοντος. Απεμπολεί την ευθύνη του κράτους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αφήνει στα «χέρια» των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρώντας ότι ο ανταγωνισμός θα εξαλείψει και τους κινδύνους, που δημιουργούνται. Όμως από πότε το κυνήγι του κέρδους και η εξοικονόμηση δαπανών αφήνουν περιθώριο στην τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής και την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας;

  Η λογική που διαπνέει όλο το σχέδιο νόμου είναι: δεν προσφέρουν τίποτα οι προληπτικοί έλεγχοι στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αποτελούν «βάρος», βάζουν εμπόδια στις επενδύσεις…, άρα δεν χρειάζονται!!! Οι αρμόδιοι δεν ζήτησαν ούτε καν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διατάξεων εκείνων…., με τις οποίες είχαν ήδη καταργηθεί οι αδειοδοτήσεις σε ορισμένα είδη μικρών και απλών επιχειρήσεων…., αν και έγιναν κάποιες συναντήσεις «επιτροπών» και υπηρεσιακών παραγόντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν ζητούσαν την αξιολόγηση των προηγούμενων νομοθετημάτων θα έβλεπαν ότι η κατάργηση της αδειοδότησης και η επιβολή της γνωστοποίησης απέδειξε ότι δεν πληρούνταν στις περισσότερες των επιχειρήσεων ούτε οι βασικοί όροι υγιεινής καθώς και ότι το καθεστώς αυτό επιβάρυνε και δεν ωφέλησε τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί το κόστος των εκ των υστέρων διορθωτικών παρεμβάσεων είναι πολύ μεγαλύτερο…

  Επιβεβαιώθηκε και με αυτόν τον τρόπο ότι οι διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίες γίνονται τις περισσότερες φορές για να συσκοτίσουν το προειλημμένο των κυβερνητικών επιλογών και αποφάσεων.

  Το Σχέδιο Νόμου καταργεί την απαίτηση για αδειοδότηση σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, στα καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», καθώς και στα τουριστικά καταλύματα. Πρόκειται για τους πρώτους τομείς, καθώς στη συνέχεια με νέα νομοθετήματα θα προχωρήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξορύξεις, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, τα «έξυπνα» επιχειρηματικά πάρκα, οι λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (μαρίνες, γήπεδα γκολφ) κ.ά. Αντιμετωπίζει την υγιεινή και ασφάλεια ως υποδεέστερο παράγοντα από τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης.

  Καταργεί ακόμα και την υποχρέωση για υποβολή γνωστοποίησης καθώς και Υπεύθυνης Δήλωσης του επιχειρηματία, ότι γνωρίζει τους όρους που πρέπει να τηρεί και ότι τους τηρεί!!!

  Για να δημιουργήσει δε την εντύπωση ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτα «τα πράγματα» δίνει την δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να θεσμοθετούν την ένταξη κάποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης ή της έγκρισης, μόνον όταν δημιουργείται «κίνδυνος δημοσίου συμφέροντος»…

  Καταργεί επί της ουσίας και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών, αφού με το άρθρο 13 προβλέπεται η απαίτηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό «της διεξαγωγής των ελέγχων, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται…», το οποίο θα εκδοθεί…!!! Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που με το ισχύον μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4354/2015) κατήργησαν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης που διενεργούσαν ελέγχους εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.

  Αντιμετωπίζει τους υγειονομικούς, κτηνιατρικούς, πυροσβεστικούς κλπ ελέγχους, τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ως γραφειοκρατικά εμπόδια, που εμποδίζουν τις επενδύσεις!! Οι ιδιες οι κυβερνήσεις, που θεωρούσαν αναγκαίο να έχουν λόγο οι Δημαρχιακές Επιτροπές (χορήγηση προέγκρισης) για το που μπορεί να ανοίξει ένα μπακάλικο ή ένα ψιλικατζίδικο, που για χρόνια ήταν απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπογράψει ένας δήμαρχος μια Άδεια Λειτουργίας, έρχονται και βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με τους αναγκαίους προελέγχους και ελέγχους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταργούν όλα!!! Όλα για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

  Δίνει την δυνατότητα να ανατίθεται η αρμοδιότητα των όποιων ελέγχων απομείνουν ως «φύλλο συκής» ή και άλλων αρμοδιοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου!!!, απαξιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Γι αυτό εξάλλου «σπρώχνοντας» τις αδειοδοτήσεις στα Επιμελητήρια (την πόρτα την άνοιξε ο ν. 3526/2007) η κυβέρνηση προωθεί και την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και την θεσμοθέτηση «υπηρεσιών μιας στάσης» για την ίδρυση επιχειρήσεων. Δηλαδή «Γιάννης θα κερνάει, Γιάννης θα πίνει»!!! Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΚΕΔΕ αντέδρασε κι εξέδωσε ανακοίνωση όχι όμως γιατί ενδιαφέρεται για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί « Η αφαίρεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στα οικονομικά των δήμων, οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές». Όσο για την ΕΝΠΕ ούτε κουβέντα…

