Άρθρο 13

Οι ειδικότερες διαδικασίες διεξαγωγής ελέγχων, όπως ορίζονται με το παρόν Κεφάλαιο, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.