Άρθρο 9 – Προσφυγή

1. Κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτημα χορήγησης έγκρισης ή επιβάλλονται με αυτήν όροι, ο αιτών δύναται να ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφαση ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.
2. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο δύναται αιτιολογημένα είτε να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την πράξη είτε να απορρίψει την προσφυγή. Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα, η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση που δέχεται την προσφυγή δεσμεύει την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την έκδοση της έγκρισης, η οποία οφείλει να την εκδώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως. Προκειμένου για την ταχύτερη έκδοση της πράξεως περί εγκρίσεως, η απόφαση δύναται να γνωστοποιείται δια πρωτοκόλλου στην Αρμόδια Αρχή και επιμελεία του προσφεύγοντος εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τριακονθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της διοικητικής προσφυγής. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης επιβολής προστίμου είναι απαράδεκτη.
3. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης και της σιωπηρής απόρριψης της, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  • Άρθρο 9 παρ. 2
    Η αναφορά ότι αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τριακονθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της διοικητικής προσφυγής ίσως δημιουργεί κίνητρο ώστε να μην απαντούνται οι διοικητικές προσφυγές. Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική απάντηση της Διοίκησης στις προσφυγές.

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:51 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

    Το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την κρίση των προσφυγών απόρριψης