  Μέχρι τώρα οι επαγγελματίες και οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις έβρισκαν έναν σύμβουλο στις δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες, που τους παρείχε δωρεάν οδηγίες, συστάσεις και συμβουλές, για να καταφέρνουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θα οδηγούνται «υποχρεωτικά» και αυτοί να πληρώνουν μια πιστοποιημένη ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλών, πιστοποιητικών κλπ, για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη γνώση και τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. Αντί να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους η διεξαγωγή των ελέγχων και η παροχή συμβουλών και οδηγιών μεταφέρεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Αποκαλύπτεται δηλαδή πόσο προσχηματική και αντιφατική είναι η επιχειρηματολογία τους. Από τη μια επαίρονται ότι μειώνουν το χρόνο για την έκδοση άδειας, από την άλλη αυξάνουν το κόστος, έστω και έμμεσα, για την έκδοσή της. Φυσικά αυτό γίνεται σε βάρος των μικρών επιχειρηματιών, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με ένα κοστολόγιο που πολλοί απ’ αυτούς δεν θα μπορούν να αντέξουν. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, μέσα από τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί η κυβέρνηση.

  Βέβαια από την άλλη, η τραγική κατάσταση του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο από πλευράς προσωπικού, όσο και των μέσων που διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια το έργο τους, δεν προδιαθέτουν θετικά για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι μυστικό, όπως καταγράφεται στον τύπο τουλάχιστον, η αύξηση των τροφιμογενών λοιμώξεων, ο μειωμένος αριθμός – σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους αλλά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες – δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. πόσιμου νερού) εξαιτίας παύσης λειτουργίας εργαστηριακών υποδομών (π.χ ΠΕΔΥ ΑΜΘ) και έλλειψης αναλωσίμων.

  Προπαγανδίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης πως εναρμονίζει το καθεστώς της λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των ελέγχων με αυτό των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, αποσιωπώντας σκόπιμα, ότι όλα τα διατροφικά σκάνδαλα ξεκίνησαν από αυτές τις Ευρωπαϊκές Χώρες, που οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, που την σφραγίδα την βάζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

  Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι των Περιφερειών απορρίπτουμε αυτό το Σχέδιο Νόμου, το οποίο δεν παίρνει βελτίωση και ζητάμε:

  -να παραμείνουν οι αρμοδιότητες στις Περιφέρειες

  -να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε και οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, να γίνονται με «κωδικοποιημένες», σταθερές, διαφανείς διαδικασίες και να αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας των πολιτών

  -να παρθούν μέτρα αναβάθμισης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.-

 • 25 Αυγούστου 2016, 22:34 | ΕΡΙ

  Με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά καταργείται οποιοσδήποτε έλεγχος πριν από την έναρξη της επιχείρησης, όπως γίνεται σήμερα με το σύστημα της γνωστοποίησης – υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων και δεδομένων, που είναι τελείως αναποτελεσματικό γιατί κανείς δε γνωρίζει από τους υπεύθυνους των ΕΥΕ τι είναι αυτά που δηλώνουν. Θα ιδρύονται ανεξέλεγκτα επιχειρήσεις με σοβαρότατο κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας.

 • 25 Αυγούστου 2016, 13:09 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ

  Θέμα: Σχόλια και προτάσεις επί του συνόλου του Σχεδίου Νόμου, άρθρα 1-47. «Θεσμικό Πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» από Ειρήνη Πορτάλιου

   Για ποιά απλοποίηση αδειοδότητης επιχειρήσεων (μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών) αναφέρεται το Σ/Ν όταν για την εφαρμογή του απαιτείται η έκδοση 23 ΥΑ, ΚΥΑ,ΠΔ, πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση Ομάδας διαχείρησης Έργου για την εφαρμογή του υποψήφιση Νόμου,κανονιστικές αποφάσεις ΟΤΑ, Πυροσβεστικές διατάξεις Αρχηγού Π.Σ. και έκδοση ΦΕΚ ;;!!
  (βλέπε άρθρα 2§4, 5§4&5, 10§4, 13, 15§11, 16§1&2, 18§6, 20§6&7, 23§4, 26, 27§1α, 31§2, 33, 34,35, 36§2, 41§1στ’ &2δ, 45, 47§3, 1ΥΑ & 1 ΚΥΑ,47§4 το 1 & 2 και την υφιστάμενη Νομοθεσία που δεν καταργείται !!!)
   Για ποιό όφελος των επιχειρήσεων επικαλείται; Την γνωστοποίηση ή την έγκριση;;!!
  Όφελος θα έχει η όποια επιχείρηση όταν θεσπιστούν απλοί, ρητοί, σταθεροί και ασφαλείς κανόνες υγείας,εργασίας, ίδρυσης, παραγωγής για όλους (επιχειρήσεις, πολίτες, περιβάλλον).
  Το Σ/Ν βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη!! Πρώτα ιδρύεται-λειτουργεί (γνωστοποίηση ή έγκριση) η επιχείρηση και εκ των υστέρων (εν λειτουργία) διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές – οι οποίες δεν ορίζονται ρητά ποιές είναι. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προυποθέσεις και επιβληθούν κυρώσεις πχ οριστική διακοπή λειτουργίας με σφράγιση μηχ/κου εξοπλισμού ή καταστήματος πάνε χαμένα όλα για την επιχείρηση (τυχόν δάνειο, μηχανήματα, ενοίκια,πελάτες,παραγγελίες,δεσμεύσεις κλπ).
   Για ποιά ασφάλεια και υγιεινή αναφέρεται όταν καταργεί την πυρασφάλεια ή μέτρα πυροπροστασίας στο μεγαλύτερο μέρος των Μ.Μ.Ε και τον υγειονομικό έλεγχο (υγειονομική καταλληλότητα) σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος;;!! Ποιός προστατεύεται κατ’αυτόν τον τρόπο;; Eπιχειρήσεις; πολίτες; περιβάλλον;; ΚΑΝΕΙΣ
   Για ποιά εφαρμογή Κανονισμών (ΕΚ) π.χ. 853/2004, 1069/2009 κλπ αναγράφει;; Των Κανονισμών που αναφέρονται παρερμινεύοντας τα όσα ορίζουν κατά το δοκούν και για ίδια οφέλη αδιαφορώντας για τις όποιες επιπτώσεις;;
   Τα κριτήρια υπαγωγής οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης (άρθρα 4 & 5) είναι επιεικώς απαράδεκτα γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ούτε διασφαλίζουν το δημόσιο αλλά και το επιχειρηματικό συμφέρον. Αντίθετα.
   Κατά των πράξεων των Αρμοδίων Αρχών (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού ή πιστοποιημένων φορέων για τους οποίους έχει ακδοθεί το αντίστοιχο Π.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 8,17,19 κλπ του Ν.3982/2011), οι προσφυγές πρέπει να ασκούνται και να εξετάζονται από άλλη Αρχή απ’ αυτήν που την εξέδωσε γιατί έτσι αποφεύγεται ελεγκτής και ελεγχόμενος να ταυτίζονται (πχ. εξέταση προσφυγής μέλους του Πιστοποιημένου Επιμελητηρίου από το ίδιο το Επιμελητήριο ή οι προσφυγές κατά πράξεων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού να εξετάζονται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Γ.Γ. Περιφέρειας ή Δήμου). Οι προσφυγές πρέπει να εξετάζονται από την οικεία Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
   Το Σ/Ν αφαιρεί αρμοδιότητες και πόρους (παράβολα, ανταποδοτικά τέλη κλπ) από τους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού κατά παράβαση του Ν.3952/10 «Καλλικράτης».
   Δεν αναφέρεται πως καταργείται η πράξη της Αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση μεταβίβασης, αλλαγής επωνυμίας, αλλαγής δραστηριότητας κλπ. Πρέπει να αναφερθεί ρητά γιατί πχ σε περίπτωση αλλαγής φορέα, μεταβίβασης κλπ ο αρχικός κάτοχος της γνωστοποίησης ή της έκρισης θαναι κάτοχος της ίδιας πράξης στην επωνυμία του με το νέο κάτοχο που και οι δύο πράξεις παράγουν ίδιο έργο και δικαιώματα σε αμφότερους για τον ίδιο χώρο, δραστηριότητα κλπ. Απαράδεκτο από κάθε άποψη και για τον επιπλέον λόγο ότι στο άρθρο 4§2 του Σ/Ν αναφέρεται το περιεχόμενο της γνωστοποίησης γεγονός που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ανακληθεί η εν λόγω πράξη σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού θα περιέχει μόνο προσωπικά στοιχεία (επωνυμία, θέση και είδος δραστηριότητας). Σε ποιό Νομικό πλαίσιο στηρίζεται και πώς ανακαλείται;;!!!
   Είναι απαράδεκτη η αναφορά στα άρθρα 1§6, 14§1 ότι δύναται (είναι δυνητικό) οι Αρμόδιες Αρχές (δεν αναφέρονται) να αναθέτουν αρμοδιότητες (δεν αναφέρονται ποιές) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (δεν αναφέρεται πιστοποίηση, ΠΔ κλπ) κατά τις κείμενες διατάξεις άσκηση δημόσιας υπηρεσίας !!!
  Αυτό συνιστά πλήρη απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών. Οι εν λόγω διατάξεις αλλά και όπου αυτές αναφέρονται επιβάλλεται να διαγραφούν για ευνόητους λόγους αλλά και γιατί η έκφραση «άσκηση δημόσιας υπηρεσίας» δεν επιδέχεται παρερμηνίες κατά το δοκούν.
   Αναφορικά με τις διοικητικές διαδικασίες [προθεσμίες, ηλεκτρονικές διαδικασίες (ΟΠΣ-ΑΔΕ), ο τρόπος διεξαγωγής ελέγχων (πότε και πως), σύνταξη-συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων κλπ] δεν είναι εφαρμόσημα γιατί στην πράξη έχουν αποδειχθεί ακριβώς τα αντίθετα.
  Ειδικότερα για τα ηλεκτρονικά συστήματα επισημαίνονται τα εξής:
  Τα ηλεκτρονικά συστήματα όλων των εμπλεκομένων Αρμόδιων και συναρμόδιων Αρχών (ΟΤΑ α’ και β’, Υπουργεία, Πιστοποιημένα Επιμελητήρια, ιδιώτες ελεγκτές κ.λ.π.) δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, δεν είναι πιστοποιημένα για ασφαλή διακίνηση πράξεων και δεδομένων, δεν υπάρχουν πιστοποιημένες υπογραφές, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων των υφιστάμενων ηλεκτρονικών δόμων κ.λ.π.. Ως εκ τούτου η εν λόγω νομοθέτηση δεν λύνει τα προβλήματα που πράγματι υφίστανται. Απαιτούνται πρώτα υποδομές ή αναβάθμιση των υφιστάμενων και μετά πιστοποίηση, διαλειτουργικότητα κ.λ.π.
   Το Σ/Ν δεν απλοποιεί διαδικασίες. Αντίθετα τις αυξάνει τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
   Υπάρχουν ασάφειες, αναφορές σε κατηργημένες διατάξεις, εισάγει διατάξεις κατά παράβαση του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου (βλέπε άρθρο 15 §8, 18 §4 πως καταργείται;, άρθρο 1 §6, άρθρο 14 §1, άρθρο 27 §6, άρθρο 29 §2 χρήση γης κλπ).
  Εν κατακλείδι το Σ/Ν είναι σκόπιμο να αποσυρθεί και να ανασυνταχτεί βάσει Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου ώστε να εξυπηρετεί πραγματικά την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Για τη νόμιμη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών) να απαιτούνται κατά περίπτωση ΜΟΝΟ τα ακόλουθα:

  Α.Για επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης
  1. Χρήση γης και χώροι κύριας χρήσης ή βιομηχανικής ή αποθήκης από οικεία Πολεοδομική Αρχή.
  2. Πολεοδομική νομιμότητα (οικοδομική άδεια ή/και τακτοποίηση από οικεία Πολεοδομική Αρχή).
  3. Κανονισμός Πολυκατοικίας ή σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από τον νόμιμο υπεύθυνο-εκπρόσωπο του κτηρίου ότι επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας στον εν λόγω χώρο (απαιτούνται μόνο σε πολυόροφα κτίρια με οικογένειες και ενοίκους).
  4. Π.Π.Δ. αναγράφονται από την αδειοδοτούσα αρχή στο στέλεχος της άδειας λειτουργίας.

  Β.Για επιχειρήσεις μέσης και υψηλής όχλησης
  1. Τα Α1, Α2 και Α3 κατά περίπτωση.
  2. ΑΕΠΟ και Πυρασφάλεια κατά την έναρξη λειτουργίας ή κατά τον έλεγχο της αρμόδιας για αδειοδότηση ή/και έλεγχο Αρχής.
  • Αν είναι σε υπό ανέγερση κτήριο με απαίτηση υποδομών με την υποβολή του αιτήματος για θεώρηση σχ/των.
  • Αν είναι σε υφιστάμενο κτήριο και απαιτούνται κατά τις κείμενες Περιβαλλοντικές και Πυροσβεστικές διατάξεις.
  • Για ΟΕ, ΕΠΕ. ΙΚΕ, ΑΕ απαιτείται καταστατικό το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα (ηλεκτρονικά) από το ΓΕΜΗ από την αδειοδοτούσα Αρχή. ΔΟΥ και ΑΦΜ αναγράφονται στις αιτήσεις.
  • Να χορηγούνται σε όλες τις εν λόγω επιχειρήσεις μόνο άδειες λειτουργίας και όχι πληροφορικά έγγραφα τα οποία ούτε προσβάλλονται ούτε ανακαλούνται.
  • Με την υποβολή αιτήματος για έναρξη άσκησης δραστηριότητας στις Αρμόδιες Αρχές (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, Πιστοποιημένα Επιμελητήρια) το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή (έντυπη ή ηλεκτρονική) του συνόλου των δικαιολογητικών Α,Β και Γ κατά περίπτωση διενεργείται έλεγχος (πρόληψη και όχι καταστολή) και άμεσα χορηγείται η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
  • Εάν απαιτούνται γνωμοδοτήσεις ή απόψεις άλλων συναρμόδιων Αρχών αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή.
  • Κατάργηση κάθε συμβουλίου ή/και επιτροπής για αδειοδότηση για όλες τις αναφερόμενες στο Σ/Ν επιχειρήσεις. Να υπάρχει ΜΟΝΟ η αντίστοιχη Διεύθυνση η οποία θα αδειοδοτεί.

 • 24 Αυγούστου 2016, 18:17 | Κυριακούλα

  Πως μπορούμε να μιλάμε για διεύρυνση της μεθόδου των γνωστοποιήσεων σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν δαπό την ως τώρα εφαρμογή της, προκύπτει ότι απλά αποτελεί την συμπλήρωση μιας υπεύθυνης δήλωσης, με συχνά αναληθή στοιχειά και δεδομένα; Τι γίνεται με την υποχρέωση του Κράτους για την λήψη θετικών μέτρων περί προστασίας της υγείας των πολιτών και την προτεραιότητα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας;

 • 24 Αυγούστου 2016, 14:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Ο παρόν νόμος είναι μια πρόγευση της εφαρμογής των με κάθε τρόπο προωθούμενων συμφωνιών τύπου TTIP και CETA. Θυσιάζει σημαντικά δημόσια αγαθά στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης. Λύνει μικρά σύγχρονα προβλήματα, μα θα βγάλει απο το σκοτεινό χρονοντούλαπο του μεσαίωνα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα θεωρούνται λυμένα, προβληματα που άπτονται της δημόσιας υγείας. Οι δικλείδες ασφαλείας που θέτει για να αποφύγει σοβαρούς κινδύνους είναι απολύτως ασαφείς και αόριστες.Οι πολιτικά υπεύθυνοι είτε υποτιμούν τους κινδύνους είτε υπερτιμούν την αυτορρυθμιστική ικανότητα της ανθρώπινης κοινωνίας.

  Το κράτος πρόνοιας και η αρχή της προφύλαξης δεν υπαρχουν τυχαία. Είναι ένα συναρμολόγημα που η αναγκαιότητα χιλιετιών ανθρώπινης ιστορίας παθών και σφαλμάτων το προσέθεσε στην κοινωνική μας εξέλιξη.

  Εσείς μια «αριστερή» κυβέρνηση το αποδομείται νόμο- νομο…

  Η απλοποίηση των διαδικασιών των οικονομικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε κάλλιστα να επιτευχθεί ήπια , χωρίς να εμπλακούμε σε τέτοιους κινδύνους.

 • Από την πρώτη ανάγνωση γίνεται ξεκάθαρο ότι στο όνομα της «καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων» καταστρατηγείται η θεμελιώδης «αρχή της προφύλαξης» και εισάγεται η νεοφιλελεύθερη αρχή «της απόδειξης της βλαπτικότητας». Διαπιστώνεται η αντικατάσταση της «Διενέργειας εκ των προτέρων ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας» καταστημάτων, εργαστηρίων και υπηρεσιών, με το νεοφιλελεύθερο πνεύμα «Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου». Το σ.ν. καταργεί την αρχή της προφύλαξης, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών TTIP CETA Tisa.
  Το σχέδιο νόμου, που αποτελεί «τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, σύμφωνα με τους εισηγητές, νομιμοποιεί και εφαρμόζει τις συμφωνίες TTIP CETA πριν από την ψήφισή/έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο.

  Το ν/σ αυτό δεν επιδέχεται βελτιώσεις και στο σύνολο του προτείνεται να αποσυρθεί γιατί διαπνέεται από την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και την αποδοχή της απόδειξης της βλαπτικότητας, που είναι αντίθετη με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος.
  [στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τέσσερις περιπτώσεις που επιβεβαώνουν την άποψή μας]

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:50 | Καίτη Μυλωνά

  Να προστεθεί: και της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:30 | θέτω ερώτημα που δεν θα απαντηθεί

  Κατάργηση εμποδίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά απο 6 χρόνια απάιτησης των δανειστών για πλήρη άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων??
  Μάλλον περί αστείου πρόκειται. Αν δεν πρόκειται περι αστείου το λογιστικό επάγγελμα ανοιξε , και αν ναί πότε?, Οτι ίσχυε απο το 1998 νόμος παπαντωνίου σημίτη (2515/97) ΠΔ 340/98 ισχύει ακόμα.
  Οι αλλαγές , μείωση απο 4 τάξεις σε 2. Οι δικαιούχοι, ΙΕΚ με 3,5 χρόνια και πιστοποίηση σπουδών εξισώνονται με εμπειρικούς απόφοιτους λυκείου στην Β τάξη με δικαίωματα να κάνουν οι ίδιοι σαν επιτηδευματίες την φορολογική τους δήλωση και να κρατάνε συνοικιακά μικρομάγαζα, και Α τάξη όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (3ετη-4ετη)-ΚΑΤΕΕ (2ετη)συναφούς ή μη ειδικότητας με τα λογιστικά.
  Αυτή είναι η κατάργηση εμποδίων? Να κυβερνάνε τα επιμελητήρια και οι συντεχνίες?

 • 22 Αυγούστου 2016, 20:53 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑ

  Όσοι ασχολούμαστε με τον έλεγχο των επιχειρήσεων, που ιδρύονται και λειτουργούν με το σύστημα της γνωστοποίησης – «τικαρίσματος» κουτιών – υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων και δεδομένων, που πολλές φορές ούτε οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν τι δηλώνουν (!), διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα, αλλά αντίθετα δημιουργεί πολλά προβλήματα.
  Τώρα, με την επέκτασή του και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος καταλύεται και «ξεπερνιέται» οριστικά η πρωταρχική και βασικότερη έννοια του ελέγχου, αυτή της πρόληψης.
  Πέρα και πάνω από κάθε «οικονομική δραστηριότητα» (πρέπει να) είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, έννοια ανύπαρκτη στο νομοσχέδιό σας…

 • 22 Αυγούστου 2016, 20:28 | Μαρία Σαραφίδου

  Με την απλή λογική, θα πρέπει να προυπάρχει Υγειονομικός έλεγχος πρίν το άνοιγμα οποιουδήποτε ΚΥΕ, γιατί δεν μπορεί το κράτος να βασιστεί στην απλή δήλωση του επιχειρηματία και να διακινδυνεύει την υγεία των πολιτών με ευθήνη του. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η διαδικασία που τηρείται στα περισσότερα κράτη του κόσμου.

  Ως τώρα οι άδειες μουσικών οργάνων χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, αυτή που επέτρεπε την εκπομπή μουσικής με εξωτερικά ηχεία και αυτή που επέπτρεπε την εκπομή της με ηχεία εσωτερικού χώρου με κλειστά όλα τα κουφώματα και με μετρήσεις της εκπομπής του ήχου. Δυστυχώς είμαι παθούσα της βαρειάς 7ετους ηχορρύπανσης που έχω εγώ και πολλοί άλλοι υποστεί, ακόμη και με την ισχύ αυτού του νόμου, από ΚΥΕ που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη οικιστική περιοχή, μετά από πάμπολλες ενέργειες και προσφυγές σε όλες τις Υπηρεσίες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε αποτελεσματική λύση είναι η δυσλειτουργία των νόμων και η ανοχή του Δήμου και πολλών άλλων Υπηρεσιών. Ο Συνήγορος του Πολίτη γνωρίζει αυτό το θέμα πολύ καλά για όλη την επικράτεια και μπορεί να κάνει πολύ σωστές προτάσεις. Είναι η μόνη Υπηρεσία που με βοήθησε ουσιαστικά. Η κατάργηση της άδειας μουσικών οργάνων θα είναι ολέθρια και θα δημιουργήσει τεράστεια προβλήματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου βρίσκονται πάρα πολλά ΚΥΕ, για αυτό θεώρώ, λάθος την κατάργησή της.

  Πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να εκδίδεται άδεια λειτουργίας ΚΥΕ από την Αρχαιολογία για ανακυρηγμένους αρχαιολογικούς τόπους πρίν την έναρξη της λειτουργίας τους, όπως σήμερα ισχύει ο νόμος. Αν καταργήσετε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι μπορεί να ανοίξει ένα μπαρ με μουσική στους πρόποδες της Ακρόπολης?
  Βέβαια και με την σημερινή ισχύ του νόμου, το συγκεκριμένο ΚΥΕ από το οποίο έχω υποστεί την 7ετη παραβατική λειτουργία ως προς την ηχορρύπανση, βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο. Πσρ’όλσ συτά, του παραχωρήθηκε παράνομη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, ενω δεν προυπήρχει η Αδεια λειτουργίας από την Αρχαιολογία, χωρίς κσμία επίπτωση σε κσνένσν, ενώ έχω επσνηλλημένσ κστσγράψει την πσράβσση.

  Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ένας επιχειρηματίας δεν πρέπει να βρίσκει τόσες γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Μπορείτε όμως να συντομεύσετε τις διαδικασίες χωρίς να καταργήσετε τα βασικά και καίρια σημεία τους.

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:54 | Κατερίνα Μιχελή

  Α. Η εμπειρία της εφαρμογής των γνωστοποιήσεων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές αναφέρονται στις υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (Φ.Ε.Κ. 3402/2013 τ. Β’) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (Φ.Ε.Κ. 3403/2013 τ. Β’) Κ.Υ.Α. δείχνει ότι δεν λειτούργησε θετικά. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν πληρούνταν οι βασικοί υγειονομικοί όροι λειτουργίας και οι υπεύθυνοι αυτών δεν διέθεταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

  Β. Με την διεύρυνση της μεθόδου των γνωστοποιήσεων σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος:
  i. Καταλύεται η δυνατότητα ελέγχου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των ΕΥΕ πριν την έναρξη λειτουργίας τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, εφόσον είναι εφικτό, οι απαραίτητες αλλαγές/ βελτιώσεις.
  ii. Τίθενται απευθείας σε λειτουργία ΕΥΕ, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες σε πολίτες, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ο παραμικρός υγειονομικός ή άλλος έλεγχος σε αυτές, με αποτέλεσμα να τίθεται σε πιθανό κίνδυνο η Δημόσια Υγεία, μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτός.
  iii. Καθίστανται δύσκολες ή αδύνατες να πραγματοποιηθούν κτηριακές αλλαγές σε ΕΥΕ που ήδη λειτουργούν.
  iv. Αντί να δίνεται βαρύτητα στον προληπτικό έλεγχο ώστε να προλαμβάνονται προβλήματα και κίνδυνοι πριν εξελιχθούν, μετατοπίζεται το βάρος στον κατασταλτικό έλεγχο αυτών.

  Γ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα η υγεία ανήκει στα πρωταρχικά αγαθά. Το Σύνταγμα με το άρθρο 21 παρ. 3 και με την νομολογία ΣτΕ 400/86, κατοχυρώνει το δικαίωμα της υγείας καθώς «ιδρύει ευθεία εκ του Συντάγματος υποχρέωση του Κράτους για την λήψη θετικών μέτρων προς προστασία της υγείας των πολιτών, στους οποίους δίνει δικαίωμα να απαιτήσουν από την πολιτεία την πραγμάτωση της αντίστοιχης υποχρεώσεώς της».
  Το δικαίωμα αυτό έχει γίνει αιτία περιορισμού άλλων δικαιωμάτων διότι θεωρείται προτεραιότητα η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Π.χ. απόφαση ΣτΕ 2412/1993. Άρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας των πολιτών που αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος, δύναται να υπάρχει περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας.

  Με το παρουσιαζόμενο σχέδιο, πόσο λήφθηκαν υπόψη οι εμπειρίες από την ήδη αποτυχημένη εφαρμογή των γνωστοποιήσεων; Με το παρουσιαζόμενο σχέδιο, τι αποτελεί τελικά προτεραιότητα; Τι θεωρείται πιο σημαντικό;

 • 19 Αυγούστου 2016, 14:59 | Βάσω

  Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι κατ’ ελάχιστο αδικαιολόγητη.
  Δίνεται μεγαλύτερη νομική κάλυψη στις συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεις ενώ φοροδιαφεύγουν συστηματικά και ασύστολα τώρα που παρουσιάζουν κάμψη;
  Το Υπουργείο «προνοεί» για να προστατέψει τους «επιχειρηματίες εστίασης» από οποιοδήποτε έλεγχο αφού όλα θα είναι ορθά «κατά δήλωσή τους». Οι υπόλοιποι πολίτες που μένουν/εργάζονται γύρω από αυτές τις περιοχές είναι δεύτερης κατηγορίας;

 • 18 Αυγούστου 2016, 17:17 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Δυστυχώς , δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη απλοποίηση της νομοθεσίας. Το σύνολο των νόμων ,ΠΔ, ΥΑ , εγκυκλίων , γνωμοδοτήσεων κλπ εξακολουθούν να ισχύουν. Με την γνωστοποίηση ο αδαής επαγγελματίας δηλώνει ουσιαστικά ότι έχει εφαρμόσει όλα τα (άγνωστά του )παραπάνω. Και μιλάμε για πράγματα τα οποία πολλές φορές ερμηνεύονται και εφαρμόζονται διαφορετικά από τις ίδιες ανά την επικράτεια υπηρεσίες του κράτους !!Και σε ενδεχόμενο έλεγχο , να τα πρόστιμα , να και τα λαδώματα , να και η διαφθορά.
  Κοντολογίς , σηκώσαμε το χαλί και ρίξαμε από κάτω τη στάχτη…

 • 18 Αυγούστου 2016, 13:25 | Ανδρέας Νταλιάνης – Γεώργιος Σιδέρης

  «λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα».
  Η παραπάνω ρήση του Ξενοφώντα τα λέει όλα.

  Αν το κείμενο αυτό θεωρείται σχέδιο νόμου για να ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, οι κ. κ. Βουλευτές θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται …

  Αναρωτιόμαστε όμως, τα μέλη της ομάδας εργασίας, που συνέταξαν το σχέδιο, συμφωνούν με αυτό;

 • 12 Αυγούστου 2016, 13:48 | Ελένη Κορμέντζα

  Όπου υπάρχει προστατευμένος οικισμός με Π.Δ., όπως είναι το παλιό Ναύπλιο, να φροντίσετε για την προστασία του Π.Δ. γιατί δίνονται χρήσεις με δικαιολογία ότι πεζοδρομήθηκε το ιστορικό κέντρο υποχρεωτικά από το ΕΣΠΑ αλλά μέσα από την Κανονιστική -χωρίς προτάσεις της Αρχαιολογίας!- πού ψηφίστηκε στο Δ.Σ. δίνονται τραπεζοκαθίσματα ή σταντς παντού -κι ας υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ. για 1,20μ. & η μελέτη Μαΐστρου (Μετσόβειο) που συζητήθηκε δημόσια & νομιμοποιήθηκε το 2009.

 • 11 Αυγούστου 2016, 08:28 | υγιεινολόγος

  Καλό το Δημόσιο συμφέρον αλλά προηγείται η Δημόσια Υγεία.
  Ο Υπουργός Υγείας είναι ο καθ ύλην αρμόδιος Υπουργός για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.( σύνταγμα-Α.Ν 2520/40).
  Η έκδοση των Κ.Υ.Α που προβλέπονται δεν είναι πάντα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση για τα ρυθμιζόμενα θέματα και να υπάρχει σαφής αναφορά των διατάξεων που θα ρυθμίζονται με βάση την αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου

 • 11 Αυγούστου 2016, 07:11 | Κατερίνα

  Νομίζω ότι έχει ξεχαστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 21 παρ.3α του Συντάγματος) δικαίωμα των πολιτών στην υγεία. Συγκεκριμένα «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».
  Η προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας όπως είναι τα ΚΥΕ ή η παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
  Η παρ.5 πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ερμηνεύονται με σκοπό τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου και της προστασίας της δημόσιας υγείας»

 • 9 Αυγούστου 2016, 19:18 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει να διορθωθεί μια αβλεψία του νόμου, που αφορά την κοινωνική ασφάλιση.
  Και μπορεί να προστεθεί εδώ άρθρο σχετικό.
  Στην προ του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία προβλέπονταν εξαιρέσεις από υπαγωγή στον ΟΑΕΕ για δραστηριότητες σε περιοχές με πληθυσμό κάτω ενός αριθμούς για ενίσχυση οικονομικής δραστηριότητας στα χωριά.
  Στον ίδιο νόμο προβλέπονταν και εξαιρέσεις για όλη την ελληνική επικράτεια (κριτήριο μόνο το εισοδηματικό) για την δραστηριότητα των ελαιοτριβείων.
  Με προσθήκη, που θα πρέπει να μπει στο νόμο, θα πρέπει να προβλεφθεί το εξής:

  Στις περιπτώσεις, που κάποια δραστηριότητα ασκείται περιοδικά και όχι για όλον τον χρόνο, όπως είναι η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου και τουριστικών καταλυμάτων (για όλη την ελληνική επικράτεια) και οι δραστηριότητες σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων, η υποχρέωση για παράλληλη ασφάλιση σε όποιον δραστηριοποιείται και σε άλλη επαγγελματική απασχόληση αφορά μόνο την χρονική περίοδο ή τις χρονικές περιόδους του έτους, που ασκείται αυτή η δραστηριότητα. Αυτό αποδεικνύεται: α) στις περιπτώσεις των ελαιοτριβείων και των τουριστικών καταλυμάτων με υπεύθυνη δήλωση, που υποβάλλεται στην αρμόδια δου για έναρξη και λήξη περιόδου (σημείωση: στα ελαιοτριβεία και τώρα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση έναρξης και πέρατος των εργασιών) και β) στις λοιπές περιπτώσεις (που αφορούν λ.χ. καφενεία σε χωριά κλπ.) μόνο για το διάστημα του θέρους, των δεκαπέντε ημερών των Χριστουγέννων και των 15 ημερών του Πάσχα.
  Είναι ανάγκη να γίνει αυτή η προσθήκη, ώστε να διορθωθούν αδικίες και να μην αναγκαστούν να κλείσουν επιχειρήσεις (οικογενειακού χαρακτήρα και μικρού μεγέθους).

 • 9 Αυγούστου 2016, 19:50 | Κώστας Δημητρίου

  Επειδή αναφέρεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση κάθε εμποδίου για άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, προτείνω να δείτε με προσθήκη το εξής:
  α) Κατάργηση κάθε είδους κωλύματος ή ασυμβίβαστου για όποιον είναι ασκούμενος δικηγόρος ή δικηγόρος. Ιδίως το προβλεπόμενο κώλυμα-ασυμβίβαστο της άσκησης παράλληλα εμπορικής δραστηριότητας ή της ύπαρξης και εμπορικής ιδιότητας σε όποιον ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα είναι πια εκτός του όλου πνεύματος για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και για την οικονομική ελευθερία.
  Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη, η οποία να καταργεί τις προβλέψεις του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά την άσκηση παράλληλα εμπορικής δραστηριότητας ή την κτήση και εμπορικής ιδιότητας σε κάποιον που είναι ασκούμενος δικηγόρος ή δικηγόρος.
  Μόνος περιορισμός θα μπορούσε να τεθεί η άσκηση αυτής της δραστηριότητας ή η ύπαρξη αυτής της ιδιότητας (εμπορική) να μην σχετίζεται με δραστηριότητες σε συγκεκριμένους συναφείς επαγγελματικούς χώρους και ειδικότερα: α) στην μεσιτεία αστικών συμβάσεων, β) στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, γ) στην άσκηση δραστηριοτήτων οικονομικού συμβούλου ή παροχής λογιστικών υπηρεσιών, ε) στις δραστηριότητες που σχετίζονται με χρηματιστηριακές συναλλαγές και στ) στην δραστηριότητα που σχετίζεται με υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας .

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ καταργήστε ένα κώλυμα-ασυμβίβαστο, το οποίο οδηγεί σε διάφορες απαράδεκτες καταστάσεις και είναι ναρκοπέδιο στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα και ελευθερία.